دانلود پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 26 اسلاید

 

 

 

 

 

nنوع پروژه تخصص های مورد نیاز را مشخص می کند

دانلود پاورپوینت تئوري آناليز مودال سيستم يک درجه آزادي - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت تئوري آناليز مودال سيستم يک درجه آزادي - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت تئوري آناليز مودال سيستم يک درجه آزادي - 25 اسلاید

 

 

 

 

 

žيکي از کارآمدترين رويکردهاي آناليز مودال، استفاده از تابع پاسخ فرکانسي مي باشد. در اين بخش، تابع پاسخ فرکانسي يک سيستم يک درجه آزادي تعريف شده و روش هاي مختلف ارائه اين تابع و خواص آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين خواص، اصول آناليز مودال تجربي را تشکيل مي دهند.

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال - 28 اسلاید

 

 

 

 

 

—در دو دهه گذشته، آناليز مودال به دانشي فراگير با هدف تعيين، بهبود و بهينه سازي مشخصات ديناميکي سازه هاي مهندسي تبديل شده است.

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی - 62 اسلاید

 

 

 

 

•امروزه مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای بهبود رقابت پذیری سازمانی به شمار می آید.

دانلود پاورپوینت كارآفريني پروژه - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت كارآفريني پروژه - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت كارآفريني پروژه - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

ü1304 –  نخستين قانون اوزان و مقياسها به تصويب مجلسين رسيد .

دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 10 اسلاید

 

 

 

 

عمل نقل شیره خام و تامین مقاومت میکانیکی در سوزنی برگان بعهده الیافی است بنام تراکئید در صورتیکه در پهن برگان آوند های چوبی وظیفه نقل شیره خام و فیبرها تامین مقاومت میکانیکی درخت را بر عهده دارد و در بین یاخته های پهن برگان تقسیم کار و تخصص بیشتری موجود است که دلیل بر تکامل بیشتر آنهاست.

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت درآمدی بر اپیدمیولوژی مازنر - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت درآمدی بر اپیدمیولوژی مازنر - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت درآمدی بر اپیدمیولوژی مازنر - 27 اسلاید

 

 

 

nمیزان شکل خاصی از سهم است که در آن زمان مشخص شده است

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت میوه و سبزیجات - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت میوه و سبزیجات - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت میوه و سبزیجات - 18 اسلاید

 

 

 

 

—مراحل زندگی میوه ها و سبزیجات   4

دانلود پاورپوینت بانک اطلاعاتی مديريت شهري - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت بانک اطلاعاتی مديريت شهري - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت بانک اطلاعاتی مديريت شهري - 45 اسلاید

 

 

 

در ایران سازمانهای متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما مهمترین آنها که بیشترین سهم را در مدیریت شهری دارا می باشند، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت مسکن و شهرسازی است.

وزارت کشور

       هدف اصلی وزارت کشور، که متولی اصلی مدیریت شهری در ایران است، حفظ امنیت و آسایش عمومی و تعمیم دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای دولتی، ملی و محلی در سراسر کشور می باشد.
در این خصوص، وظایف کلی وزارت کشور در ارتباط با شهرداری ها عبارتند از :

راهنمایی و نظارت بر شهرداری ها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تأمین مایحتاج عمومی.

نظارت بر اجرای کلیه قوانین، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداری ها.

نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری.

تأمین نیازمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه ریزی کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر.

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت نقش استفاده از تلفن همراه در حوادث ترافیکی - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقش استفاده از تلفن همراه در حوادث ترافیکی - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقش استفاده از تلفن همراه در حوادث ترافیکی - 38 اسلاید

 

 

 

 

 

انواع حوادث غير عمدي براساس محل وقوع حادثه:

حوادث منزل (حوادث خانگي)

دانلود پاورپوینت حسابرسان و مبارزه با فساد مالي -31 اسلاید

دانلود پاورپوینت حسابرسان و مبارزه با فساد مالي -31 اسلاید

دانلود پاورپوینت حسابرسان و مبارزه با فساد مالي -31 اسلاید

 

 

 

 

 

«... با فرستادن مأموران مخفي راستگو و باوفا، كارهاي كارگزاران را زير نظر بگير، زيرا بازرسي

 

 پنهاني در كارشان، آنان را به رعايت امانت و نرمي با توده مردم وادار ميسازد. با دقت بسيار،

 

مراقب اعوان و انصار خود باش! اگر يكي از آنان دست به خيانت كرد و مأموران مخفي تو آن را

 

تأييد كردند، بايد كه به آن اكتفا كني و بدون تأخير خيانتكار را كيفر دهي و آنچه از اموال در

 

اختيار دارد از او بازپس گيري، سپس وي را در مقام خواري و مذلت بنشان و داغ خيانت بر جبينش

 

بنه و طوق رسوايي بر گردنش بيفكن».

 

 

حضرت علي(ع) فرازي از نامه 53 به مالك اشتر

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت كارآفريني پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت كارآفريني پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت كارآفريني پروژه  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 32 اسلاید

 

 

 

 

 

ü   شوراي عالي استاندارد

دانلود پاورپوینت تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار - 32 اسلاید

 

 

 

 

 

 

فرمول های یک سطری پیروزی در بازاریابی و مشکلات آنها

راهکارهای پیروزمندانه کسب و کار و مدیریت بازار

پیروزی در سایه ی

•کیفیت

پاورپوینت کارتوگرافی و کاربرد عکس های هوایی

پاورپوینت کارتوگرافی و کاربرد عکس های هوایی

پاورپوینت کارتوگرافی و کاربرد عکس های هوایی

کارتوگرافی Cartography

سرفصل های پاورپوینت کارتوگرافی

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

 

—در دو دهه گذشته، آناليز مودال به دانشي فراگير با هدف تعيين، بهبود و بهينه سازي مشخصات ديناميکي سازه هاي مهندسي تبديل شده است.

دانلود پاورپوینت احکام کاربردی - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت احکام کاربردی - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت احکام کاربردی - 20 اسلاید

 

 

 

 

 

چيزهايي كه در نماز مكروه است

ÿسکوت کردن هنگام خواندن حمد یا سوره یا ذکر؛ برای شنیدن حرف کسی

دانلود پاورپوینت شناخت و طراحی مبلمان - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناخت و طراحی مبلمان - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناخت و طراحی مبلمان - 17 اسلاید

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

+با توجه به شکل دارای کاربری های مختلف ومنعطف

+قابلیت جا به جایی به دلیل خاصیت جمع شدن

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 16 اسلاید

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری
ماده 5- دستگاههای مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود.
الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات ادازی چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO - هشتاد اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO - هشتاد اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO - هشتاد اسلاید

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

الف-

.1بررسی مستندات SPX ذیل برنامه های چشم انداز 20 ساله کشور

دانلود پاورپوینت معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد - 18 اسلاید

 

 

 

 

 

گاهی برای کتابدار بخش خدمات فنی که کار سازماندهی مواد را انجام می دهد پیش می آید کتاب هایی را باید فهرست نویسی کند که اطلاعات موضوعی به آن به وضوح برای کتابدار مشخص نمی باشد. مثلاً کتاب هایی که در کشورهای مختف منتشر می شوند، در سایت های معروف LC Classification of Congress و یا British library موجود نیستند و حتی در درگاه Z39.50 هم مشاهده نمی شوند، در چنین مواقعی فهرست نویسی لازم می بیند سایت هایی را در اختیار داشته باشد که جهت قسمت فهرست نویسی تحلیلی از آنها کمک بگیرد. یکی از این سایتها، سایت Copac است که با آدرس زیر قابل مشاهده است.

 

 

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


دانلود پاورپوینت بررسی سیستم عامل های موبایل - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم عامل های موبایل - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم عامل های موبایل  - 32 اسلاید

 

 

 

 

 

üمقدمه ای بر ایجاد سیستم عامل ها

دانلود پاورپوینت مباهله - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت مباهله - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت مباهله - 45 اسلاید

 

 

 

 

 

بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که در آن یکی از همسایگان مرزی شما که تا به امروز چه از نظر اجتماعی و چه از نظر رشد فرهنگی و مذهبی در سطحی قرار دارند که شما بی هیچ مبالغه ای نسبت به آنان از یک زندگی متمدن و آمیخته با فرامین الهی برخوردارید.

اما اکنون در یک تاریخ 9 ساله رشد و تعالی آنان زبانزد سایر ملل می شود، آنان آیین خود

 را به همگان ارزانی داشته اند و درعین حال در برابر مقاومت سلاطین و صاحبان قدرت

گزینه های نظامی را نیز پیش می کشند.

آنان از شما می خواهند از کیش و آیین الهی خود دست بردارید، حتی قبول کنید که برخی از

اعتقادات اساسی شما، چیزی جز خرافه و انحراف نیست و سر انجام  از شما بخواهند که

تحت پرچم آنان درآیید.

آیا شما به مخالفت با آنان بر نمی خیزید؟!

اما...

اما اگر کتب مقدس شما رهبر و عمل آنان را تصدیق کند چطور؟

اگر اتمام حجت بر پیروی از این صالح باشد چطور؟

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


دانلود پاورپوینت سیستم تولید رنو نیسان - 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم تولید رنو نیسان - 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم تولید رنو نیسان - 50 اسلاید

 

 

 

 

 

 

اصل اول : سازماندهی SPR استاندارد است.

اصل دوم : استقرار SPR یکسان و استاندارد است.

اصل سوم : استقرار SPR گام به گام صورت می گیرد و تکمیل هر سطح پیش نیاز اجرای سطح بعدی است.

اصل چهارم : استقرار اصول اولیه پیش نیاز دستیابی به اهداف در مرحله SOP است.

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 12 اسلاید

 

 

 

 

 

مشخصات چوب

سوزنی برگان برخلاف پهن برگان نرم و سبک اند و براحتی اره و رنده می شوند.

زودتر از پهن برگان خشک می شوند و تغییر ابعاد کمتری می دهند، به همین جهت درمصارفی نظیر قالب بتون نسبت به پهن برگان ترجیح داده می شوند.

به دلیل الیاف بلندتر برای کاغذ سازی مناسب ترند ولی وجود مواد استخراجی در سوزنی برگان فرآیند رنگبری را در کاغذ سازی دچار مشکل می گرداند

تعداد گره سوزنی برگان بیشتر از پهن برگان و گره از معایب چوب محسوب می شود

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت گواهی سپرده کالایی ابزاری نوین برای تامین مالی - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت گواهی سپرده کالایی ابزاری نوین برای تامین مالی - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت گواهی سپرده کالایی ابزاری نوین برای تامین مالی - 19 اسلاید

 

 

 

 

 

بر روی کالاهای سپرده شده در انبار، قبضی صادر می­شود همراه با گواهی سپرده که به عنوان ابزار تضمین به آن پیوست می­گردد. این قبض-گواهی از دو قسمت تشکیل شده است: قبض که عنوان صاحب کالا را در بر دارد و گواهی سپرده که بیانگر گواهی تضمین برای دارنده آن است.

محصولات ذخیره شده در انبار می­توانند بوسیله صدور گواهی سپرده تحت عنوان اوراق بهادار غیرتصاحبی وثیقه شوند و قبض انبار و گواهی سپرده کالا می­توانند با هم یا جدا از هم با پشت نویسی انتقال یابند و این دو باید همزمان برای ترخیص کالا ارائه شوند.

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه منابع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه منابع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه منابع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - 15 اسلاید

 

 

 

 

 

اصل اساسی در توسعه منابع جهانگردی در این مناطق باید توسعه پایدار آنها در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت باشد . در این راستا ، باید اولویت به آن دسته از منابع داده شود که اکنون مورد استفاده هستند و طرح دقیقی نیز برای توسعه پایدار آن دسته از منابع جهانگردی ریخته شود که هنوز برای میان مدت و دراز مدت مورد استفاده قرار نگرفته اند . علاوه بر این باید تعدادی از منابع نیز جهت استفاده در آینده ( خارج از افق این طرح ) ذخیره شود .

دانلود پاورپوینت سرخك - 52 اسلاید

دانلود پاورپوینت سرخك - 52 اسلاید

دانلود پاورپوینت سرخك - 52 اسلاید

 

 

 

 

 

-- ویروس سرخک از جنس موربیلی ویروس وجزو خانواده پارامیکسوویریده است .

دانلود پاورپوینت چالشهای ثبت اختراع - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالشهای ثبت اختراع - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالشهای ثبت اختراع - 15 اسلاید

 

 

 

 

 

v یک ایده جدید یا یک فرایند جدید که ایجاد تحول اقتصادی در جامعه داشته باشد.

دانلود پاورپوینت چالشهاي مديريت دولتي در ايران - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالشهاي مديريت دولتي در ايران - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالشهاي مديريت دولتي در ايران - 31 اسلاید

 

 

 

 

 

—1.نفس اجرای سیاستهای دولت(عقلانیت وراهبرددربخش دولتی)

دانلود پاورپوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي و يادگيري تعادل‌هاي شيميايي - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي و يادگيري تعادل‌هاي شيميايي - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي و يادگيري تعادل‌هاي شيميايي - 24 اسلاید

 

 

 

 

 

Øتعادل شیمیایی برای آشنایی دانش آموزان با سایر مفاهیم شیمی از جمله هیدرولیز، عملکرد اسیدها و بازها، واکنشهای اکسایش- کاهش و محلولها خیلی ضروری است و تسلط بر مفهوم تعادل شیمیایی، تسلط بر سایر مفاهیم شیمی را تسهیل می کند.

دانلود پاورپوینت چالش هاي روابط كار در ايران - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالش هاي روابط كار در ايران - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالش هاي روابط كار در ايران - 37 اسلاید

 

 

 

 

 

 

     _ استراتژي هايی براي مديريت روابط سازمان و كاركنانش. (بنت،1997)

      _سيستمي از مقررات ، عمليات و توافقات صورت گرفته با استفاده از چانه زني دست جمعي براي اجتناب يا حل تضادهاي سازماني بين كارفرما و مستخدم .

      _بر طبق تعريف سازمان بين المللي كار(ILO )روابط كار موضوعي است كه هم با روابط بين دولت و كارفرمايان و مستخدمين(يا اتحاديه هاي كارگري)وهم با روابط بين سازمانهاي حرفه اي با يكديگرسروكار دارد.(مانيراماپا وهمكاران،1992)

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


دانلود پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 38 اسلاید

 

 

 

 

 

 

1: عفونت ادراري

                  الف - عفونت ادراري علامت دار

كد :  UTI-SUTI

تعريف : عفونت ادراري علامت دار دست كم بايد يكي از ويژگيهاي زير را داشته باشد :

ويژگي 1 : بيمار دست كم يكي از علائم يا نــشانه هاي :

 دمــاي بالاي °c38 ، تكرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبيک  شديد با لمس موضعي ، فوريت ادراري را بدون وجود ساير علل داشته باشد .              و

         كشت مثبت با   10 ميكروارگانيسم در سانتي متر مكعب ادرار به شرط   

         آن كه بيشتر از دو نوع  ارگانيسم رشد نكند

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت هوش مصنوعي استنتاج در منطق رتبه اول - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت هوش مصنوعي استنتاج در منطق رتبه اول - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت هوش مصنوعي استنتاج در منطق رتبه اول - 17 اسلاید

 

 

 

 

 

 

ÃSubst، تابع جايگزيني است که يک عبارت و يک ليست جايگزيني را به عنوان ورودي دريافت مي کند. اين تابع، متغيرهاي عبارت را با استفاده از ليست جايگريني مقداردهي مي کند.

دانلود پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی - 69 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی - 69 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایجاد و نگهداری چمن های ورزشی - 69 اسلاید

 

 

 

 

 

* خصوصیات چمن (grass)

گياهي است تك لپه اي ( مونوكوتيلدون ) از تيره گرامينه ها و جزء نباتات دائمي يك يا چند ساله محسوب مي شود . اين گياه انتشار جهاني داشته و تحت شرايط آب و هوايي گوناگون از نواحي استوايي تا نواحي قطبي مي رويد. مركز رويش چمن در قسمت طوقه ، نزديك خاك است و اين مركز رويشي پايين به گونه اي است كه كار چمن زني را آسان مي كند و نيز قدم زدن روي آن تقريباً‌ بدون عارضه بوده و حتي در مقابل پاخوري ولگد كوب شدن نيز مقاومت نشان داده و آنچنان آسيبي به چمن وارد نمي شود .

اين گياه به دليل داشتن بافت برگي متراكم و پوشاننده بهترين پوشش براي زمين هاي ورزشي بخصوص زمين فوتبال محسوب مي گردد.

 

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت رابطه هم ارزی - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت رابطه هم ارزی - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت رابطه هم ارزی - 55 اسلاید

 

 

 

 

 

nدو عنصری که توسط یک رابطه هم ارزی به هم مربوط شده اند  را عناصر هم ارز گویند.

دانلود پاورپوینت معماری کامپیوتر - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت معماری کامپیوتر - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت معماری کامپیوتر - 31 اسلاید

 

 

 

 

lمی خواهیم سریعترین کامپیوتر را برای کار مورد نظر بخریم.

دانلود پاورپوینت سیالات - 21 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

دانلود پاورپوینت سیالات - 21 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

دانلود پاورپوینت سیالات - 21 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس - 27 اسلاید

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

1) تعاریف

2) یک مدل نوین جهانی عملیاتی سازی استراتژی

3) بیانیه مأموریت، ارزش های مشترک، چشم انداز مشترک و استراتژی اصلی مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در حوزه مد و لباس

4) استراتژیهای بخشی مربوط به فرایندهای انجام کار

- استراتژیهای فرآیند برنامه ریزی کلان

- استراتژیهای فرآیند پژوهش و طراحی

- استراتژیهای فرآیند تولید

- استراتژیهای فرآیند بازرگانی و تبلیغات

- استراتژیهای فرآیند مدیریت سرمایه های انسانی

- استراتژیهای فرآیند فناوری

- استراتژیهای فرآیند ساختار

- استراتژیهای فرآیند مالی – اقتصادی

- استراتژیهای فرآیند ارتباطات و روابط عمومی

- استراتژیهای فرآیند  پشتیبانی

5) پیشنهادهای اجرایی برای تحقق مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در قالب ساماندهی مد و لباس

6) ساختار معین فرآیندهای مدیریت پوشش

7) مدل جامع مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی

8) فازبندی پروژهای مشخص شده جهت عملیاتی سازی ساماندهی مد و لباس

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم - 25 اسلاید

بیماری انفلوانزا؟

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید سریال قهوه تلخ - 20 اسلاید

در حاشیه

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انجماد نیمه جامد - 34 اسلاید

•رفتار  رئولوژيکی مواد نيمه جامد

پاورپوینت جدید اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید  اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید  اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید  اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید  اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید  اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید  اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید

فهرست مطالب

1- تهیه فولاد
2- انواع فولاد
3- پروفیل های فولادی
4- مقادیر هندسی پروفیل های فولادی
5- مشخصات مکانیکی پروفیل های فولادی
6- کلیات طراحی سازه های فولادی 

 

مقدمه:

 

 

 

 

 

فولاد الیاژی از آهن ، کربن و چند فلز دیگر است

 

 

 

آهن فلزی بسیار ناپایدار است، خالص آن وجود ندارد، بسیار گران و دارای مقاومت کم و نرم و نامناسب است.

 

 

 

آهن با اضافه شدن کربن پایدار میشود. به آهن پر کربن چدن گویند

 

 

 

فولاد ساختمانی دارای 0/2 درصد کربن است

 

آهن:

 

 

آهن – آیرون  Iron – آیزن Eisen آلمانی

 

پنج درصد پوسته زمین آهن است- 95 درصد تولید فلز دنیا آلیاژ آهن یعنی فولاد است.

 

دركوه‏هاي آيدا واقع درسرزمين تروا (تركيه) و دركناردرياي اژه جنگل انبوه وسيعي آتش مي‏گيرد. گفته مي‏شود كه سطح زمين آن نواحي ازآهن غني بوده است. به ‏اين جهت حرارت حاصل ازحريق سبب ذوب آهن موجود در منطقه شده و کربن ناشی از سوختن چوب پس از اتمام حريق فولاد منجمد شكل‏پذير در محل باقي مي‏ماند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید  اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید  اجراي سازه های فولادی - 40 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 


پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید جامعه شناسی بیمارستانها - 20 اسلاید

بیارستان از دو دیدگاه از نظر جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است که اولی مباحث مربوط به جامعه شناسی موسسات تولیدی و صنعتی است و دومی از نظر جامعه شناسی سازمان­ها و ترکیبی از این بحث در حوزه جامعه شناسی پزشکی (از نظر سازمان­های بهداشتی و درمانی) مطرح می­شود. براساس دیدپاه­های مذکور بیمارستان مانند هر سازمان دیگر است. مثلاً در بحث از جامعه شناسی صنعتی ماهیت فعالیت­های بیمارستانی سبب می­شود که جامعه شناس آن را در گروه موسساتی طبقه بندی کند که به عرضه خدمات می­پردازند و از این نظر از سایر موسسات تولیدی (کشاورزی و صنعتی) تفاوت پیدا می­کند.

—بیمارستان در بستر تاریخ

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت جدید Characteristic Loci - چهل و پنج اسلاید

گام سوم: طراحي جبرانساز

هدف :

كاهش ميزان اندرکنش و قطري كردن ماتريس تابع تبديل در فركانس هاي پايين

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

پاورپوینت جدید درماتوفیت - 62 اسلاید

§درماتوفیت به سه دسته Trichophyton و Microsporum و Epidermophyton تقسیم می شود. از لحاظ عفونت زایی و اسپور و کلونی متفاوتند. Eفلوکوزوم هرگز مو را مبتلا نمی سازد ولی گاها ناخن مبتلا می شود. ولی Tروبروم به ندرت مو را مبتلا می سازد ولی درگیری ناخن شایع است. عفونتهای درماتوفیتی را درماتوفیتوز، Ringworm یا کچلی گویند.

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید

خواص اسیدها

- نقاط ذوب و جوش بالاتری از ترکیبات هم کربن خود دارند

2- اسیدهای تا 7 کربن در آب محلولند ولی بزرگتر از آن نامحلول

3- با بازها واکنش داده و ایجاد نمک میکنند

5- قابل تبدیل به مشتقاتی مانند اسیدهالیدها-استرها-انیدریدها وآمیدها هستن

روشهای سنتز اسیدها

اکسایش الکل های نوع اول در حضور عوامل اکسنده مانند

 

 

 

2- اکسایش الدئیدها در حضور عوامل اکسنده بالا

 

3- اکسایش آلکن های دارای هیدروژن با استفاده از پرمنگنات در محیط اسیدی یا خنثی

 

4- اکسایش شاخه جانبی آلکیل در ترکیبات اروماتیک با استفاده از پرمنگنات

 

5- هیدرولیز گروه نیتریل در محیط اسیدی یا قلیایی با استفاده از

 

واکنشهای استرها

1- هیدرولیز استرها –(محیط قلیایی و اسیدی) و ایجاد اسید

2- احیای استرها و تبدیل شدن به الکل نوع اول در حضور لیتیوم آلومینیوم هیدرید

3- واکنش با معرف گرینیارد و ایجاد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اسیدها و خواص آنها - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید

فهرست مطالب
پرداخت های آنلاین
ویژگی های یک روش پرداخت الکترونیکی مناسب
مدل های پرداخت الکترونیک
روش های پرداخت الکترونیکی
مشکلات روشهای پرداخت الکترونیک در ایران
امنیت در تجارت الکترونیک
تحقیقات CSI در سال 2010
راهبردهای بخش DHS
برخی از مسائل امنیتی
مخاطرات تجارت الکترونیک
مراحل مدیریت خطرات امنیتی
راه حل اعتماد بر انگیز
ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی 
انواع فناوری حفاظت و ایمنی
ده روش مهم برای بالا بردن امنیت تجارت الکترونیکی

ویژگی های یک روش پرداخت الکترونیکی مناسب
امنیت (Security)
قابلیت بررسی (Audit ability)
کارایی (Efficiency)
قابلیت اطمینان (Reliability)
مقیاس پذیری (Scalability)
قابلیت مجتمع شدن (Integration)
قابلیت پذیرش (Acceptability)
هزینه پایین (Low Cost )
گمنامی (Anonymity)


مشکلات روشهای پرداخت الکترونیک در ایران
استفاده از کارت های اعتباری در ایران
عدم اعتماد به خرید اینترنتی
عدم وجود زیرساختهای حقوقی و قانونی برای رسیدگی به تخلف
تهیه دشوار کارت اعتباری بین المللی در ایران
گرفتن Merchant ID شناسه مخصوص فروشنده یا بازرگان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها - 77 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها - 77 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها - 77 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها  - 77 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها  - 77 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها  - 77 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها  - 77 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها  - 77 اسلاید

پاورپوینت جدید اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها  - 77 اسلاید

ü  خصوصي سازي كه از اوايل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده اي و در بيش
    از يك صد كشور دنيا دنبال مي شود.

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید

فضای مجازی
جنگ سایبری
چند جنگ سایبری
امنیت در فضای مجازی

فضای مجازی:

«محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه‌ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص، خود؛ در آن، زنده و مستقیم روی می‌دهد.»
فضای سایبر در واقع یک «محیط» است که ارتباطات در آن انجام می‌شود؛ نه صرف مجموعه‌ای از ارتباطات.
بزرگترین فضای سایبر را که میلیونها کاربر رابه یکدیگر متصل میکند، فضای مجازی اینترنت است.

جنگ سایبری:

«رایاجنگ، نبرد مجازی، یا جنگ
سایبری( Cyber Warfareیا Cyber Warبه نوعی از نبرد اطلاق میگردد که طرفین جنگ در آن از رایانه وشبکه های رایانهای (به خصوص شبکه اینترنت) به عنوان ابزار استفاده کرده و نبرد را در فضای مجازی جاری میسازند.»

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید امنیت و فضای مجازی درس امادگی دفاعی - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:



پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 14 اسلاید

اشکال داروئی ( Dosage forms )

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی حملات شبکه های محلی بی سیم - 41 اسلاید

" بخش اول : شبکه های بی سیم

پاورپوینت جدید امنیت شبکه - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت شبکه - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت شبکه - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت شبکه  - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت شبکه  - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت شبکه  - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت شبکه  - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت شبکه  - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید امنیت شبکه  - 42 اسلاید


عوامل نفوذ در سایت ها
استفاده از نرم‌افزارهای قدیمی
استفاده از کدها و یا اسکریپت های ناامن
استفاده از رمز عبور ضعیف و ساده
نصب قالب ، کامپاننت و یا پلاگین قدیمی و یا دارای مشکلات امنیتی
عدم رعایت موارد امنیتی مربوط به نرم‌افزار مورد استفاده
ویروسی شدن کامپیوتر مورد استفاده در مدیریت سایت
و ...


بررسی سیستم عامل Symbian OS
سال تاسیس این شرکت نرم افزاری 1998 در انگلیس
هدف شرکت کار بر روی سیستم عاملی برای کار روی موبایل‌ها
پايه و اساس سيمبينEPOC سیستم عامل ساخته شده توسطPSiOn (بر پایه C++)
Open Source
سال 2000 شركت pSiOn به همراه يك سري شركتهاي توليد كننده تلفن همراه،
توسعه سيستم عامل EPOC ، هسته جديد Symbian
اولين نسخه سيمبين در سال 2001 با نسخه 6


مزایا و خصوصیات اندروید
Open SorCe
MultyTaSking
مرورگر موجود در آندرويد بر اساس فريم ورک اوپن سورس WebKit
دسترسی راحت توسعه دهندگان به ابزارهاي مختلف آندرويد و پشتیبانی توسط شرکت گوگل
پردازش تصاوير و فايل هاي گرافيکي بوسيله OpenGL
یکسان بودن تمامی برنامه ها برای آندروید
اجازه به کاربر برای استفاده از تمامی قابلیت های یک گوشی هوشمند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید امنیت شبکه  - 42 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید امنیت شبکه  - 42 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید

برای استقبال از شوهر آینده اش به فرودگاه آمده بود. یکدیگر را در چت روم یافته بودند.

 بعد از سالها انتظار و امید به مرد رویاهایش رسیده بود.

خوش تیپ، موزون، شیک پوش، با ادب، باوقار، خون گرم،دوست داشتنی و چقدر با محبت و رمانتیک.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید داستانک برای چندمین بار شماره ی پرواز و ساعت فرود هواپیما را چک کرد - 11 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید

ويژگي 2 : بيمار دست كم دو علامت يا نشانه از علائم و نشانه هاي زير را كه علت ديگري

 

براي آنها يافت  نشده است ، داشته باشد :

     تب بالاي °38 ، تكررادرار ، سوزش ادرار ، درد سوپرا پوبيک با لمس اين ناحيه ، فوريت ادراري

           و

    دست كم يكي از موارد زير :

   الف : تست نوار ادراري براي Leukocyte estrase و / يا نيتريت ، مثبت باشد .

    ب : پيوري ( نمونه ادراري با دست كم 10 گلبول سفيد در ميلي متر مكعب يا دست كم 3 گلبول

  سفيد در نمونه ادرار سانتريفوژ نشده زير ميكروسكوپي با درجه بزرگنمايي 100 ).

    پ : ارگانيسم در رنگ آميزي گرم ادرار سانتريفوژ نشده رويت گردد .

    ت : دست كم دو كشت مثبت از يك نوع ارگانيسم پاتوژن ادراري (باكتري هاي گرم منفي ياS.saprophyticus) با دست كم 102 كولوني در هر سي سي از نمونه هاي حاصل از روشي غير  از ادرار كردن  .

   ث : دست كم 105 كولوني در هر سي سي از يك نوع پاتوژن ادراري ( باكتري هاي گرم منفي ياS.saprophyticus ) در بيماري كه درمان آنتي بيوتيكي موثري براي عفونت اداري گرفته است .

   ج : تشخيص باليني پزشك

   چ : پزشك ، آنتي بيوتيك مناسبي را براي عفونت ادراري شروع كرده باشد .

ويژگي 4 : بيماري كه زير يكسال سن داشته و دست كم يكي از علائم يا نشانه هاي زير را داشته باشد و  علت ديگري نيز براي اين علائم و نشانه ها يافت نشده باشد :

 

     دماي بالاي °38 ، هيپوترمي (دماي زير°37) ،آپنه ،براديكاري ، ناآرامي در موقع ادرار كردن ،  بي حالي ، استفراغ و دست كم يكي از موارد زير :

 

الف : تست نوار ادراري براي leukocyte estrase  و / يا نيترات ، مثبت باشد .

ب : پيوري ( نمونه ادراري با دست كم 10 گلبول سفيد در ميلي متر مكعب يا دست كم 3 گلبول سفيد در نمونه ادرار سانتريفوژ نشده زير ميكروسكوپ با درجه بزرگنمايي 100 )

پ : ارگانيسم در رنگ آميزي گرم ادرار سانتريفوژ نشده ، رويت گردد .

ت : دست كم دو كشت مثبت از يك نوع ارگانيسم پاتوژن ادراري ( باكتري هاي گرم منفي يا

 1. saprophyticus ) با دست كم 102 كــــولوني در هر سي سي از نمونه هاي حاصل از روشي غير از ادرار كردن .

ث : دست كم    10 كولوني در هر سي سي از يك نوع پاتوژن ادراري ( باكتري هاي گرم منفي يا S.saprophyticus  ) در بيماري كه درمان آنتي بيوتيكي موثري براي عفونت ادراري گرفته است

ج : تشخيص باليني پزشك

چ : پزشك ، آنتي بيوتيك مناسبي را براي عفونت ادراي شروع كرده باشد .

ويژگي 2 : بيـــمار داراي آبسه بوده يا شواهد ديگـــري دال بر عفونت حين عمــل جراحي يا آزمايش هاي  هيستوپاتولوژيك باشد .

ويژگي 3 : بيمار داراي دست كم دو علامت و نشانه از علائم و نشانه هاي زير باشد بي آنكه علت ديگري در  ميان باشد .

      دماي بالاي °38 ، درد و درد موضعي با لمس ناحيه درگير

                                             و

     دست كم يكي از موارد زير :

          الف : ترشح چركي از ناحيه درگير

          ب : ارگانيسم هاي كشت داده شده از خون ، قابل مقايسه با عفونت در  موضع مشكوك

          پ : شواهد راديولوژيك حاكي از عفونت ( براي مثال سونوگرافي ، سي تي اسكن ، MRI ، اسكنهاي  گاليوم و تكنزيوم )

          ت : تشخيص پزشك مبني بر عفونت كليه ، ميزناي ، مثانه ، پيشابراه و ساير بافت هاي احاطه كننده   پشت صفاقي يا فضاهاي اطراف كليه

          ث : شروع مصرف آنتي بيوتيكي مناسب به تجويز پزشك با تصور عفونت در كليه ، ميزناي ، مثانه و  ساير بافت هاي احاطه كننده پشت صفاقي يا فضاهاي اطراف كليه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و پرورش انگلستان - 16 اسلاید

—مدت زمان تدریس معلمان

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید

كجا گرمتراست؟

يك بطرى پلاستيكى پر از آب را به شكل آدمك ّنقاشى كنيد و در جايخى يخچال بگذاريد تا به طور كامل يخ بزند. وقتى آب به اندازه ى كافى سرد شود، آدمك يخ مى زند.

آدم برفى و آدمك يخى در كدام محل دير تر آب مى شوند؟

آدم برفى و آدمك يخى در سايه زودتر آب مى شوند يا آفتاب؟

ایران مناطقه های گرم و سرد دارد .

عكسهاى سه منطقه ى متفاوت ايران را در زمستان مشاهده مى كنيد.

آدم برفى و آدمك يخى به كدام منطقه سفر كنند تا آب نشوند؟

آدمك يخى وآدمبرفى چه خوردنى هاونوشيدنى هايى را دوست ندارند؟ چه خوراكى هايى را گرم يا سرد مى خوريد؟ در يك روز سرد زمستانى چه خوردنى و نوشيدنى هاىمناسبتراست؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دنیای سرد و گرم - 17 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید

دانش آموزان از روى پل عابر مى گذرند تا به مدرسه بروند. چرا ؟

در راه خانه تا مدرسه چه چيزهايى را در حال حركت ديديد؟

دانش آموزان روى برف به دقّت حركت مى كنند و مراقب اند تا سُر نخورند.

آيا تا به حال روى برف هاى يخ زده حركت كرده ايد؟ چه مراقبت هايى لازم است؟

  براى اين كه آدم ها و خودروها روى برف و يخ سُر نخورند چه كارهايى انجام مى شود؟

 

چرخ در انجام خيلى از كارها به ما كمك مى كند.

به اطراف خود دقّت كنيد و بگوييد از چرخ چه استفاده هاى ديگرى مى كنيم؟

چرخ حرکت را آسان می کند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی از خانه تا مدرسه - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید

 

با آهن ربا كارهاى جالبى مى شود انجام داد.

 

 

 

   مراقب باشيد آهن ربا را كنار تلويزيون، رايانه، تلفن همراه و كارت پول نگذاريد.

هر كدام از بچّه ها يك استفاده از آهن ربا را براى بقيّه مى گويد.

قطب نما و قبله نما از آهن ربا درست شده اند.

از آن ها چه استفاده اى مى شود؟

چگونه مى توانيد نشان دهيد كه عقربه ى قبله نما آهن ربا است.

آهن رباها گاهى يك ديگر را جذب مى كنند و گاهى دفع می کنند .

 

  آيا قدرت آهن ربا در همه ى قسمت هايش يكسان است؟

  چگونه مى توانيم بفهميم كدام قسمت آهن ربا قوى تر است؟

  فندق چه طور كليدش را پيدا كند؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی آهن ربای من - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید

آزمایش کنید

آب از كدام خاك زودتر عبور مى كند؟

وسایل لازم:

چند لیوان یک بار مصرف

چند نوع خاک مقداری آب

 چند عدد پایه

علت شخم زدن خاک

در يك زمان به همه ى ليوانهاى داراى خاك به مقدار مساوى آب اضافه كنيد. منتظر بمانيد تا ببينيد از ته كدام ليوان آب زودتر مى چكد؟

چرا كشاورزان قبل از كاشتن دانه ها، زمين را شخم مى زنند؟

در خانه ى شما، خيلى از چيزها كه فكرش را هم نمى كنيد، از خاك ساخته شدهاند. آيا مى توانيد بعضى از آنها را كشف كنيد؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید علوم اول ابتدایی زمین خانه خاکی ما - 12 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

پاورپوینت بخش 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 20 اسلاید

حالا درباره جانوری که خیلی دوست داری به سوالات زیر پاسخ بده

-محل زندگی آن کجاست؟

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید

تست پنجم : راه سالم ماندن و پیشگیری از بیماری

- آشنایی دانش آموزان با بیماری و علائم

- مراجعه به پزشک هنگام بیماری

- استراحت و استفاده به موقع از داروها

- راه های پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری

- استفاده از غذاهای مقوی و آب میوه ها

رعایت بهداشت در هنگام بیماری

سوالات ارزشیابی

1- فرزندم تصویرقشنگ خودت داد و جای عکس بچسبان حالا به تصاویر اطرافت نگاه کن و کارهایی که باعث سلامتی و شادابی تو می شود را با یک خط به عکس وصل کن

2- عزیزم در تصاویر زیر کارهایی را که زندگی و سلامت خود و مردم را به خطر می انازد را با رنگ قرمز و کارهایی که برای سلامتی خود مردم مفید استرا با رنگ سبز علامت بزن

3-  عزیزم چیزهای مربوط به هم را با یک خط به هم وصل کن

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بخش سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن  - 17 اسلاید

بینایی چشم
دیدن به ما کمک می کند تا کوچکی ، بزرگی ، دوری ، نزدیکی ، کوتاهی ، بلندی ، شباهت ، تفاوت (ویژگی ها) در اشکال ، رنگ ، اندازه را بفهمیم
هرچه از یک جسم دورتر آن را کوچکتر و هرچه نزدیکتر آن را بزرگتر می بینیم
نور شدید به چشم ما آسیب می رساند
نباید دست و چیزهای آلوده به چشم بمالیم
وسایل نوک تیز را به چشم نزدیک نکنیم
فاصله مناسب را هنگام تماشای تلویزیون و مطالعه رعایت کنیم


شنوایی گوش
نکته : بیشتر اطلاعات و شناخت ما از محیط اطراف از طریق حس بینایی و شنوایی است .
بوسیله گوش صدای مختلف اطراف را می شنویم
برخی صداها لذت بخش و برخی آزار دهنده است
ما باید از گوش های خود در مقابل چیزهای که به آن صدمه می زند ( صدای بلند – اجسام نوک تیز و... ) محافظت کنیم


لامسه ( پوست )
با پوست می توان از گرمی ، سردی ، نرمی ، زبری ، تیزی ، خیسی ، خشکی و درد آگاه شد
نوک انگشتان محلی است که با آن می توان چیزها را بهتر حس کرد
حس لامسه تنها حسی است که در سرتاسر بدن وجود دارد
این حس در نابینایان قوی تر است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بخش دوم هلوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن  - 17 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بخش دوم هلوم اول ابتدایی سلام به من نگاه کن  - 17 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش دوم علوم اول ابتدایی سالم باش شاداب باش - 10 اسلاید

کارهایی که باعث شاداب و سالم ماندن می شود

ورزش و بازی های مفید

رعایت و بهداشت فردی

تمیزی خانه ، شهر و مدرسه

خوردن غذاهای متنوع و مقوی

مراجعه به پزشک

رعایت موارد ایمنی

خواب و استراحت به موقع و کافی

ورزش

 

ورزش به شادابی روحیه و سلامت جسم کمک می کند . ورزش های مختلفی وجود دارد . مانند :

شنا

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید

فعالیت تصویری 2 : کارت های تصویری تهیه که روی آن تصاویری از حیوانات  ، میوه ها و اجسام مختلف ترسیم شده باشد و کارت های دیگری که روی آن ها سایه این اجسام باشد و از کودک می خواهیم سایه هرکدام را در کنارش قرار دهد

جمع بندی :

بدون نور هیچ چیز وجود ندارد

وقتی چیزی مانع رسیدن نور به روی یک جسم می شود سایه به وجود می آید

نور از بعضی اجسام عبور می کند و از بعضی اجسام عبور نمی کند

نور شدید به چشم آسیب  می رساند

تغییر طول و جهت سایه

 

جمع بندی : مشاهده هر آنچه که در اطرافمان وجود دارد ( توجه به جزییات ) و مقایسه بین اشیایی که در اطرافمان می باشد ( توجه به شباهت و تفاوت ها ) 

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بخش اول علوم ابتدایی - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید

افزايش P (فشار) باعث افزايش ويسكوزيته مي‌شود.

 

كشش سطحي: ملكول‌هاي مايعي كه در سطح قرار دارند به سمت داخل

 

كشيده مي‌شوند ولي ملكولهايي كه در مركز مايع قرار دارند به طور يكنواخت

 

توسط  ملكولهاي ديگر به هر طرف كشيده مي‌شوند. به همين علت قطرات مايع

 

كروي هستند.

 

افزايش T باعث كاهش كشش سطحي مي‌شود ( بعلت كاهش نيروهاي جاذبه

 

 بين ملكولي)

نقطه انجماد ـ نقطه ذوب

 

اگر تبادل حرارتي بين سيستم ومحيط خارج نباشد، در واقع در سيستم بسته

تعادل خواهيم داشت.

نقطه انجماد نرمال يا نقطه ذوب نرمال: درجه حرارت مربوط به تعادل

 جامد مايع در فشار يك اتمسفر

 

سوپركول يا مايع فوق سرد: مايعي كه هنگام سرد شدن به دماي كمتر از

نقطه انجماد برسد ولي باز مايع باشد. با خراش ظرف و يا اضافه كردن يك دانه

كوچك بلور، تبلور ايجاد ميشود

 

جامدات بيشكل (شيشهاي): مثل شيشه، قير يا مواد پلاستيكي نقطه ذوب ياانجماد معيني ندارند،به اين جامدات آمورف گويند.

  

افزايش ناخالصيها به برخي از بلورها موجب خاصيت رسانايي مي‌شود مثلاً سيليسيم

و ژرمانيم كه عايق اند و شبكه بلورين شبيه‌ الماس دارند، اگر در حالت مذاب آن،

كمي عنصر بُر وارد ‌شود، از آنجايي كه  B ميتواند سه پيوند بدهد، پس يك حفره

الكتروني ايجاد ميشود، كه با انتقال يك الكترون از پيوند مجاور حفره به جاي ديگر

منتقل ميشود و نيمه هادي حاصل به نام P  يعني نيمه هادي مثبت معروف است.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپونیت جدید مايعات و جامدات - 55 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید

نقش حیاتی و اساسی مواد غذایی، به‌ویژه تولیدات دامی، در استقلال و سلامت جوامع بشری.
افزایش کمی و کیفی لبنیات، از اهم سیاست‌های کشور.
راهکارهای معاونت امور دام، در قالب «طرح جامع شیر خام»، به‌منظور افزایش تولید و مصرف شیر و فرآورده‌های آن:
افزايش توليد شير خام به منظور افزايش مصرف سرانه شير در كشور
بهبود كيفيت توليد، فر‌آوري و تبديل شير
افزايش سطح درآمد توليدكنندگان و كمك به اقتصاد مالي
در زنجيره‌ي عرضه محصولات لبني، بيشترين ارزش آفريني در بخش صنايع تبديلي هم‌چون ماست و خامه است.
در تعطيلات چندروزه – به ويژه در عيد نوروز – مصرف شير به شدت پايين آمده و در عوض مصرف محصولاتي نظير ماست و دوغ افزايش مي‌يابد.
در ماه مبارك رمضان مصرف دوغ با كاهش شديد روبرو شده و مصرف محصولاتي چون كشك بيشتر مي‌شود.

تعریف کنگره‌ی مبارزه با تقلبات مواد غذایی از شیر:
«شير عبارتست از مجموع توليد شير‌دوشي كامل و مداوم يك حيوان ماده شيرده سالم و بدون خستگي مفرط كه به خوبي تغذيه شده باشد. شير بايد با رعايت اصول بهداشتي جمع‌آوري شده و فاقد آغوز باشد.»
گوسفند و بز در حدود 9000 تا 8000 سال قبل از میلاد در خاورمیانه، و گاو شیری در حدود 6000 سال پیش اهلی شدند.
در حدود 7000 سال قبل از میلاد، احشام در نقاطی از ترکیه و آفریقا به‌صورت گله درآمدند.
خرید اولین نژاد دام‌های شیری در زمان جنگ دوم (1319) از فرانسه و تأسیس اولین دامداری صنعتی (حیدرآباد) در 10سال بعد.
تأسیس اولین کارگاه لبنیات‌سازی در سال1336 و با نام آستارا در خیابان فردوسی؛ که تولیدات آن شیرهای بطری با درب چوبی بود.
در سال 1337 كارخانه نسبتا مجهز آلفا با ظرفيت 10 تن شير خام در روز تاسيس شد و پس از آن احداث واحد‌هاي توليد فراورده‌هاي لبني به صورت گسترده ادامه يافت.
تا امروز، تعداد واحدهاي فرآوري شير و صنايع لبني كشور ‌‌䀘uc1㿬uc1㿖احد فعال اعلام گشته است. (وزارت جهاد کشاورزی1390)
رنگ شير معمولا به‌علت آن وجود كازئين و كلسيم در آن سفيد كدر و يا سفيد چيني است. شیر پرچرب كمي متمايل به زرد و شير كم‌چربي و يا شيري كه به آن آب اضافه شده باشد، آبي‌رنگ به نظر مي‌رسد.
بر اثر ابتلای دام به بیماری ورم پستان، رنگ شیر زرد روغنی؛ و با پارگی مویرگ‌های ریز پستان، رنگ شیر متمایل به قرمز شده و شیر غیرقابل مصرف می‌گردد.
شیر بوی خاصی ندارد و در اثر تماس با ظروف و مکان‌های آلوده، چربی شیر بوهای گوناگون را جذب می‌کند. و با فاسد شدن، بوی ترشیدگی و گندیدگی در آن به‌وجود می‌آید.
مزه‌ی شیر به‌دلیل وجود لاکتوز، کمی شیرین است و در بیماری‌های ورمی با ازدیاد کلریدها(سدیم‌کلرید) به شوری می‌زند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بررسی اقتصادی احداث کارخانه‌ی لبنیات - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر - 42 اسلاید

žلرزش ناگهانی پوسته‌های جامد زمین ، زلزله یا زمین لرزه نامیده می‌شود. دلیل اصلی وقوع زلزله را می‌توان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی بوجود می‌آید و دو قطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. به سطح شکستگی که توأم با جابجایی است، گسل گفته می‌شود. وقتی که سنگ شکسته می‌شود، مقدار انرژی که در زمان طولانی در برابر شکستگی حالتهای مختلفی را برای آزادسازی انر‍ژی نهفته شده بوجود می‌آورد.

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سوختگی - 25 اسلاید

آسیب های سوختگی
جایگاه دوم بعد از تصادفات وسایل موتوری قرار دارد (غیر عمدی)
کاهش مصرف سیگار و الکل ارتباط مستقیم با کاهش صدمات سوختگی دارد
3/1 میلیون نفر در سال به مراقبت های سوختگی نیاز دارند
زیر 4 سال 85% مربوط به آب جوش و 13% مربوط به آتش
سوختگی با آب جوش در یک طرف صورت گردن بازو
سوختگی تمام کف دست در تماس با اجاق گاز و بخاری
سوختگی عمیق و ساده تنه، نشیمنگاه، پشت و ناشي از سیگار احتمال بدرفتاری با کودکان
کمک های اولیه در سوختگی
خاموش کردن (غلتاندن و پتو و کت و فرش)
Air way
خیس کردن لباس و خارج کردن آن
خارج کردن زیور آلات (ادم طي 24 تا 72 اول)
دور کردن مواد شیمیایی در سوختگی شیمیایی و سپس شست و شوی فراوان با آب
در سوختگی کوچک از کمپرس آب سرد استفاده شود
در سوختگی شدید همراه با افت درجه حرارت از آب استفاده نشود
برای برداشتن قیر داغ از روغن معدنی استفاده می کنیم
جبران مایعات
تامین انرژی
کنترل درد
پیشگیری از عفونت با برداشتن و پیوند فوری بافت
احیا در سوختگی
بررسی سریع قلبي عروقی و تنفسی (سابقه آسم نارسایی قلبی بیماری کبدی و کلیوی)
باز بودن راه هوایی و اکسیژناسیون
در موارد مسمومیت با منواکسیدکربن و هیپوکسی (اکسیژن صد درصد)
در سوختگی ناشی از برق فشارقوی که با آسیب عضلانی و ميوگلوبين‌اوري همراه است سرم رینگر10-20 ml/kg/hr یا نرمال‌ سالین
از نظر سایر صدمات بررسی شود (ستون فقرات و قفسه ی سینه و شکم)
در برق گرفتگی تاكي كاردي بطني و فيبريلاسيون بطنی شايع است
در سوختگی بیش از 15% NPO، NGT ، IV
سند ادراري برای کودکانی که مایع درمانی می‌شوند
تمام زخم‌ها باید پانسمان استریل شود

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید س.ختگی - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید س.ختگی - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید کمکهای اولیه - 120 اسلاید

پاورپوینت جدید کمکهای اولیه - 120 اسلاید

پاورپوینت جدید کمکهای اولیه - 120 اسلاید

پاورپوینت جدید کمکهای اولیه  - 120 اسلاید

پاورپوینت جدید کمکهای اولیه  - 120 اسلاید

پاورپوینت جدید کمکهای اولیه  - 120 اسلاید

پاورپوینت جدید کمکهای اولیه  - 120 اسلاید

پاورپوینت جدید کمکهای اولیه  - 120 اسلاید

پاورپوینت جدید کمکهای اولیه  - 120 اسلاید

ویژگیهای فرد امدادگر
حداکثر تلاش خود را انجام دهید
خطرات را ارزیابی کنید (روش کم خطر را به کار بگیرید)
مسئولیت های فرد امدادگر:
ارزیابی صحیح و سریع موقعیت
محافظت از مصدوم و سایر افراد در صحنه
شناسایی آسیب وارده به مصدوم یا بیماری او
ارائه درمان به موقع، صحیح، و مناسب
قرار دادن موارد وخیم تر در اولویت
انتقال مصدوم به بیمارستان
همراهی کردن مصدوم تا رسیدن کمکهای پزشکی
گزارش دهی مشاهدات خود به افرادی که مراقبت از مصدوم را بر عهده دارند
جلوگیری از انتقال بیماری از مصدوم به خود و دیگران
حفظ آرامش در ارائه کمکهای اولیه
کنترل عکس العمل ها خود و اداراه مشکل به خوبی
حفظ آرامش و انجام عمل منطقی
قاطع و ملایم رفتار کنید
برخورد دوستانه با مصدوم
جلب اعتماد مصدوم
اطلاع به خویشاوندان مصدوم
مراقبت از بچه ها

نحوه مراقبت امدادگر از خود
ارزیابی موقعیت و اطمینان از بی خطر بودن آن
محافظت در مقابل انتقال عفونت
شستن دستها
پوشیدن دستکش یکبار مصرف
استفاده از پیش بند پلاستیکی یا عینک پلاستیکی
مراقبت از خود در برابر اشیاء نوک تیز کنار بیمار
روی قسمت زخم دست با پوشش ضد آب پپوشانید
واکسیناسیون افراد گروه امداد
جمع آوری و دفع زباله های عفونی
کنترل استرس
کنترل استرس پس از حادثه

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید کمکهای اولیه  - 120 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید کمکهای اولیه  - 120 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید

کمیسیون

آمر حق العمل فرد حق العمل کار را نسبت به فروش پرداخت می کند حق العمل را نسبت به درصد ثابتی از فروش طبق شرایط و قرارداد منعقده پرداخت می کند. این حق العملها ممکن است ساده یا عادی ، خاص یا پوششی و یا اعتباری باشد .
حق العملهای عادی یا ساده در هر مرحله از انجام فروش بوسیله آمر پرداخت می گردد و معمولاً نسبت به فروش انجام می گیرد ، انگیزه بیشتری را برای افزایش فروش در بردارد . حق العمل خاص یا پوششی موقعی پرداخت می گردد که رقم قابل ملاحظه ای فروش صورت گرفته باشد.
ارزش کالای فروش نرفته (به بهای فروش ) یا موجودی کالای پایان دوره کالای امانی نزد حق العمل کار

اگر تمام کالاهای ارسالی از سوی آمر بوسیله حق العمل کار تا پایان دوره مالی بفروش نرسد ، کالای فروش نرفته به حساب آمر منظور می شود. کالای فروش نرفته در اختیار حق العمل کار باید به بهای تمام شده یا قیمت بازار ، هر کدام که کمتر باشد، ارزش گذاری گردد .
بهای تمام شده شامل کلیه هزینه های غیرتکراری متحمل شده بوسیله آمر و حق العمل کار می باشدونحوه محاسبه آنها به شرح ذیر می باشد:
الف: به تناسب تعداد فروش نرفته از بهای تمام شده
ب: به تناسب هزینه های انجام شده بوسیله آمر و حق العمل کار وارد انبار حق العمل کار می گردد.
موجودی کالای پایان دوره نزد حق العمل کار = بهای تمام شده آن + تناسبی از هزینه های غیر تکراری
مثال 1-6- آقای الف در تهران 100 دستگاه دوچرخه که بهای تمام شده آن 9000 ریال است برای حق العمل کار خود در آبادان براساس قرارداد حق العمل کاری ارسال می کند .آقای الف مبلغ 13000ریال هزینه حمل و 3000ریال هزینه بارگیری و 4000 ریال بیمه آنرا پرداخت نمود.
حق العمل کار آقای ب مبلغ 1000 ریال بابت بارگیری و هزینه تخلیه به مبلغ 500 ریال آنها را پرداخت نمود . دوچرخه ها در انبار نگهداری می شود و ماهیانه 1000 ریال اجاره انبار را می پردازد . در پایان دوره مالی 20 دستگاه دوچرخه فروش نرفته است . قیمت فروش دوچرخه در آبادان 000/10 ریال می باشد.
مطلوب است : محاسبه قیمت موجودی کالای پایان دوره نزد حق العمل کار.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید حسابداری پیشرفته یک - 365 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اسمز معکوس - 30 اسلاید

 

مقدمه :

 

اسمز معکوس ، تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراک پزی، تکنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمک زدایی آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید.از اولین آزمایشاتی که در سال 1950 انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید می شد، امروزه نتیجه صنعت اسمز معکوس در تولید مشترک جهانی به بیشتر از 7/1 میلیون گالن در هر روز رسیده است. با افزایش روز افزون تقاضاها برای آب خالص (تصفیه شده) ، رشد صنعت اسمز معکوس در قرن آینده با افزایش روبه رو خواهد شد.

اسمز معکوس در سال 1950 در دانشگاه فلوریدا، جائیکه رید و بوتون که توانستند خاصیت نمک زدایی ممبرن استات سلولزرا شرح دهند، آغاز شد

 

  اسمز چیست؟

 

  اگر يك پرده يا لايه نيمه تراوا را در بين دو مايع كه از نظر نوع يكسانند ولي از لحاظ چگالي يا غلظت متفاوتند مثلا آب خالص و آب نمك قرار دهيم به طور طبيعي سيستم به طرف تعادل چگالي كل حركت مي كند پس آب خالص شروع به نفوذ از غشاء كرده تا چگالي آب نمك را پايين بياورد.

به اين عمل ، اسمز مي گويند.

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم چارچوب روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم چارچوب روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم چارچوب روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

فهرست مطالب
ردپای اکولوژی
ردپای اکولوژی شهر
ردپای اکولوژی و ظرفیت زیستی
محاسبه ردپای اکولوژی
روشهای محاسبه ردپای اکولوژی
- روش ترکیبی
- روش اجزا
- روش مستقیم
نقاط قوت و ضعف رد پای اکولوژی
- مزایای الگوی رد پای اکولوژی
- محدودیت ها و معایب شاخص رد پای اکولوژی
رد پای اکولوژیکی چیست؟
تعریف: رد پای اکولوژیکی عبارت است از بار تحمیل شده بر زیست کره از سوی فرد یا جمعیت
Mathias Wacker nagel &William Rees
بر خلاف ظرفیت تحمیل که مشخص میکند چه تعداد جمعیت میتوانند در یک پهنه مشخص از زمین زندگی کنندEFP برآورد میکند که به چه مقدار زمین برای تامین زیست فرد یا جمعیت صرفنظر از کجایی آن نیاز است.
ایلات متحده امریکا بدلیل استفاده سنگین از انرژی بالاترین EFP را در جهان دارد.
EFPایتالیا 3برابر کل مساحت این کشور است
EFPچه چیزی را نشان میدهد؟
- روش کمی قابل اندازه گیری که برای عموم مردم مفید است فراهم میکند
- تحلیل فضای EFP در شهر مجوز لازم برای توصیه خط مش مفید را عرضه میکند
رد پای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی
چمبرز سیمونز و واکرناگل (1996)
محدوده زمین و پهنه آبی برای حمایت نامحدود استانداردهای مادی زندگی جمعیت مشخصی که از سطح فناوری معینی استفاده میکند
تحقیقات نشان میدهد که فعالیتهای انسان از دهه 1980 بر ظرفیت زیستی پیشی گرفته است بار انسان از 70% ظرفیت زیستی در 1961به 120% در 1996رسیده است
رد پای اکولوژیکی جامعه جهانی در سال 2003 حدود 14/1 میلیارد هکتار یا 2/2 هکتار سرانه و ظرفیت زیستس در همین زمان 11/2 میلیارد هکتار یا 1/8 هکتار سرانه بوده است بدین ترتیب اضافه برداشت 2/9 میلیارد هکتاری یا 0/4 هکتار سرانه وجود داشته است

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید

مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان
· اختلالات شایع روانپزشکی
· اختلالات رفتاری و نا بهنجاری های اجتماعی
· اعتیاد
· مشکلات خانوادگی (روابط بین فردی و خانوادگی)
· آسیب های اجتماعی (طلاق،مرگ و میر، حوادث طبیعی و غیر طبیعی،خشونت های اجتماعی و خانوادگی و.....)
· مشکلات تحصیلی ، شغلی
· موارد اختصاصی
مشکلات و یا بحران ها:
اگرچه مداخلات مختصر، ساختار دقیق و روشنی دارد ولی گاهی مشکلات و بحران‌هایی در زندگی مراجع پیش می‌آید که نادیده گرفتن آن‌ها و تبعیت بی‌چون و چرا از پروتکل درمان، موجب تضعیف اتحاد درمانی شده و احتمال قطع درمان را افزایش می‌دهد و یا منجر به بروز مشکلات بیشتری می شود. از جمله این موارد، خطر اقدام به خودکشی و یا خودزنی، صدمه به دیگران، و علائم روان پریشی مانند توهم و هذیان و یا بیماری‌های جسمی جدی است. در چنین مواردی، با توجه به ماهیت بحران، مراجع باید به متخصص یا مرکز مناسب ارجاع داده شده و سپس بر اساس نقطه نظرات سطح تخصصی، ارائه خدمات ادامه یابد.
 

· مشاوره برای افزایش توانمندی‌های عموم مردم در زمینه‌های مختلف ارتقای سلامت روان:
از این دسته می‌توان به نمونه‌های ذیل اشاره کرد.
افزایش دانش و مهارت والدین در زمینه تربیت سازنده فرزندان
آشنایی با مراحل رشد روانی کودکان، آشنایی با اصول تربیت سازنده فرزندان، آشنایی با مشکلات رفتاری کودکان، آشنایی با برخی اختلال‌های هیجانی و رفتاری خاص در کودکان، تشویق و ایجاد فضای مثبت در خانواده، نادیده گرفتن رفتارهای نامطلوب، ارتقای مهارت‌های ارتباطی، مهارت حل مسایل مشترک با همسالان، شیوه‌های صحیح دستور دادن، مدیریت رفتارهای نامطلوب و افزایش اعتماد به نفس
برنامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی

 نقش مراكز سلامت شهری در
برنامه های سلامت رواني ، اجتماعي و اعتیاد
وظائف كارشناس سلامت روان در تحقق اهداف اختصاصي شامل موارد زير است:
آموزش بیماران در مورد بیماری و درمان آن
آموزش فرایند حل مسئله با در نظر گرفتن مشکلات بیمار
آموزش فعال سازی رفتار
آموزش مهارت مقابله با استرس و اضطراب به بیماران
آموزش مهارت فرزند پروری
ارزیابی سلامت روانی خانواده بیمار و ارجاع به پزشک در صورت نیاز
ثبت و گزارشدهي اطلاعات آماری

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 31 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 


پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید

خلاصه طرح:

موضوع طرح: کارخانه تولید فرآورده های لبنی


نوع تولیدات: شیر- پنیر پیتزا- دوغ- خامه- کره-


تعداد شاغلین:  34


مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به ریال)

 سرمایه گذاری کل طرح: 10398000000  ریا ل

سرمایه گذاری ثابت:        8798000000 ریا ل 

سرمایه در گردش:  1500000000 ریا ل

درآمد ماهیانه :            2493000000 ریال

 دوره بازگشت سرمایه         10سا ل         

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدیدی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی - 21 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید  آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید  آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید  آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید  آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید  آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید  آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید

گل نر کوچک و به تعداد 2 یا 3 گل در کنار برگها وجود دارد.گلهای ماده تک گل هستند و روی شاخه های یکساله و جوان پدیدار میشوند.گل نر و ماده از هم جدا و روی دو پایه هستند و گلهای دوجنسی درهر یک از درختان وجود دارد.
تعداد پرچم ها غالبا 16عدد است.
خرمالو هایی که در ایران هستند دارای گلهای دو جنسی اند و گلهای نر بیشتر به صورت 2 تا 3 تایی روی گیاه ظاهر میشوند.
شرایط خاک مناسب جهت کاشت درخت خرمالو
باید سبک و قابل نفوذ به آب و حاصلخیز باشد.
خاک باغ های قدیمی که حاصلخیزترند مناسبترند.
عمل زهکشی خوبی داشته باشد.
پروش دهندگان خرمالو باید به دو نکته توجه کنند :
1. استفاده از کود های پوسیده دامی
2. شخم سطحی خاک
شرایط نگهداری خرمالو
میتوان خرمالو را به صورت کال چیدو برای تسریع در رسیدن خرمالو را در کنار دو عدد سیب رسیده یا موز قرار داد تا با اتیلن آزاد شده حاصل از آنها خرمالو برسد.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید  آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید  آشنایی با خرمالو - 17 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید

علائم نگران کننده در بررسی
Head and Neck
سردرد
تغییر در بینایی ، پیر چشمی ، نزدیک بینی ، اسکوتوم
دوبینی یا دیپلویی
کاهش شنوایی ، درد گوش ، وزوز گوش
سرگیجه
خون ریزی از بینی یا اپیستاکسیس
گلو درد ، خشونت صدا
غدد متورم
گواتر


معاینه با اتوسکوپ

 

اتوسکوپ را امتحان کرده و اسپوکولوم را مناسب برای مجرای گوش انتخاب کنید به مددجو توصیه کنید که به هنگام وارد کردن اتوسکوپ سرش را کمی به طرف مخالف گوشی که معاینه می شودخم کرده و بی حرکت نگه دارد لاله ی گوش را به طرف عقب و بالا بکشید . اسپوکولوم را با آرامی وارد کرده و مواظب باشید در مجرای گوش خراش ایجاد نکند . مجرای شنوایی را از نظر وجود جسم خارجی , رنگ طبیعی , ضایعات , ترشحات وجود سرومن, جوش, کورک مشاهده کنید .
پرده گوش را از نظر وجود التهاب و قرمزی و ترشحات روی پرده مورد بررسی قرار دهید
در وضعیت طبیعی پرده گوش رنگی مایل به خاکستری شفاف دارد

دیاپازون

 

دو نوع تست داریم 1. تست وبر – 2. تست رینه
در هر دو تست ابتدا دیاپازون را به ارتعاش در می آوریم سپس برای تست وبر انتهای دیاپازون را بالای سر مددجو قرار دهید در حالت طبیعی مددجو باید ارتعاش صدا را در هر دو گوش به طور مساوی بشنود اما در تست رینه انتهای دیاپازون را در پشت گوش روی استخوان ماستوئید قرار می دهیم تا زمانی که مددجو صدایی نشنود اما به محض شنیدن صدا دیاپازون را فورا در مقابل
سوراخ گوش قرار می دهیم به طور طبیعی مددجو صدا را در مقابل سوراخ گوش بهتر از استخوان
احساس می کند .
انواع دردهای گوش
- ناشی از خود گوش
-ارجاع داده شده ) سرماخوردگی– گلودرد – مهره نخاع گردنی (

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بررسی وضعیت سر و گردن - 45 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید

گام اول : خود ارزيابي
گام دوم : جستجو و ارزيابي فرصت‌ها
گام سوم : خلاقيت و نوآوري
گام چهارم : طرح كسب و كار
گام پنجم : تعيين و تأمين منابع مورد نياز
گام ششم : تأسيس و مديريت بنگاه اقتصادي

انتخاب نوع کسب و کار و قوانین مربوط به آن
اهداف یادگیری :
تشخیص کسب و کار تجاری از غیر تجاری
آشنایی با انواع کسب و کار تجاری و تفاوت آنها با یکدیگر
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار
برخی از موارد مهم قانون تامین اجتماعی
ماده 3 – موضوع قانون :
حوادث و بیماریها ، بارداری ، غرامت دستمزد ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و مرگ

تکالیف بیمه ای کارفرمایان :
دریافت کد کارگاه ،اعلام انجام عملیات و معاینات پزشکی بدو استخدام ارسال ماهانه لیست و حق بیمه کارکنان ، ارسال قرار داد پیمانکاران فرعی به سازمان ، دریافت مفاصا حساب از سازمان پس از خاتمه عملیات ،

بیمه بیکاری :
شرایط شمول و استثنائات ، تعریف بیکار، الزام معرفی کتبی اداره کار ، برخورداری از حقوق و مزایای و خسارات مربوطه موضوع قانون کار ، میزان بیمه بیکاری ، الزام به شرکت در دوره های کار آموزی و ...

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید کارآفرینی گام به گام - 67 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید اجرای سیاست قیمت تضمینی - 13 اسلاید

üتصویب قانون افزایش بهره‎وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ  1389/05/06

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني  - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني  - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني  - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني  - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني  - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني  - 45 اسلاید

در آمريكا چند نوع موسسه مالي وجود دارد. بانك سپرده گذاري و بانك هاي سرمايه گذاري مانند لمن برادرز.

بعد از رکود بزرگ دهه 30 در آمریکا کنگره آمریکا دو نهاد ایجاد کرد با نام «فانی می» و «فردی مک» که کارشان این بود که این وام های مسکن را از این بانک ها می خریدند. این دو موسسه هم پس از خرید وام ها با قرار دادن وام ها در بسته های مختلف با نام اوراق بهادار رهنی اقدام به فروش آنها در بازار دیگری کردند. مشتریان این بازار غالباً کشورهای خارجی، بانک ها، صندوق های بازنشستگی و امثالهم بودند.

این دو نهاد موقع فروش متعهد شده اند در صورتی که وام گیرنده نتواند قسط هایش را بدهد این دو نهاد این ضرر را جبران می کنند.
تاثير بحران بر موسسات مالي
يكي از اولين قربانيان بحران مالي يكي از بانك هاي انگليسي به نام نورترن راك بود.

ورشکستگی بسیاری از نهادهای مهم مالی آمریکا مانند
(BROTHERS LEHMAN) در سپتامبر 2008

اولين شركتهايي كه تحت تاثير بحران قرار گرفتند شركت هايي بودند كه مستقيما درگير فعاليت هاي بخش مسكن بودند.

در طول سال هاي 2007 تا 2008 بيش از 100 موسسه اعطاي وام رهني ورشكست شدند.

موسسات بزرگ زيادي يا ورشكست شدند يا اينكه توسط بخش دولتي تصاحب شدند از جمله مي توان به موسسات مالي لمن برادرز، مريل لينچ و شركت بيمه AIG اشاره كرد.
بحران تنگنای اعتباری ( CREDIT CRUNCH CRISIS)
بروز نااطمینانی دربازارهای مالی بیش از هرچیزی می تواند به این بازار
آسیب برساند.

در اثرپرداخت وامهای ساب پرایم بسیاری از موسسات و بانکهای وام
دهنده متضرر شدند . نااطمینانی مردم همه سعی کردند
طلب خود رااز بانکها وصول کنند

وام دهی دربازارهای مالی با رکود روبروشد و تنها با بهره های بالا می شد
وام گرفت .
تعدادي از نهادهاي مالي آمريكا از جمله new century financial corporation به سبب لاوصول شدن مطالباتشان از آوريل 2007 اعطاي وام جديد را متوقف كردند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني  - 45 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بحران مالي جهاني  - 45 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید

شیوع دمانس
5% افراد بالای 65 سال دچار دمانس شدید هستند
15% افراد بالای 65 سال دچار دمانس خفیف هستند
ریسک دمانس با افزایش سن بالا میرود بطوریکه افراد بالای 85 سال 25-16% دچار دمانس میباشند
آلزایمر
یک بیماری نورودژناتیو درمغز است که باعث دژنریشن سلولهای مغزی میشود وغیر قابل برگشت است.
بیمار دچار تغییرات شخصیت-حافظه- تکلم و....... میگردد.
تشخیص براساس کلینیک وتستهای روانشناختی است.
تشخیص قطعی با اتوپسی است.
داروها سیر بیماری را کند می کند ولی باعث درمان نمیشود
ادامه تشخیص
4. بیمار مشخصا اختلال عملکرد پیدا میکند.
5. شروع دمانس ADL مختل میشود.به نظافت خود نمیرسد نمی تواند لباس خود را بپوشد ونهایتا نمیتواند ارتباط برقرار کند
6. تمام سیستم ها به سمت سستی میرود.
7. اصلا صحبت نمی تواند بکند وزندگی نباتی پیدا میکند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دمانس - 11 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران  - 20 اسلاید

مقدمه

تاریخچه پیدایش وشکل گیری تجارت الکترونیک
تعاریف
تجارت الکترونیک و روند آن در جهان
اثرات عدم بکارگیری تجارت الکترونیک
مدل های تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک درایران
نیازهای لازم برای تجارت الکترونیک
مزایای تجارت الکترونیک
بعضی پروژهای انجام شده دراستقرارتجارت الکترونیک در ایران
موانع وچالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران
راهکارهای پیش رو برای استقرار وتوسعه تجارت الکترونیک درایران
منابع

تحولات جدید قرن بیست و یکم وجهانی شدن بازار و به دنبال آن بروز شیوه های جدید تجارت و بازاریابی که تحت تأثیرپیشرفت سریع وهمه جانبه علم وفناوری به وجودآمده،وبسیاری از اقتصاددانان،متخصصان وآینده نگران براین باور داشته اند که در سالهای اخیر،انقلابی صنعتی به وقوع پیوسته است.این انقلاب،جهان راوارد “عصراطلاعات“ کرده است.این تغییرات عمیق که موجب دگرگونی دربسیاری از زمینه هاازجمله تجارت جهانی گردیده وبه تبع آن،فرایندهای بسیاری ازفعالیتهای تجاری،اقتصادی،بانکداری،گمرکات وغیره دستخوش تغییرات شده اند.
مزایای تجارت الکترونیک

رشد تجارت ، فروش ، درآمد وسرمایه گذاری افرایش می یابد.
انعقاد قراردادهای چند جانبه تجاری ، صنعتی واقتصادی راحت ترخواهد شد.
استفاده از تجارت الکترونیکی میتواند کشور را تا حد زیادی از قراردادهای دو جانبه بی نیاز وامکان انعقاد قراردادهای چند جانبه را فراهم میکند.
ازاتلاف وقت وکاهش ترددهای بی مورد جلوگیری میکند.
سطح رفاه زندگی مردم ارتقا می یابد.
ایجاد فرصتهای شغلی
امکان ارائه محصولات و خدمات در سطح جهان
به منابع انرژی و محیط زیست کمک میشود.
حذف واسطه ها
وغیره...

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران  - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تجارت الکترونيک و موانع و راهکارهايی برای پیاده سازی تجارت الکترونيک در ايران  - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید

فهرست مطالب
براندازی یا تغییر سیستم سیاسی یک کشور
آشنایی با جغرافیای کشور عراق
منافع آمریکا در ایران
ویژگی های انقلاب اسلامی
پیامدهای پیروزی انقلاب اسلامی بر آمریکا
جنگ 8 ساله را چه کسانی شروع کردند و چه کسانی اداره کردند
اقدامات آمریکا بعد از پیروزی انقلاب و قبل از شروع جنگ
شرایط داخلی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
و قبل از شروع جنگ
اهداف دشمنان در تحمیل جنگ به ایران
ادوار مختلف جنگ تحمیلی
نمونه سؤالات امتحاني


یکی از عجایب تاریخ ایران اسلامی هشت سال دفاع مقدس است.
براندازی یا تغییر سیستم سیاسی یک کشور:
از طریق اعمال رفتار خشونت آمیز
براندازی از طریق تجزیه قومی
براندازی از طریق ترور سیستم
براندازی از طریق جنگ تحمیلی(دفاع مقدس)
براندازی از طریق کودتا (نوژه)
از طریق تهاجم فرهنگی
از طریق ایجاد فتنه
2-از طریق مسالمت امیز و با اجرای برنامه حساب شده
فعال شدن نهفته آزادی
فعال شدن جنبش مسلمانان
حاکم شدن سلایق و فرهنگ غربی
آشنایی با جغرافیای کشور عراق:
جغرافیای طبیعی
جغرافیای اقتصادی
جغرافیای سیاسی
جغرافیای تاریخی
جغرافیای عمومی
1) جغرافیای طبیعی: آب و هوا، منطقه کوهستانی، کویری، جلگه ای، رودخانه دجله و فرات از ارتفاعات ترکیه سرچشمه می گیرد. کشور عراق دارای هشت سد آبی می باشد.
2) جغرافیای اقتصادی: 1- کشاورزی 2- دامداری 3- نفت 4- صنایع و ذخایر معدن
(عراق از نظر نفت در دنیا دوم می باشد)
3) جغرافیای سیاسی: مرزهای مشترک عراق؛ همسایگان کشورهای ایران عراق 18 تا استان است.
استان های اردبیل ، سلیمانیه، کرکوک،دوهوک چهار استان شمالی عراق یا منطقه خود مختار کردستان می باشند که رهبران این چهار استان جلال طالبانی و مسعود بارزانی می باشد.
جمعیت عراق قریب به 28 میلیون نفر است.
(دین و مذهب عراق 5/62% مسلمان و شیعه و 5/34% مسلمان سنی ،7/2% مسیحی، یهودی، یزیدی،تابعین و بقیه و متفرقین 3%
نژاد و زبان مردم عراق عرب کرد ، ترک ، آشوری، فارس

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پورپوینت جدید جزوه دفاع مقدس - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

پاورپوینت جدید خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی - 46 اسلاید

—منظور از بار استاتیکی، نیرو یا گشتاوری اعمالی به عضو است بطوریکه اندازه، نقطه اثر و جهت اعمال آن عوض نشود. بار استاتیکی میتواند بصورت کششی، فشاری، برشی، خمشی، پیچشی و یا ترکیب آنها باشد.

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید

علل
ايديوپاتيك
نوروماسكولار
مادرزادي
نوروفيبروماتوز
بيماريهاي مزانشيمي (مارفان “ اهلر دانلوس “ )
ارتريت روماتويد نوجوانان
تروما (شكستگي , بدنبال لامينكتومي , توراكوپلاستي )
استوكوندروديستروفيها ( دوارفيسم , استوژنز ايمپرفكتا , اكوندروپلازي )
كمر درد در اسكوليوزها ؟
انسيدانس در جمعيت عمومي 80-60% است .
در اسكوليوزها 86 % است .
البته شيوع درد روزانه در اسكوليوزها شايعتر از جمعيت عمومي است .
در قوسهاي لومبار و توراكولومباردرد كمر شايعتر است .
شدت درد با شدت قوس ارتباطي ندارد .
ارتروز در راديوگرافي اسكوليوزها با افزايش سن به 90% ميرسد .
بريس
قوسهاي 20-29 درجه اي كه پيشرفت داشته باشند .(5 درجه در طي 6 ماه )
قوسهاي 45-30 در اولين برخورد .

پيش نيازهاي ارتوز :
1- حداقل 12 ماه از رشد اسكلتي مانده باشد .
2- ريسر 3 يا كمتر باشد
3- رينگ اپوقيزي باز ياشد .
4- بيش از 6 ماه از منارك نگذشته باشد .

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اسكوليوز - 45 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید


امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطلاعاتی مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است.به گونه ای که در برنامه توسعه انهااز جایگاه خواصی برخوردار است.مطالعه چگونگی بکارگیری این فناوری در زمینه های اجتماعی سیاسی و فرهنگی جوامع اهمیت دارد.در این راستا ارزیابی امادگی الکترونیکی چوامع سازمان ها برای استفاده موثر از این فناوری مقدمه برنامه ریزی بهینه به منظور نیل به اهداف ان سازمان است.

اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی
ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی و بنگاهی ، اخمیت خاصی دارد . میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور های گوناگون متفاوت است ، به گونه ای که برخی از آن ها به عنوان پیشتاز و برخی دیگر در ابتدای راه هستند . فاصله موجود بین کشورهای جهان را در این حوزه اصطلاحا شکاف دیجیتالی می گویند .
دولتمردان کشورها می توانند اندازه گیری آمادگی الکترونیکی را به منظور ارزیابی وضعیت فعلی خود در دستور کار قرار دهند و حوزه هایی را که به حمایت های خارجی نیاز دارند . شناسایی کنند . اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم گیرندگان با دو چالش عمده در کاربرد چنین ابزارهایی مواجه هستند . . نخست باید بفهمند چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطزات می توانند در دستیابی به مزایای اجتماعی و اقتصادی برایشان مفید واقع شود تا بتوانند اهداف واقعی را مبتنی بر آن تنظیم کنند . دوم این که باید قدم های متمرکزتری برای استفاده بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات بردارند تا بتوانند کشورشان را در نمیل به اهداف توسعه یاری دهند .


مفهوم آمادگی الکترونیکی

تعریف های متعددی از آمادگی الکترونیکی در سطح جوامع گوناگون وجود دارند.در اینجا برخی از آنها ارائه می شوند .
گره همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ( apec) کشوری را آماده الکترونیکی می داند که تجارت آزاد و صنعت قانونمند داشته باشد . صادرات در آن به سهولت انجام می شود و با استاندارد های دولتی و توافق نامه های تجاری هماهنگ باشد .
مطابق تعریف ارائه شده در پروژ ه سیاست گذاری سیستم های رایانه ای (cspp) یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی جامعه ای است که در یک بازار رقابتی با سرعت بالا در شبکه دسترسی پیدا کند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ادارات دولتی بنگاه های اقتصادی خانه ها و مراکز بهداشتی بطور پایدار استفاده کند در چنین جامعه ای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام بهره گیری از روش های الکترونیکی تعمین می شود و سیاست های دولتی از اتصال به شبکه های رایانه ای همایت می کند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید آمادگی الکترونیک - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 30 اسلاید

«ارائه کتبی نوعی ارائه است که رسانه اصلی آن، نوشتار است»
خصوصیات: (به مثابه نوعی انتقال اطلاعات)
غیابی
قابل استناد
با فرصت
مشروح
مخاطبین زیاد
سبک و سیاق مشخص
تأثیرگذاری تدریجی
احتمال اشتباه کمتر (نسبت به شفاهی)
یکسویه (عدم امکان تبادل نظر )
برخی انواع ارائه کتبی
دانشگاهی
کتاب
جزوه
مقاله
گزارش
رساله
یادداشت تحقیق
دانشنامه (تز)
مجله
برون دانشگاهی
کتاب
مجله
روزنامه
بروشور
کاتالوگ
گزارش
کتابچه راهنما
مراحل آماده‌سازی یک ارائه کتبی
چهار عمل اصلی توسط ارائه کننده
پیام‌اندیشی، پیام‌سازی، پیام‌پیرایی، پیام‌فرستی
حاصل، یک متن است دارای
صورت
ساختار
محتوای
ساختار (سه بخشی) یک ارائه‌ی کتبیِ علمی-فنی
بخش آغازی (Front Matters)
بخش اصلی (Main Matters)
بخش پایانی (Back Matters)

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید  تجارت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید  تجارت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید  تجارت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید  تجارت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید  تجارت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید  تجارت الکترونیک  - 20 اسلاید

در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود این سیتم دارای مشکلاتی بودمعیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت وحمل ونقل آن مشکل بود. بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در  زمینه تجارت بود ارزش آن مشخص بود حمل آن آسان بود و همه طالب آن بودند .فواید استفاده از پول به اندازه ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت . یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد وآن هم ساخت کشتی بود در حدود 2000سال قبل فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند.با این یشرفت برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت باسرزمین های دیگر آغاز شد.اکنون شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی بلکه اختلافات زمانی را کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی جدید در تجارت که همان تجارت الکترونیک است آماده کرده است.

مزایای تجارت الکترونیک

1- رفع محدودیت های ورود به بازار که باعث دسترسی شبانه روزی به خدمات وتولیدات می شود.

2- جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش تردد های بی مورد

3- صرفه جویی در هزینه های مبادلاتی

4- افزایش فرصتهای جدید شغلی

5- کاهش هزینه های تبلیغ کالا

محدودیتهای تجارت الکترونیک

1- در تجارت الکترونیک فروشنده ناشناس است که باعث عدم اطمینان می شود .

2- در این گونه داد و ستد تعداد محدودی خریدار و فروشنده داریم .

3- مردم هنوز به مبادلات بدون کاغذ اعتماد ندارند.

4- پهنای باند کافی برای این گونه دادوستد ها وجود ندارد .

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید  تجارت الکترونیک  - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید  تجارت الکترونیک  - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید استانداردهاي حسابداري ايران مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 25 اسلاید

عمليات خارجي لاينفک از عمليات واحد تجاري گزارشگر

صورتهاي مالي اين دسته از عمليات با استفاده از روشهاي مورد استفاده براي معاملات ارزي تسعير مي شود. عمليات تسعير مبتني بر اين فرض است که معاملات انجام شده توسط عمليات خارجي عملا به وسيله واحد تجاري گزارشگر صورت گرفته است.

الف. به عنوان داراييها وبدهيهاي واحد مستقل تلقي و با نرخ تاريخ ترازنامه تسعير مي شود.

ب. به عنوان داراييها و بدهي هاي واحد گزارشگر تلقي شده که قبلا به ريال تسعير شده و يا به عنوان اقلام غير پولي ارزي با نرخ تسعير در تاريخ معامله تسعير مي شود.

§در تلفيق صورتهاي مالي، تفاوتهاي تسعير اقلام پولي درون گروهي نيست و به عنوان درآمد يا هزينه شناسايي مي شود.

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر - 25 اسلاید

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر - 25 اسلاید

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر - 25 اسلاید

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر  - 25 اسلاید

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر  - 25 اسلاید

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر  - 25 اسلاید

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر  - 25 اسلاید

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر  - 25 اسلاید

پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر  - 25 اسلاید

عضلاتی که موجب خم شدن جانبی گردن میشوند:
الف)اصلی:
1-عضلات نردبانی(قدامی-میانی-خلفی)
2-عضلات مهره ای(راسی و گردنی)
3-قسمتهای خارجی عضلات قدامی مهره ای
4-جناغی-چنبری
5-راست کننده ی ستون مهره ها(راسی و گردنی)
6-عضلات نیم خاری(راسی و گردنی)
ب)کمکی:
1-عضلات تحت پس سری
2-عضله ی عمقی ستون مهره ها(گردنی)
3-گوشه ای
عضلات درگیر درکج گردنی
- گوشه اي كتف(
(Trapezius )2- ذوزنقه اي 2و4
(sternocleidomastoid)3- جناغي چنبري پستاني
(Pectoralis minor )4- سینه ای کوچک
(Subclavius)5- تحت ترقوه ای
(Rhomboid6- متوازی الاضلاع (
(The scalenes)7- هرسه عضله نردبانی
(Splenius capitis-cervisis)8- مهره ای-رأسی وگردنی
(semispinalis)9- عضلات نیم خاری
تقويت عضلات متوازي الاضلاع ، بخش 2 ذوزنقه ، عضله گوشه اي ، عضله جناغي – چنبري – پستاني در سمت ضعیف شده .
انعطاف پذیری عضلات سينه اي كوچك ، بخش 4 ذوزنقه و تحت ترقوه اي درسمت کوتاه شده.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر  - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپونیت جدید ناهنجاری شانه نابرابر  - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید

2) گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد
تراش استفاده کنی.این باعث می شود مداد کمی رنج

بکشد اما آخر کار نوکش تیزمی شود.

پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی چرا که این

رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.

(هر که تخم مرغ می خواهد صدای قدقد
مرغ را تحمل می کند)3) مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن یک

اشتباه از پاک کن استفاده کنیم.

پس بدان که تصحیح یک کار خطا کار بدی نیست در

واقع برای اینکه خودت رادر مسیر درست نگه داری

مهم است.

4) چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست ذغالی

اهمیت دارد که داخل چوب است.

پس همیشه مراقب درونت باش.

5)مداد همیشه اثری از خود بر جای می گذارد.

بدان هر کار در زندگیت می کنی ردی به جا

می گذارد.پس هوشیار باش ..

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت اسرار موفقیت - 65 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید

    یکی از اتفاقات مهم در حوزه تبادلات الکترونیکی پدیده اینترنت بود که اولین بار در سال ۱۹۶۹ توسط دولت آمریکا پا به عرصه وجود نهاد. با توسعه اینترنت و شبكه جهانی، باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیرساخت ها و كاربردهای تجارت الكترونیكی گردید.

     با تجاری شدن اینترنت در دهه ۹۰ ورشد سریع آن به میلیون ها مشتری بالقوه عبارت تجارت الکترونیکی به وجود آمد و برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی نیز به سرعت گسترش یافتند.

   درهمین زمان رشد بسیار سریع شرکت های اینترنتی موسوم به Dot- coms اتفاق افتاد.

    جهش فناوری اطلاعات(IT)، دو دوره بیست ساله را پشت سرگذاشته و اكنون دوره بیست ساله سوم را به پایان می برد:

▪ ۱۹۵۵ – ۱۹۷۴ : عصر پردازش الكترونیكی داده‏ها EDP) )
۱۹۷۵ – ۱۹۹۴ : عصر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS)
۱۹۹۵ –۲۰۱۴ : عصر اینترنت (Internet)

   تقریبا در هر دوره امکانات تجارت الکترونیکی متناسب با تکنولوژی اطلاعاتی آن دوره فراهم آمده است.ATMوکارت های اعتباری در دوره اول، در دوره دوم امکان استفاده از مبادله الکترونیکی داده ها و سیستم بانکی بین المللی، در دوره سوم اینترنت و کاربردهای تجاری آن .

       كسب و كار الكترونيك به مفهوم كلي شامل به كارگيري فناوري هاي جديد براي برقراري ارتباطات زنجيره اي بين سازندگان، فروشندگان، عرضه كنندگان و به طور كلي ارايه دهندگان كالا و خدمات از يك سو و خريدار و مصرف كننده و يا به طور كلي مشتري از سوي ديگر است و نتيجه آن اتخاذ تصميم هاي بهتر، بهينه سازي كالا و خدمات، كاهش هزينه ها و گشودن كانال هاي جديد است.

     ولي تجارت الكترونيك به هر شكلي از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق مي شود كه در آن طرفين، بيشتر از طريق الكترونيكي با يكديگر در تماس هستند تا از طريق نقل و انتقالات فيزيكي. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك زيربخشي از كسب و كار الكترونيك در سازمانها است، زيرا در كسب و كار الكترونيك، شكل الكترونيكي كليه فرايندهاي كسب و كار

سازمان از قبيل توليد، تحقيق و توسعه امور اداري، مالي،

مديريت نيروي انساني، پشتيباني و تجارت مطرح است.

      در حالي كه در تجارت الكترونيك تنها فرايند تجارت

سازمان به صورت الكترونيك يك جزء بنيادي از كسب

و كار الكترونيك به حساب مي آيد.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 33 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی  - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی  - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی  - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی  - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی  - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیکی  - 10 اسلاید

 

مفهوم فناوری اطلاعات

 

تعاریف مختلف ارائه شده در خصوص فناوری:

 

.1 فناوری مجموعه ای از فرایند ها،روش ها ،فنون،ابزار،تجهیزات،ماشین آلات و مهارت هایی است که توسط آن کالایی ساخته شده یا خدمتی ارائه می شود.

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک  - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید دولت الکترونیک  - 20 اسلاید

در جهان امروز هیچ تجارت و خدماتی بدونه نوآوری و خلاقیت نمیتواند پیشرفت کند،چرا که نیازهای بشر در طول تاریخ هرروز در حال تغییر بوده و نیازهای کنونی با نیازهای 20 سال قبل یا 20 سال بعد کاملاً متفاوت است. لذا نیاز به اطلاعات و ارتباطات زندگی اجتماعی و مجازی، نیاز به پذیرش ریسک بیشتر، تصمیم گیری آگاهانه و ارتقای علمی از جمله نیازهای انسان دراین زمان بوده و مفهومی چون دولت الکترونیک   (E-government)  بیش از پیش اهمیت یافته است.

Ø مشتری ( Customer )

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید

خورشيد تنها ستاره منظومه شمسى مى باشد كه كرات وسيارات در اطراف آن مى چرخند و از انرژى آن استفاده مى كنند.زمين نيز يكى از كراتى است كه در أطراف خورشيد در حال حركت است .فاصله ميان زمين و خورشيد حدود 149.800.000كيلومتر مى باشد ، كه در اين فاصله،زمين حدود 9^10×95/1 وات انرژى ازخورشيد دريافت مى كند كه ما تنها كسرى از آن (0000002/0) را استفاده مى كنيم . نور خورشيد 27/8 دقيقه طول مى كشد كه به زمين برسد.از صد در صد نورى كه به زمين مى تابد تنها 30% آن بر اثر ذرات و مولكول هاى موجود در لايه هاى بالايى منعكس مى شوند بقيّه آن ها از لايه ها زمين عبور مى كنند و به زمين مى رسند.

در واقع مى توان به جرأت گفت كه حدود99%انرژى كه به زمين مى رسد از خورشيد وبقيه آن از ماه و كرات ديگر مى باشد. نور سفيد خورشيد از ميلياردها ميليارد رنگ تشكيل شده است كه هر كدام از اين رنگ ها داراى طول موج و انرژى مخصوص به خود مى باشند، وما هنگامى كه اين نور را تفكيك مى كنيم به هفت رنگ تجزيه مى شوند كه هر كدام از اين رنگ ها از ميلياردها رنگ تشكيل شده اند... پرتوهاى فوق بنفش داراى طول موج كوتاه و انرژى زياد مى باشند پرتوهاى فوق بنفش با انرژى زيادى كه دارند براى تمام موجودات زنده خطرناك مى باشند وموجب سرطان پوست يا آفتاب سوختگى مى شوند .خوشبختانه زمين در برابر اين پرتوى خطرناك، محافظى بنام لايه اوزون دارد كه از ورود پرتوهاى خطرناك به سطح زمين جلوگيرى مى كند. قبل از آنكه به بحث درباره برخورد پرتوهاى فوق بنفش و مولكول ها اوزون بپردازيم ابتدا به اطلاعاتى درمورد اوزون مى پردازيم.

مولكول هاى اوزون هرچند كه براى ما مفيد هستند اما وجود آن ها در لايه تروپوسفر (لايه اى كه ما در آن زندگى مى كنيم) بسيار خطرناك
مى باشند. نيتروژن هاى پراكسيد خارج شده از اگزوز موتورهاى ديزلى بر اثر تابش نور خورشيد (عمل فتو شيميايى) با مولكول هاى اكسيژن واكنش مى دهند و مولكول هاى اوزون را پديدار مى كنند . چون در مولكول هاى اوزون اتم هاى اكسيژن فعال (راديكالى) وجود دارد ، تنفس آن ،موجب اختلال در دستگاه تنفسى مى شود .

"مرکز پاورپوینت اکران"

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست - 28 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

فهرست مطالب
تعريف تجارت الكترونيك
هدف از تجارت الكترونيك
روش هاى مختلف تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك در ايران
نتيجه گيرى
تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليت هاى تجارى با استفاده از شبكه هاى ارتباطى كامپيوترى، به ويژه اينترنت است. تجارت الكترونيك، به نوعى، تجارت بدون كاغذ است. به وسيله تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات خريد و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل كالاها، با زحمت كمتر و مبادلات بانكى با شتاب بيشتر انجام خواهد شد.
تجارت نقطه به نقطه:
مدل تجارت الكترونيكى P2P براى تسويه حساب كردن شركت كنندگان در حراج با فروشنده است.
تجارت P2P در چهارچوبى كار مى كند كه افراد بتوانند مستقيما با هم پول رد و بدل كنند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید

کار خسته کننده تهیه بنزین، برق یا حافظه کاملا بر عهده ربات های خرید تعبیه شده، گذارده می شود.

ربات هایی که تعبیه نشده اند، چندین سال قبل و زمانی که در هلوگرام های سه بعدی شناور نمایان شدند از دور خارج شده اند، این هلوگرام ها همیشه در کنار افراد بوده و همواره بهترین قیمت کرایه اتومبیل، هتل ها و... را دوبار کنترل می کردند. به تعدادی از آنها، برنامه داده شده است که مودب باشند، برخی دیگر پرخاشگر یا حتی ناسزاگو باشند. به همه آنها برنامه داده شده تا هر وقت که چیزی در حال فروش است، کنجکاو و مداخله جو باشند. تأخیر در برنامه اتوبوس ها و ترافیک، معمولا زمانی رخ میدهند که ربات ها با رانندگان اتوبوس، مشغول مذاکرات طولانی شده باشند. ربات ها به همنوعان خود حمله می کنند، مردم هم به ربات ها و صاحبان آن ها حمله ور می شوند. سرانجام استفاده از ربات ها در اتوبوس ها، هواپیماها، ترن ها و چندین "سوپر مارکت صلح جو" ممنوع می شود

 

. پس از آن جنگ های کرم های بزرگ آغاز می شود. ربات ها نیز فقط برای خرید روزمره برند شما برنامه نویسی می شوند. اما ربات ها، بر خلاف انسان ها، می توانند توسط رقبا، مجددا برنامه نویسی شوند. کرم عامل تبلیغات متولد می شود. متعاقبا عامل خوران هم سر و کله شان پیدا می شود.

مشتریان عصر بعد از رایانه شخصی، بر خلاف آن که از کوله بار اطلاعاتی خسته هستند و از لحاظ زمانی در مضیقه هستند، از بیشتر برنامه های رایانه ای عمر طولانی تری دارند و یقینا از برندهای جدیدی که می آیند و میروند هم بیشتر زندگی می کنند. فرد 150 ساله، انگار به تازگی متولد شده است.

 

ماکروویوها در مزرعه، نوشیدنی های ایده آل را به همراه وعده غذایی پیشنهاد می دهند، آنها تحویل فوری را از همان نزدیکی و با خودروی ون که 24 ساعته سفارشات را تحویل مشتریان میدهد، پیشنهاد می کنند. یخچال انگیزه های خاصی را برای خرید پپسی و زمان تمام شدن کوکاکولا (یا هر برندی که واسطه اطلاعاتی داشته یا به کار گرفته باشد یا بانک اطلاعاتی متصل به یخچال) ایجاد می کند.

بچه ها شادمانه شطرنج بازی می کنند و با رقبای خودشان روی صفحه نمایش بزرگ عمودی (که یک طرف یخچال می باشد) رقابت می کنند. رایانه های عمل کننده با صوت، بسیار پر سر و صدا و قدیمی به نظر می آیند چرا که در آن زمان رایانه هایی که با فکر عمل می کنند و بی سر و صدا هستند، کارآیی بالایی خواهند داشت.

 

در همه زمان ها فناوری از نوع بلوتوث امکان ارتباطات در آن واحد را تسهیل میکند که باعث می شود تعامل پایداری میان انسان و ماشین و بین ماشین و ماشین ایجاد شود. تغییر تکتونیک (زمین ساخت) انجام خواهد شد.

 

مشتریان عصر بعد از رایانه شخصی

همزمان با استفاده بیشتر افراد از تلفن همراه، وسایل دستی، اتومبیل، البسه و دنیاهای مجازی، دستیابی به وب از طریق رایانه کمتر خواهد شد. شرایط در حال تغییر است. در این بخش دور نمای شرایط و مقتضیات آینده و ترسیم حال و هوای مشتریان بعد از عصر رایانه شخصی بیان می شود. با مطالعه این بخش سیمایی از آینده و مشتریان آن دوران ترسیم خواهد شد.

 

مشتریان پس از عصر رایانه شخصی هر از گاهی ممکن است بابت رویت برخی از تبلیغات مبلغی پرداخت کنند.  مابقی تبلیغات توسط نرم افزارهای فیلتر کننده و pvr ها تلویزیون های دارای صفحه نمایش دیوار به دیوار فیلتر می شوند.

 

در آن زمان دیگر هیچ تماس تلفنی در بعد از ظهر از جانب آژانس های عامل های هوشمند اسکریپت خوان صورت نمیگیرد. همچنین ریختن کاغذ مقابل درب منازل یا انداختن آنها در شکاف های صندوق پستی خانه ها غیر قانونی است. زمان زیادی است که با در نظر گرفتن جریمه های سنگین، مردم دیگر اقدام به انجام چنین کارهایی نمی کنند. تنها تبلیغاتی که وارد منازل می شود توسط میلیون ها دارنده رسانه های خصوصی که اتومبیل، دوچرخه و تابلوهای تبلیغاتی را اجاره می دهند، فراهم می شود.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مشتریان الکترونیکی - 54 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی - 21 اسلاید

nتعریف امر به معروف و نهی از منکر

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت  در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت  در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت  در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت  در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت  در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت  در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید

از چند دهه پيش،‌ خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌كاری اثر‌بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در كشورهای مختلف جهان آغاز شده و به ویژه با تغییرات در شوروی سابق در كشورهای بلوك شرق سابق گسترش چشمگيری يافته است.  

 

     تجربه خصوصی‌سازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد ‌بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. در كشورهايی نظير‌ آلمان، انگلستان،‌ ترکیه،‌ مالزی، چین و...كه برنامه‌ی خصوصی‌سازی با انجام مطالعه و شناسايی كامل شرايط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نياز اجرا گرديده، اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق يافته است.

     بر‌عكس در كشورهايی مانند‌ بنگلادش،‌ پاكستان، فرانسه،‌ ایتالیا و...كه به الزامات پيش،‌ حين و پس از خصوصی‌‌سازی توجه كمتری شده، با اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی،‌ آن كشورها با مشكلات اقتصادی و اجتماعی جديدی روبه رو شده‌اند .

در كشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، كارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصی‌سازی از جمله گام‌های اساسی است كه متوليان امر هيچگاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصويب قوانين جديد،‌ اصلاح قوانين قبلی،‌ انتخاب روش مناسب واگذاری،‌ شفاف‌سازی فرآيند واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتيبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملكرد آن،‌ توسعه شبكه تأمين اجتماعی، برقراری بيمه بيكاری، ‌آموزش كارگران و كارمندان بيكار به منظور فراهم نمودن زمينه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی از جمله اقداماتی بوده كه مورد توجه مسئولان خصوصی‌سازی آن كشورها قرار گرفته است .

"مرکز پاورپوینت اکران"

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت  در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت  در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك - 47 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان  - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید مدت هر سال تحصیلی در چند کشور جهان  - 17 اسلاید

ژاپن

کودکان پس از ورود به شش سالگی در ماه آوریل وارد دبستان می شوند. سال تحصیلی در ژاپن از ماه آوریل آغاز می شود و این شاید ناشی از این عامل باشد که اول آوریل نشان از آغاز سال ملی است
ساعت حضور دانش آموزان در مدارس 44 ساعت در هفته است . و ازساعت 8 صبح تا 4 عصر به صورت پیوسته ادامه دارد . دانش آموزان ابتدایی 22 ساعت و متوسطه 16 ساعت در کلاس درس سپری می‌کنند و بقیه با برنامه هایی مانند فعالیت های گروهی ، جشن‌ها و ناهار و استراحت سپری می شود و استراحت سپری می شود در ژاپن نیز سال تحصیلی به سه ترم تقسیم می‌شود که از ماه آوریل آغاز شده و در ماه مارس پایان می‌یابد. همچنین در پایان هر ترم به دانش‌آموزان تعطیلات داده می‌شود.

 

استرالیا

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي  - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي  - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي  - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي  - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي  - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي  - 16 اسلاید

فهرست
يکسان سازي
قوانين استنتاج در منطق مرتبه اول
بررسي يک مثال
يکسان سازي (Unification)
Subst، تابع جايگزيني است که يک عبارت و يک ليست جايگزيني را به عنوان ورودي دريافت مي کند. اين تابع، متغيرهاي عبارت را با استفاده از ليست جايگريني مقداردهي مي کند.
خروجي اين تابع، يک عبارت است که تغيير يافته عبارت ورودي است.
مثال: فرض کنيم Θ = {y/maryam, x/zahra} است.
Subst(knows(maryam, x), Θ)
خروجي: knows(maryam, zahra)

Subst(knows(y, zahra), Θ)
خروجي: knows(maryam, zahra)
سه روش:
تبديل جملات به فرم Horn و زنجيره رو به جلو (فصل 12 کتاب جلوه گر)
تبديل جملات به فرم Horn و زنجيره رو به عقب (فصل 12 کتاب جلوه گر)
تبديل جملات به فرم CNF و استفاده از الگوريتم resolution

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي  - 16 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید استنتاج در منطق رتبه اول هوش مصنوعي  - 16 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي  - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي  - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي  - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي  - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي  - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق با رويكردي به تز و مقاله نويسي  - 15 اسلاید

بعد از انتخاب موضوع و روش تحقیق و پیش از شروع به نوشتن پایان نامه یا مقاله نیاز به تعیین برنامه و جدول زمانی به صورت گانت چارت داریم.

 

.1تقسیم کار به بخش های مختلف و تعیین مهلت نهایی برای انجام هر مرحله

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید


وضعیت بد بدن( انحراف)
چرخاندن بدن (به عنوان مثال، استفاده از یک لپ تاپ و یا انجام کارهای اداری در صندلی مسافر)
کارهای بسیار تکراری (بلند کردن )
نیروی بیش از حد
گرفتن (به عنوان مثال، فشار بیش از حد بروی فرمان خودرو)
لرزشی
حالت نشسته، ایستاده و یا دراز کشیدن بر روی یک سطح لرزشی

 

تحقیقات اخیر نشان داده است که رانندگان، مشکلاتی به شرح زیر دارند :

65٪ مشکل کمردرد

43٪ مشکل گردن درد

40٪ مشکل شانه درد

چگونگی تشخیص:
راننده دارای پشتی صاف و بازوها خم شده .
شایع ترین علائم:
سردرد و فشار چشم، گرفتگی پاها .
راه حل ها:
استفاده از هندزفری تلفن همراه.
گذاشتن هر دو دست بر روی فرمان .

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ارگونومی رانندگی - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپونیت جدید حالت گازي - 35 اسلاید

پاورپونیت جدید حالت گازي - 35 اسلاید

پاورپونیت جدید حالت گازي - 35 اسلاید

پاورپونیت جدید حالت گازي  - 35 اسلاید

پاورپونیت جدید حالت گازي  - 35 اسلاید

پاورپونیت جدید حالت گازي  - 35 اسلاید

پاورپونیت جدید حالت گازي  - 35 اسلاید

پاورپونیت جدید حالت گازي  - 35 اسلاید

پاورپونیت جدید حالت گازي  - 35 اسلاید

ويژگي گازها
گازها از مولكولهاي كاملا مجزا تشكيل شده اند.
از دو يا چند گاز هميشه يك مخلوط همگن به وجود مي آيد.
از حركت دايمي و نامنظم مولكولهاي گاز به جداره ظرف فشار وارد مي شود.
(2) نمونه‌اي از به وزن 2.69 گرم در يك ظرف يك ليتري قرار گرفته و در درجه

حرارت كاملاً تبخير شده است. فشار مشاهده شده در اين درجه حرارت يك

اتمسفر است. همچنين احتمال تجزيه (ديسوسيه شدن) مقداري از آن طبق واكنش

زير وجود دارد. فشارهاي جزيي ، و را در اين شرايط به دست آوريد.
از شكل 6 ( مراجعه به كتاب)

در منحني ايزوترم توزيع سرعت ملكولي اكسيژن رسم شده: سطح زير منحني تعداد

ملكولهايي را كه داراي سرعت C و هستند را به ما نشان مي‌دهد تعداد كمي

از ملكولها سرعت خيلي زياد و يا خيلي كم دارند، تعداد ملكولهايي كه سرعت متوسط

را دارند بيشتر است.
از شكل7 (مراجعه به كتاب): افزايش دما سرعت زياد ولي تعداد ملكولها كم مي‌شود

به عبارتي تعداد برخوردها زياد است و تعداد زيادي از ملكولها در اثر برخورد انرژي

جنبشي و سرعت خود را از دست مي‌دهند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونیت جدید حالت گازي  - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپونیت جدید حالت گازي  - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید

اقلام غیر پولی : اقلامی که تعریف اقلام پولی برای آن ها مصداق ندارد. به عبارت دیگر دارایی ها و بدهی هایی هستند که بر اساس واحد پول معین و ثابتی دریافت یا پرداخت نمی شوند. مانند موجودی کالا ، پیش پرداخت ها ، دارایی ثابت مشهود و نامشهود ، پیش دریافت فروش ، سرمایه گذاری ها در اوراق بهادر و املاک
اقلام غیر پولی به نرخ ارز تاریخ ترازنامه به پول عملیاتی تسعیر نمی شوند بلکه به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله در صورت وضعیت مالی شناسایی می شوند. آن دسته از اقلام غیر پولی که تجدید ارزیابی شده اند به نرخ ارز در تاریخ تجدید ارزیابی در صورت وضعیت مالی شناسایی و هر گونه تفاوت ناشی از تسعیر آن به سودوزیان جامع منظور می شود.

آن دسته از اقلام غیرپولی که قرار است به ارزش منصفانه در تاریخ سررسید تسویه شوند، تفاوت تسعیر آن ها همانند اقلام پولی در نظر گرفته و به سودوزیان دوره منظور می شود. مانند پیش دریافت ها یا پیش پرداخت هایی که قرار است به ارزش منصفانه دارایی فروخته شده یا خریداری شده دریافت یا پرداخت شوند.
هم چنین اقلام درآمد و هزینه به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله در سودوزیان گزارش می شوند.
در صورت تغییر پول عملیاتی ، واحد تجاری فرآیند تسعیر را از تاریخ تغییر اجرا می نماید و نیازی به تجدید ارائه نیست.
همه داراييها، بدهيها، اقلام حقوق صاحبان سرمايه، درآمدها و هزينه ها، به صورت زیر به واحد پول گزارشگری تسعیر می شوند:
1) سال جاری : نرخ ارز در پایان دوره مالی
2) اقلام مقایسه ای :
الف ) اگر پول واحد گزارشگری ، پول یک اقتصاد با تورم حاد باشد به نرخ ارز در پایان دوره مالی تجدید ارائه می شود.
ب) اگر پول واحد گزارشگری ، پول یک اقتصاد با تورم حاد نباشد نیازی به تجدید ارائه اقلام مقایسه ای نیست.
3) هر گونه تفاوت ناشی از برگردان صورت های مالی به سودوزیان جامع منظور می شود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید است؛

برای دانلود کل  پاورپوینت جدید اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی - 16 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

پاورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

پاورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

پتورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

پتورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

پتورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

پتورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

پتورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

پتورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید

ویژه گیهای فیزیولوژیکی:
ظرفیت و توان هوازی
-- ظرفیت و توان بی هوازی
-- تحمل اسید لاکتیک در خون
-- مقاومت در برابر خستگی
-- ظرفیت تنفسیویژه گیهای روان شناختی:
قدرت تمرکز
--- انگیزش
--- روحیه تعاون و همکاری
--- تعادل احساسی و هیجانی
--- هوش تاکتیکی
شاخصه های استعداد یابی
شاخصه های روانی:
--- مهارتهای شخصیتی:

-- اعتماد به نفس
-- کنترل اضطراب
-- انگیزش و تمرکز
-- مسئولیت پذیری
-- تعهد
--- مهارتهای شناختی- ادراکی:

-- توجه
-- پیش بینی
-- تصمیم گیری
-- هوش بازی < تاکتیکی>
-- تفکر خلاق
-- مهارتهای فنی - حرکتی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پتورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید است؛

برای دانلود کل پتورپوینت مفید استعداد یابی در فوتبال - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب  - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب  - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب  - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب  - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب  - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید استفاده مجدد از پساب  - 40 اسلاید

nنگاهي به تحولات آب در دنيا   

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

مثال 1: آرايش لايه هاي انرژي مربوط به ساختمان اتم دوالكتروني SP را ازدو روش جفت شدگي بيابيد . وسطوح انرژي بدست آمده را نامگذاري كرده وبا رسم دياگرام ،آنهارانشان دهيد .

مثال 2: ساختمان سه الكتروني      SPP رابيابيد .  

مثال 3: كليه حالات ممكنه سطوح انرژي براي الكترونها، ff , dd ,pf ,pd راهمراه با نامگذاري وبا توجه به هردو روش جفت شدگي بيابيد. ونتايج را با هم مقايسه كنيد .

مثال 4: مقايسه نظريه بوهر و نظريه مدرن ساختمان الكتروني ، براي اتم هيدروژن :

مثال 5: مراحل مثال 4 رابراي خط دوم سري بالمر در طيف اتم هيدروژن تكراركنيد .

تمرين 1: مثال 4 و5 را براي سري ليمان تكرار نموده ، بيان كنيد يك خط طيفي ، به چند خط دراثرنظريه مدرن تبديل مي شود ؟

تمرين 2: دوخط زرد تفكيك شده درطيف اتم سديم را كه درآزمايشگاه ملاحظه نموده ايد

با توجه به ساختمان اين عنصرومطالب ارائه شده تاكنون ، چگونه نامگذاري مي كنيد ؟

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید 

تخلفات كیفري:

عمل خلافي كه پزشك يا ماما (يا ساير صاحبان فنون وابسته به پزشكي) انجام ميدهند  گاهي ممكن است علاوه بر جنبه انتظامي داراي جنبه كيفري نيز باشد. مرجع تعيين كننده تخلفات كيفري صاحبان حرف پزشكي ، سازمان پزشكي قانوني است .طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مجازات ها بر حسب نوع جرايم به 5 دسته تقسيم ميشوند :

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید

تجربیات ده ساله نویسندگان این مقاله
1- عملکرد مراکز استریل بیمارستان های شهر تبریز در سال 1376
2-بررسی عملکرد واحدهای بهداشت خانواده در زمينه پيشگيری از انتقال عفونت در داوطلبين آی.يو.دی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش شبکه جامع در سال 1381
3-پیشگیری از انتقال عفونت در واحدهای سرپایی زنان و مامایی (تجربه مداخله آموزشی در تبریز سال 84)
4- عملکرد مراکز استریل بیمارستان های شهر تبریز در سال های 1386
5- مداخله مدیریتی در کنترل کیفی فرآیند های سترون سازی در بیمارستان های شهر تبریز در سال 1386و87

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید

اشکال داروئی ( Dosage forms )
چه نيازي به اشکال داروئي وجود دارد؟
عوامل وابسته به دارو
الف) قدرت زياد داروها
عدم امکان توزین دقیق پودر دارو توسط بیمار
تبدیل کردن پودر دارو به صورت قابل حمل و مصرف

ب) حفاظت از دارو در برابر اکسيژن و رطوبت هوا
ج) حفاظت از دارو در برابر اسيد معده
د) پوشاندن مزه و بوي نامطبوع دارو
ه) تهيه اشکال دارويي مایع با حامل مناسب
مناسب برای مصرف کودکان و افراد مسن

و) تهيه اشکال دارويي مناسب براي وارد کردن مستقيم دارو در جريان خون يا بافت هاي بدن ( مانند آمپول ها)

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اشکال دارویی - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات - 35 اسلاید

پردازش داده ها :

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید

تعريف جريان
اهميت آن بدليل کاربرد در کارهای متنوع
اهميت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز....)
عبور مقدار معينی (حجم يا جرم) از ماده در واحد زمان از يک مسير (لوله، کانال،...)
واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min
اهميت دقت اندازه گيری و مسائل اقتصادی
در اندازه گيری دبی فشار و دما هم نقش دارند
دبی سنج های تجارتی عموماً به صورت دبی حجمی (حجم در واحد زمان) و در شرايط استاندار 1 اتمسفر و 20 درجه سانتی گراد اندازه گيری می کنند
روشهای اندازه گيری به عوامل زير بستگی دارد:
جنس ماده
ميزان چسبندگی
درجه حرارت
هدايت الکتريکی
مقدار جريان
مقدار مواد معلق

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اندازه گيری جريان (مايعات) - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد

سووشون چه در زمان نگارش و چه در روزگار ما كه چند دهه از انتشار آن مي‌گذرد از برجسته‌ترين رمان‌هايي است كه مي‌توان جهان دروني و نگاه ويژه‌ي زن ايراني را در آن جست و جو كرد. دانشور از رهگذر و دقت در كار و بار زري سووشون را پيش مي‌برد و ما از دريچه‌ي چشم انداز زري با دنياي رمان آشنا مي‌شويم. اين دريچه‌ي تازه بي‌ترديد نقطه‌ي عطفي در ادبيات داستاني ايران به شمار مي‌رود. در حقيقت سووشون را بايد نقطه‌ي عزيمت روايت زنانه‌ي ايراني قلمداد كرد. بدين سان تأمل در سووشون از چشم‌انداز مطالعات فمنيستي اهميت ويژه‌اي دارد.

جدا از آن كه سووشون توسط نويسنده‌اي زن قلمي شده و جدا از آن كه قهرمان اصلي آن يك زن است، از زنان بسيار ديگر و رنج‌هايشان سخن مي‌گويد و به طور كلي جايگاه زن ايراني را در جامعه توصيف و نقد مي‌كند. اما سووشون با آن‌كه از نظام مردسالار بارها و بارها خرده گيرانه و به تلخي سخن رانده، همه جا نتواسته است خود را از دام فراگير آن برهاند و در برخي مواضع خواسته يا ناخواسته بدان گردن نهاده است. از اين رو مي‌توان اين رمان را ـ كه خود كوشيده منتقد نظام موجود باشد ـ نقد كرد. در اين فصل مي‌كوشيم ابتدا اهميت و جايگاه سووشون را از ديد فمنيستي به ويژه در قلمرو ساختار روايي آن بررسي كنيم. پس از آن به روايت نقادانه‌ي رمان مي‌پردازيم و مي‌كوشيم با سيمايي كه دانشور از زن ايراني ومشكلات و مسائلش ترسيم كرده، ‌ديدار كنيم. در واپسين گام به نقد فمنيستي روايت مي‌پردازيم. در اين مرحله با نگاهي منتقدانه به شخصيت‌هاي زن و كاروبارشان در اين رمان خواهيم نگريست و كاستي‌هاي روايت را از ديد فمنيستي بررسي خواهيم كرد.

 

الف) روايت زنانه:

سيمين دانشور را مي‌توان نخستين بانوي ايراني دانست كه به زبان فارسي داستان ـ در مفهوم امروزي و فرنگي آن ـ نوشته است. پيش از او هيچ زن ديگري را سراغ نداريم كه به خود جرأت انجام چنين كاري را ـ كه اساساً كاري منحصراً مردانه به شمار مي‌رفت ـ داده باشد. البته امينه پاكروان پيشتر به زبان فرانسه داستان‌هايي نگاشته بود.1

اگر دانشور به عنوان اولين داستان نويس فارسي زبان شناخته شده است، زنان داستان‌هاي او نيز اولين نسل زنان زنده، ملموس و حقيقي داستان فارسي هستند. پيش از او چهره‌ي زنان در ادبيات فارسي تنها توسط مردان توصيف مي‌شد و بي‌ترديد مردان، شخصيت زنان را بر پايه‌ي شناخت‌ها يا آرمان‌هايشان مي‌آفريدند. پس جاي شگفتي نيست كه چهره‌ي زن در ادبيات مردسالار كلاسيك اين‌همه با زن حقيقي فاصله دارد.

 با يك نگاه كلي به ادبيات گذشته مي‌بينيم كه زن نقشي كاملاً منفعل و وابسته به مرد داشته و هميشه از نگاه مردان ديده شده است. زن هيچ گاه سعي نكرده ـ يا اجازه نيافته ـ خود قلم به دست گيرد و نقشي از مشكلات، احساسات و عواطف خويش بنگارد. هميشه ترجيح داده است به جاي آن‌كه به صورتي مستقل پا به ميدان نهد در سايه‌ي حمايت مردي قدرتمندتر و پررنگ‌تر از خود نمايان شود. در ادبيات معاصر نيز اين مسأله بيش و كم چشم‌گير است. در بوف كور هدايت دو چهره‌ي كاملاً متناقض از زن به نمايش گذاشته مي‌شود كه هر دو در پيوند با مردان معنا مي‌يابد: چهره‌ي اثيري و لكاته‌ي زن. زن اثيري يادگاري است از چهره‌ي زيبا، متعارف و كليشه‌وار معشوقه‌ي شعرهاي غنايي كلاسيك و لكاته همان زن امروزي شده و نافرماني است كه ديگر به طور مطلق از سيطره‌ي نظام مردسالار بيرون آمده و مي‌كوشد چارچوب‌هايي را كه در آن‌ها محصور است درهم شكند. از حصار خانه بيرون مي‌خزد و اين‌بار در چارچوبي ديگر و نظامي سخت مردسالارانه‌تر گرفتار مي‌شود و در هيأت زن بدكار و روسپي سر از داستان‌هاي صادق چوبك درمي‌آورد. او درمقابل «زن معصوم و حرف شنو و اسير زندگي خانوادگي»2 به نمايش گذارده مي‌شود تا عبرتي شود براي تمام زن‌هايي كه مي‌كوشند سر از قفسي بيرون آورند كه قرن‌هاي متمادي دربند آن بوده‌اند. گويي صادق چوبك زشتي‌ها و ناهنجاري‌هاي زندگي زنان تنها و گريخته از سايه‌ي مردان را اين‌همه تلخ و زننده نشان مي‌دهد تا ديگر هيچ زني جرأت انديشيدن به استقلال و زندگي به گونه‌اي ديگر را به خود ندهد و براي هميشه بكوشد همان معشوقه‌ي شعر فارسي باشد تا به عنوان موجودي اثيري از او به نيكويي و در هاله‌اي از تقدس ياد شود.

دانشور اما فراتر از اين كليشه‌ها كوشيده است تا چهره‌ي زن را همان گونه كه واقعاً هست توصيف كند. او نه از زن اثيري سخن مي‌گويد و نه از زن لكاته. او از زني زنده، ملموس و حقيقي سخن مي‌گويد. زني كه همان گونه كه مي‌تواند معشوق باشد، عاشقي هم مي‌داند، زني كه تنها براي رفاه و آسايش مردان خلق نشده بلكه دغدغه‌ها و آرزوهاي خاص خود را نيز دارد. در زندگي چنين زني حتماً ساعت‌هايي هم هست كه تنها براي خويشتن و نه براي هيچ كس ديگري ـ شوهر و بچه‌ها ـ مي‌زيد. زني كه حس و عاطفه دارد، مي‌خندد، مي‌ گريد، ‌عصباني مي‌شود و گاه سرشار از عشق و محبت به همه‌ي دنيا لبخند مي‌زند و با اين همه اگر خونش به جوش بيايد مي‌تواند در يك لحظه به تمام وابستگي‌ها و علقه‌هايش پشت پا بزند و راه مبارزه در پيش گيرد.

دانشور به طور كلي در داستان‌هايش سعي دارد «ذهنيت زن ايراني» را نشان دهد. «ذهنيت يك زن ايراني با تمام مخمصه‌هايش»3. زنان در اكثر داستان‌هاي دانشور حضوري پررنگ دارند و اساساً يكي از مهم‌ترين علل تشخص دانشور پرداختن او به مسائل زنان است.4 دانشور از همان آغاز نويسندگي به مسائل زنان توجه بسيار نشان داد. با آن كه نيمي از داستان‌هاي آتش خاموش (1327) مقتبس از لطيفه‌هاي او. هنري است، سرشار از احساسات زنانه‌اي است كه در داستان نويسي ايران تازگي دارد.5 در داستان به كي سلام كنم هم احساسات و عواطف و ذهنيات زنان به خوبي نمايان شده است. در اين داستان نويسنده با استفاده از «بازگويي دلواپسي‌هاي زنان و كنار هم نهادن جزئياتي كه حال وهواي خاص اثر را پديده مي‌آورند، شخصيت قهرمان خود را شكل مي‌دهد.»6  در داستان‌هاي يك سر و يك بالين، تصادف، مار و مرد، مردي كه برنگشت، سرگذشت يك كوچه، زايمان و از مجموعه‌هاي به كي سلام كنم؟ و شهري چون بهشت نيز قهرمانان اصلي زنان هستند.

زنان داستان‌هاي دانشور هميشه در جست و جوي «ايمني و سرپناهند»‌ و دست‌يابي به آرامش، اساسي‌ترين دغدغه‌ي آنان است. دانشور با بيان شوربختي‌ها، سختي‌ها و اميدهاي زنان مي‌كوشد به دنياي ذهني و عيني آن‌ها هر چه بيشتر نزديك شود.

 

متن فوق تنها چند صفحه ابتدایی  از تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد است؛

برای دانلود کل تحقیق جدید نقد فمنيستي سووشون - 27 صفحه وورد از لینک زیر استفاده کنید:


پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

سوال:

چرا برای عبور از خیابان حتماً از پل عابر استفاده می کنید؟ (صفحه 81 کتاب)

جواب:

برای اینکه خودروهای عبوری در هنگام عبور با ما برخورد نکنند و جان ما با زخمی شدن یا کشته شدن به خطر نیافتد. پل عابر پیاده محلی امن برای رفت و آمد افراد پیاده است که در آن خودرویی وجود ندارد.

 

سوال:

در راه خانه تا مدرسه چه چیزهایی را در حال حرکت دیدید؟ (صفحه 81 کتاب)

جواب:

 • دوچرخه
 • موتور سیکلت
 • هواپیما
 • کبوتران
 • آب جوب

 

این فایل برای دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان قابل استفاده و مفید است.

 

دانش آموزان با مطالعه آن به تمام سوالات درس پاسخ می دهند و درس خود را به خوبی یاد گرفته و به آن مسلط می شوند.

 

معلمان در پاسخگویی به سوالات دانش آموزان و کتاب مجهز می شوند.

 

اولیای دانش آموزان نیز برای کمک به فرزندان خود در پاسخ گویی به سوالات کتاب مجهز می شوند.

فرزند شما با مطالعه این جزوه قبل از کلاس، سریعتر و کاملتر و صحیح تر از تمام همکلاسی هایش به سوالات کتاب و معلم پاسخ خواهد داد و نمره برتر کلاس را کسب خواهد کرد. در صورتی هم که صرفا می خواهید نمره برتر را دریافت کند بعد از کلاس و درس دادن معلم جزوه را بخواند.

 

این فایل در انحصار این فروشگاه است و فروش آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد.

 

 

متن فوق تنها دو سوال و جواب از پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه است؛

برای دانلود کل پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

سوال:

شما هم با آهنربای خود چیزهایی را که به آن می چسبند، پیدا کنید و با همکلاسی های خود درباره ی آن گفتوگو کنید. (سوال صفحه 94 کتاب)

جواب:

آهن ربای من به این وسایل می چسبد:

 • اسباب بازی ها
 • قاشق و چنگال
 • یخچال و ماشین لباس شویی
 • مداد تراش
 • دکمه آهنی لباس
 • زیپ کیف مدرسه

این فایل برای دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان قابل استفاده و مفید است.

دانش آموزان با مطالعه آن به تمام سوالات درس پاسخ می دهند و درس خود را به خوبی یاد گرفته و به آن مسلط می شوند.

معلمان برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان و کتاب مجهز می شوند.

اولیای دانش آموزان برای کمک به فرزندان خود در پاسخ گویی به سوالات کتاب مجهز می شوند.

 

فرزند شما با مطالعه این جزوه قبل از کلاس، سریعتر و کاملتر و صحیح تر از تمام همکلاسی هایش به سوالات کتاب و معلم پاسخ خواهد داد و نمره برتر کلاس را کسب خواهد کرد. در صورتی هم که صرفا می خواهید نمره برتر را دریافت کند بعد از کلاس و درس دادن معلم جزوه را بخواند.

 

 

 فروش این فایل در انحصار این فروشگاه است و فروش آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد!

 

 

متن فوق تنها یک سوال و جواب از پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه است؛

برای دانلود کل پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه از لینک زیر استفاده کنید:


پاسخنامه درس 14 کتاب علوم اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه صفحات کتاب - 6 صفحه

پاسخنامه درس 14 کتاب علوم اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه صفحات کتاب - 6 صفحه

پاسخنامه درس 14 کتاب علوم اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه صفحات کتاب - 6 صفحه

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

سوال:

از زمانهای قدیم، انسانها برای گرم کردن و روشن کردن خانه ها از آتش استفاده می کردند. به نظر شما، آنها با چه مشکلاتی روبه رو بودند؟ (سوال صفحه 101 کتاب)

جواب:

آنها با مشکلاتی مثل:

 • تمام شدن هیزم مورد نیاز آتش
 • دود خفه کننده و آزار دهنده حاصل از سوختن آتش
 • کم بودن حرارت آتش در محل دورتر از آتش
 • نیاز به مراقبت از آتش برای خاموش نشدن

روبرو بوده اند.

این فایل برای دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان قابل استفاده و مفید است.

دانش آموزان با مطالعه آن به تمام سوالات درس پاسخ می دهند و درس خود را به خوبی یاد گرفته و به آن مسلط می شوند.

معلمان در پاسخگویی به سوالات دانش اموزان و کتاب مجهز می شوند.

اولیای دانش آموزان نیز برای کمک به فرزندان خود در پاسخ گویی به سوالات کتاب مجهز می شوند.

فرزند شما با مطالعه این جزوه قبل از کلاس، سریعتر و کاملتر و صحیح تر از تمام همکلاسی هایش به سوالات کتاب و معلم پاسخ خواهد داد و نمره برتر کلاس را کسب خواهد کرد. در صورتی هم که صرفا می خواهید نمره برتر را دریافت کند بعد از کلاس و درس دادن معلم جزوه را بخواند.

 

 فروش این فایل در انحصار این فروشگاه است و فروش آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد!

متن فوق تنها یک سوال و جواب از پاسخ سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (دبستان) به همراه تصاویر درس است؛

 

برای دانلود کل پاسخ سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (دبستان) به همراه تصاویر درس از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید

پا.رپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید

پا.رپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید

پا.رپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید

پا.رپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید

پا.رپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید

پا.رپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید  ریز گردها مواد جامد بسیار ریزی هستند که در اثر باد و طوفان در هوا معلق می شوند. این مواد می توانند مسافت های طولانی را طی کنند و با کم شدن سرعت باد، براساس وزن مخصوص خود بتدریج رسوب نمایند. 

جنس ریزگردها می تواند از ذرات بسیار ریزرس ،سیلت ، شن ،نمک ها، بقایای گیاهی، مواد تولیدی از کارخانه ها و صنایع، یا مخلوطی از آنها باشد.
ریز گردها می توانند مواد سمی و شیمیائی باشند.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پا.رپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پا.رپوینت جدید پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید

پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید 10 دقیقه بعد:

10 قاشق چای‌خوری شکر وارد بدن‌تان می‌شود. می‌دانید چرا با وجود خوردن این حجم شکر دچار استفراغ نمی‌شوید؟ چون اسید فسفریک، طعم آن را کمی می‌گیرد و شیرینی‌اش را خنثی می‌کند.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپویت جدید نوشابه و اثرات آن بر بدن - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید

مردم دشمن آن چیزی هستند که به آن جاهلند. امام علی علیه السلام

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید احادیث زیبا به همراه تصاویر زیبای طبیعی - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید 

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید 

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید 

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید 

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید 

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید 

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید 

پاورپوینت جدید دیتا سنتر - 16 اسلاید   تبديل ايران به hub مخابراتى منطقه :

-با توجه به موقعيت سياسى و جغرافيايى ايران ا ز طرفى و وضعيت کشورهاى همسايه از طرف ديگر مي تواند ايران را به هاب مخابراتى منطقه تبديل کند و ديتاسنترايرانى مجموعه زيرساخت هاى مخابراتى لازم براى يک هاب منطقه اى را کامل مي کند.
4- سود آ وری:

پاورپوینت جدید اخلاق در آموزش - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق در آموزش - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق در آموزش - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق در آموزش

پاورپوینت جدید اخلاق در آموزش

پاورپوینت جدید اخلاق در آموزش

پاورپوینت جدید اخلاق در آموزش

پاورپوینت جدید اخلاق در آموزش

پیشینه اخلاق در ایران

 

با نگاهی ژرف به تاریخ ایران و اسلام درمی یابیم که:

خواجه نظام الملک درصدد اخلاقی کردن سلطان سلجوقی است.

سعدی به سراغ مردم می رود تا اخلاق اجتماعی را آموزش دهد.

ابن ندیم متون خاصی را در زمینه اخلاق ارائه می دهد

خواجه نصیرالدین طوسی می آموزد که با عقل و دیدگاه فلسفی به مسائل بیندیشند

 و عده ای از فلاسفه اعتقاد داشتند که اخلاق را باید وارد تجربیات بشری کرد.

 

اخلاق و حکمت پیش نیاز طب بالینی

-علم فقه و حدیث و دیگر علوم دینی، تا اساس و بنیان خود بدان استوار دارد و از شاهراه استقامت نلغزد.

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

ملاحظات مديريت ضايعات:
براي هر دسته ازضايعات موارد زير مطرح مي شود:
خصوصيات نمونه ها
جداسازي ،طبقه بندي
انباشت درمحل توليد
دفع
انباريا ذخيره
حمل وانتقال
انهدام
به حداقل رساندن ضايعات

بررسي ضايعات:به منظور اجتناب از حوادث غيرقابل پيش بيني انجام مي شود.امنيت وسلامت كاركنان بايددراولويت باشد وازطريق حفظ نكات ايمني،استفاده از دستكش وماسك وآموزش كاركنان امكان پذير خواهدبود.
جداسازي : جداكردن ضايعات پرخطر وبي خطر بسيار حائز اهميت مي باشد.مواد بدون خطر قابل بازيافت هستندومواد برنده بايد در بسته هاي مقاوم به ضربه انباشت شوند.
انباشت درمحل توليد: ازنظراقتصادي كاهش تعداددفع ضايعات به صرفه مي باشد اما خطر انباشت نبايدفراموش شود مثل مواد راديواكتيو

ضايعات شيميائي:
داراي چهارويژگي:قابليت احتراق ،فرسايندگي،رآكتيووسمي.

قابليت احتراق : مايع : دماي افروزش كمتراز60درجه مثل حلالهاي آلي.
غيرمايع: احتراق ازطريق اصطكاك،جذب رطوبت وتغييرات شيميائي .
گازها مثل بوتان واكسيدكننده ها مانند نيتراتها.
قابليت فرسايش:مايعات اين گروه توان فرسايش آهن رادارند مانند اسيدسولفوريك

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی

پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی

پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی

پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی

پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی

پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی

تبديل پيمانه اي دربررسي كوانتومي

معادله شرودينگر

ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي تحت تبديلات (2) براي پتانسيل ها تغيير نمي‌كنند.

... ولي هاميلتوني تحت اين تبديلات ناوردا نيست!

 

 

بنابراين اگر چه ذرات هرگز از درون ناحيه اي كه ميدان مغناطيسي آن غير صفر است

ولي الگوي تداخل نسبت به شارمغناطيسي درون استوانه حساس است

ملاحظات اثر آهارونوف-بوهم:

1-اگر بخواهيم فرض كنيم كه الگوي تداخل به شار بستگي ندارد،آنگاه مي بايست شار مغناطيسي

كوانتيده باشد:

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ذره باردار در میدان مغناطیسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن

پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن

پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن

پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن

پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن

پاورپوینت جدید عوامل شیمیایی و کنترل آن

nتقسيم بندي مواد شيميايي بر مبناي حالت فيزيولوژيكي

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا - 44 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا - 44 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا - 44 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

مواردمصرف:

 

  استامينوفن در تسكين دردهاي  ملايم تا متوسط و به عنوان ضد تب و بهترين داروي مسكن مي باشد.

 

عوارض دارويي :

 

عوارض عمده اين دارو بصورت بثورات جلدي پوست – درماتيت آلرژيك – مصرف پيش

از حد3الي 4 روز  موجب صدمات كبدي( عوارض هپاتيتي )  مي شود.

تداخل دارويي :

 

پودر كلسترامين ( كاهش دهنده چربي خون ) باعث كاهش  جذب استامينوفن مي شود. ولي متوكلوپراميد جذب استامينوفن را افزايش مي دهد.

 

اشكال دارويي :

 بصورت شيافهاي 125 و 325 ميلي و شربت و سوسپانسيون  قرص كدئين 325و 500ميلي و قطره در داروخانه ها موجود است .

عوارض دارويي :

 فقط مربوط به ويتامينهاي آ . اي . د مي باشد كه جزء ويتامينهاي محلول در چربي خون مي باشد و مصرف زياد آ ن باعث هيپرويتامينوز مي شود.

 

اشكال دارويي :

 بصورتهاي قطره وقرص و شربت و كپسولهاي مينرال و تراپوتيك و فارماتون مي باشد.

 

تداخل دارو با غذا:

 بطور كلي براي كاهش تحريكات گوارشي ويتامين ها را با غذا يا شيرمي توان مصرف نمود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش - 57 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش - 57 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش - 57 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش

پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش

پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش

پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش

پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش

پاورپوینت جدید اخلاق در پژوهش

nارزشهاي اخلاقي در تحقيقات از نظر بزرگان

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي

پاورپوینت جدید اصول درمان ضد ميكروبي

اصول درمان ضد ميكروبي

   چندين نكته كليدي را بايد در تصميم گيري در خصوص استفاده تجربي مناسب از عوامل ضد ميكروبي در شير خواران و كودكان مدنظر قرارداد.

1- دانستن تشخيص افتراقي متناسب با سن

2- يك تاريخچه كامل و معاينه فيزيكي همراه با بررسي هاي آزمايشگاهي و راديوگرافيك به منظور تعيين تشخيص هاي اختصاصي ضروري است.

3- تاريخچه واكسيناسيون ممكن است نمايانگر كاهش خطر ، البته نه ضرورتاً حذف خطر، براي بيماري هايي باشد كه دوره هاي واكسيناسيون آنها كامل شده باشد.

   مكانيسم هاي دخيل در مقاومت ضد ميكروبي

§غير فعال سازي انزيمي آنتي بيوتيك

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها

پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها

فصل اول- تعاريف و اصطلاحات:

اضافه جريان:

هر جريان بيش از جريان نامي تجهيزات يا بيش از جريان قابل تحمل يك هادي كه ناشي از اضافه بار، اتصال كوتاه يا عيب سيستم اتصال به زمين باشد.

باتري:

يك سيستم الكتروشيميايي است كه انرژي الكتريكي دريافتي را به صورت شميايي ذخيره كرده و سپس آن را به صورت انرژي الكتريكي باز پس مي‌دهد.

برق‌دار:

وسيله‌اي كه اتصال الكتريكي به منبع اختلاف پتانسيل دارد.

بي‌برق:

هر وسيله‌اي كه هيچ اتصال الكتريكي با منبع اختلاف پتانسيل نداشته و داراي بارالكتريكي نيست.

تابلو برق:

مجموعه‌اي از ورودي و خروجي‌هاي برق و وسايل اضافه جريان خودكار كه در داخل جعبه يا كابينت قرار داشته و برخي از انواع آن‌ها كليد‌هايي براي كنترل روشنايي، گرما يا مدارات توان دارند.

تأسيسات الكتريكي:

مجموعه‌اي از تجهيزات الكتريكي مرتبط با هم بوده كه براي يك هدف خاص طراحي گرديده‌اند.

تجهيزات الكتريكي:

تمامي مدارها، وسايل، دستگاه‌ها، مصرف كننده‌ها و هر وسيله مشابه ديگر كه به عنوان بخشي از تأسيسات الكتريكي بكار رفته يا در ارتباط با اين تاسيسات هستند.

تجهيزات سرويس دهي:

تجهيزات ضروري كه معمولاً شامل يك قطع كننده مدار، كليدها، فيوزها و لوازم جانبي آن‌ها بوده و به ورودي مصرف كننده ساختمان و يا هر سازه ديگر متصل است و وظيفه آن كنترل اصلي و قطع تغذيه مي‌باشد.

زمين:

هرگونه اتصال هادي عمدي يا تصادفي يك مدار الكتريكي يا تجهيزات به زمين يا به برخي بدنه‌هاي هادي كه به جاي زمين (ارت) عمل مي‌كنند، حكم زمين را دارد.

فصل دوم- مقررات عمومي:

ماده 16- براي كليه قسمت‌هاي برق‌دار با ولتاژ فشار قوي اعم از روكش‌دار و بدون روكش بايد حفاظ فلزي متصل به سيستم اتصال به زمين براي جلوگيري از قوس الكتريكي تعبيه گردد.

ماده 17- بايد در ورودي مدار توزيع برق كارگاه وسيله مناسبي براي قطع كامل برق تجهيزات تعبيه شود.

ماده18- به دليل امكان گرم شدن زياد و جرقه‌زني فيوزها و قطع كننده‌هاي مدار، نگهداري مواد قابل اشتعال و انفجار در مجاورت آن‌ها ممنوع است.

ماده 19- تابلوهاي برق، جعبه تقسيم‌ها و نظاير آن بايد به گونه‌اي نصب شود كه از نفوذ و تجمع آب در داخل آنها جلوگيري شود.

ماده 20- موتورهاي الكتريكي، وسايلي كه با موتور كنترل مي‌شوند و سيم‌هاي مدارهاي انشعابي موتورهاي الكتريكي بايد در برابر افزايش دماي ناشي از اضافه بار موتور يا معايب مربوط به روشن شدن موتور محافظت شوند.

ماده 21- در محل استقرار افرادي كه در نزديكي كنترل كننده يا قسمت‌هاي برق‌دار موتور كار مي‌كنند، بايد سكو يا كفپوش عايق مناسب در نظر گرفته شود.

ماده 22- كارفرما مكلف به اخذ تاييديه ساليانه صحت عملكرد سيستم اتصال به زمين (الكترود ارث- دستگاه‌ها- همبندي‌ها و ديگر تجهيزات و متعلقات) از وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد

فصل سوم- سيم‌كشي

ماده 23- دسترسي به كانال‌هاي تأسيسات برق بايد به راحتي امكان‌پذير باشد.

ماده 24- سيم‌ها و كابل‌هاي برق در كانال‌ها بايد به گونه‌اي نصب شوند كه تعقيب مسير آن‌ها آسان باشد.

ماده 25- در پوش ورودي كانالهاي تاسيساتي زير زميني بايد به گونه‌اي قرار گيرد كه احتمال جابجائي و لغزش آنها وجود نداشته باشد.

ماده 26- در پوش كانال‌هاي تاسيساتي در سطح كارگاه بايد تحمل وزن افراد و وسايل نقليه عبوري را داشته باشد.

ماده 27- شرايط داخل كانال بايد از لحاظ تهويه، نور، حرارت و رطوبت مناسب باشد.

ماده 28- ورودي‌ها، ديوارها و كف كانال‌هاي تاسيسات برق بايد از مصالحي ساخته شود كه مانع از نفوذ و تجمع آب در كانال گردد.

ماده 29- بدنه كانال‌هاي تاسيسات برقي بايد از مصالحي ساخته شود كه تحمل فشارهاي جانبي و غيره را داشته باشد.

ماده 30- در كانال‌هاي تاسيسات آدم رو بايد كابل‌ها و تجهيزات برقي بر اساس اصول فني و ايمني نصب شده باشند.

ماده 31- به منظور جلوگيري از وقوع خطرات احتمالي و امداد رساني، بكارگيري كارگران به تنهايي در كانالها ممنوع مي‌باشد.

ماده 32- ورود به كانال‌هاي برق بدون هماهنگي با واحد برق يا مسؤول برق به هر عنوان ممنوع است.

ماده33- اتصال سيم‌ها به يكديگر و ترمينال‌ها بايد يك اتصال مطمئن بوده و قسمت لخت هادي برق به نحو ايمن عايق بندي گردد.

ماده 34- كليدهاي روشنايي بايد در محلي نصب گردد كه شخص براي روشن كردن چراغ، در معرض تماس احتمالي با قسمت‌هاي برق‌دار يا قسمت‌هاي متحرك تجهيزات ديگر قرار نگيرد.

ماده35- بكار بردن سيم‌هاي برق خارج از استاندارد رنگ سيم‌ها اكيداً‌ ممنوع است.

رنگ سيم فاز: قرمز يا مشكي يا قهوه‌اي

رنگ سيم نول: آبي

رنگ سيم اتصال به زمين: زرد، سبز يا تركيب زرد و سبز

ماده 36- كليه سيم‌ها و كابل‌هاي برق بايد به لحاظ نوع، رنگ، جنس و سطح مقطع به گونه‌اي انتخاب شود كه كاربرد آن به سادگي قابل تشخيص باشد.

ماده 37- تجهيزات سيستم اتصال به زمين نبايد براي اهداف ديگر بكار گرفته شوند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید آیین نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز

پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز

پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز

پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز

پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز

پاورپوینت جدید مکانیک کوانتومی در فضای فاز

nتوزیع هوسمی

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر

پاورپوینت جدید نظریه های یادگیری رفتاری پاولف و ثرند ایک و اسکینر

•خلاصه : 

پاورپوینت درس 6 سلامت و بهداشت ( بیماری های غیرواگیر )

پاورپوینت درس 6 سلامت و بهداشت ( بیماری های غیرواگیر )

پاورپوینت درس 6 سلامت و بهداشت ( بیماری های غیرواگیر )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 60 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

§بیماری در نقطه مقابل سلامت قرار دارد به گونه ای که بیماری را می توان نبود سلامت معنی کرد. بیماری به هرگونه حالت ناخوشایند و رنج آوری اطلاق می شود که احساس تندرستی را دچار اختلال کند. انسان بیمار از درد ناشی از اختلال در کار اندام ها، به هم خوردن وضعیت طبیعی بدن،ضعیف شدن اعضای بدن و خطراتی که در زمان محدود و یا طولانی آسایش جسمی، روانی و حیات او را تهدید می کند، در رنج به سر می برد. بیماری همچون سلامت درجات مختلفی دارد و به جای تعریف مطلق، آن را در یک طیف مطرح می کنند که از سلامتی تا آستانه مرگ را در بر می گیرد.

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن - 23 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن - 23 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن - 23 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن

پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن

تاریخچه
پرتو ایکس در سال ۱۸۹۵ توسط ویلهلم کنراد رونتگن (رنتگن)، فیزیکدان آلمانی کشف شد و به دلیل ناشناخته بودن ماهیت آن، پرتو ایکس نامیده شد اولین عکس پرتو ایکس از دست همسر رونتگن گرفته شد که انگشتر او به خوبی در عکس مشخص است.
دستگاه اشعه ایکس:
قلب اين دستگاه از دو الكترود (كاتد و آند) تشكيل شده كه داخل لوله خلاء شيشه اي قرار دارند. كاتد يك رشته بسيار داغي است( شبيه آنچه در لامپ هاي مهتابي يا فلورسنت ديده ايد.)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اشعه ایکس و مشخصات آن و دستگاه تولید آن از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید دروغ - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دروغ - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دروغ - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

بسیاری از مطالبی که درباره نوجوانان بیان می شود، بر عواملی همچون تغییرات فیزیکی، روحی و اجتماعی، همراه با پریشانی و سرگردانی در این سنین تاکید دارد. این تغییرات مختلف تا حد زیادی طبیعی است، اما برخی از رفتارها و حالات روانی نوجوان از حد طبیعی خارج شده و جنبه مرضی به خود می گیرد. اما از طرف دیگر برخی از رفتارها از حد طبیعی خود خارج می شود و به ناهنجاری تبدیل می گردد و موجبات نگرانی و حتی مشکلات شدید برای والدین را فراهم می آورد. یکی از این دسته رفتارها، دروغگویی است.

 براساس نظر پیاژه، بچه ها تا 4 سالگی رفتاری را که به خشنودی والدینشان بینجامد، به این معنا که «هر چیز مامان و بابا رو خوشحال کنه، خوبه و هر چه آنها را عصبانی کنه، بده» و با این تفکر ذهنی و رشدی، امکان دارد کودک 3 ساله شما در حالی که دور دهانش آغشته به مرباست، به چشمانتان زل بزند و بگوید نمی داند این شیشه مربا چرا شکسته و اصلا از وجود مربا در کابینت بی خبر بوده است! او می داند بی تردید شکستن ظرف مادر را عصبانی می کند و رفتار درست از نظر او، نگفتن علت واقعی این اتفاق است. بچه ها برای درک تفاوت بین حقیقت و دروغ به زمان نیاز دارند بنابراین باید در درک بهتر حقیقت و دروغ یاری شان کنید.

 بررسی ها نشان داده فقط 18 درصد از کودکان 6 ساله می توانند تفاوت داستان های واقعی و تخیلی را درک کنند و بقیه بچه ها تا 9 سالگی قدرت درک تخیلی بودن داستان هایی مانند دیو و پری را ندارند. بچه ها در 7 سالگی از دروغ گفتن حس بدی پیدا می کنند و از مجازات می ترسند و در 12 سالگی که طبق نظریه دکتر پیاژه به بلوغ می رسند، می فهمند اگر نتوانند با گفتن حقیقت اعتماد مردم را جلب کنند، شکست خواهند خورد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دروغ است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دروغ از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

دستور اعلام متغیر اندیس‌دار
Real, Dimension(10) :: X
Character(len = 20), Dimension(50) :: & last_name
آرایه می‌تواند با یک یا چند بعد معرفی شود. تعداد ابعاد یک آرایه را رتبه (rank) نامند. در مثال فوق رتبه متغیرهای X و last_name برابر یک است.
تعداد عناصر یک بعد را extent آن گویند. در متغیر X برابر 10 و در متغیر last_name برابر 50 است.
ترکیبی از rank و extent هر آرایه را شکل (shape) آن آرایه نامند. بنابراین دو آرایه دارای یک شکل هستند، اگر رتبه و تعداد عناصر هر بعد آرایه با هم یکسان باشد.
به تعداد کل درایه‌های یک آرایه اندازه (size) آن آرایه گویندمی توان به‌صورت عبارت هم مقداردهی نمود. به مثال زیر توجه کنید.
Integer, parameter :: N = 3, M = 6, P = 12
Integer :: arr(1:3) = (/ N, M/N, P/N /)
توجه کنید که در مثال بالا، گذاشتن parameter اجباری است. ضمناً نمی‌توان در مقداردهی (/…/) از توابع استفاده نمود. اکنون مثال بالا را کمی تغییر می دهیم.
Integer, Dimension(3) :: arr
Integer :: N = 3, M = 6, P = 12
arr = (/ N, M/N, P/N /)


تابع Size
در این تابع می‌توان تعداد کل عناصر یک آرایه و یا یکی از ابعاد آن را به دست آورد. نحوه آن عبارتست از:
Size(source[, Dim])
مثال:

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی - 36 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی - 36 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی - 36 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی

پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی

پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی

پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی

پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی

پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی

وسایل تزریق محیطی
1- سوزن های فولادی: اسکالپ وین: طول 5/ 0تا 2 اینچ درجه 25-14
درمان کوتاه مدت:
در شیمی درمانی استفاده نمی شود جنس آلومینیم با مواد شیمیایی داروهای شیمی درمانی
عوارض جانبی کمتر ولی ناراحتی بیمار بیشتر
2- سوزن های تزریقی با روپوش پلاستیکی( طول 25/ 0تا 5/5 اینچ- درجه 14-24
جنس سیلیکون، تفلون، PVC یا پلی اتیلن
درمان های دراز مدت وکوتاه مدت – راحت - احتمال سوراخ شدن دیواره عروق با حرکت بیمار کمتر
3- سوزن های تزریقی با مغز پلاستیکی: کاتتر پلاستیکی طول 36-8 اینچ از داخل یک سوزن جداگانه عبور می کند.
انواع ومشخصات پمپ ها وکنترل کننده ها:
کنترل سرعت جریان یک تزریق:
کنترل کننده ها: تنظیم جریان ناشی از جاذبه (فشار سر) ، کنترل جریان( ولومتریک) حجمی( غیر ولومتریک ) غیرحجمی
پمپ ها: با اعمال فشار + بر روی سرعت جریان تاثیر می گذارد.
فشار+بر حسب پوند بر اینچ مربع از mmHg
1- پمپ های ولومتریک:چرخشی- خطی- غلتشی موجی – پیستونی- سرنگی و سرنگی
2- پمپ های غیر حجمی(غیر ولوومتریک): برای تزریق قطرات با سرعت ویژه
وسایل متفرقه:
گرم کننده مایع- تورنیکت- مواد ضدعفونی کننده( ید- یدوفور- پوویدون آیودین- الکل 70% کلر هگزیدین)
چسب ها( کاغذی – غیر آلرژیک- وبا چسبندگی مختلف)- وسایل محکم کننده- ثابت کننده- پانسمان - پمادهای ضدعفونی کننده ، وسایل کنترل جریان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن

پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن

پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن

پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن

پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن

پاورپوینت جدید دوپینگ و خطرات آن

كلمه دوپينگ (Doping) اصلا" واژه اي است كه از آفريقاي جنوبي آمده است. در آفريقاي جنوبي نوعی مشروبي الكلي باستانی وجود دارد كه بنام دوپينگ شناخته مي شود. بومي هاي منطقه آفريفاي جنوبي معمولا" از اين مشروب استفاده مي كنند تا بتوانند با استقامت و نيروي زياد در مراسم محلي خود فعالیت کنند

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی

پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی

کج گردنی
در وضعیت ایستاده طبیعی و از نمای پشت، باید
خط کشش ثقل از مرکز استخوان پس سری و از
روی ستون مهره ای ناحیه گردن بگذرد.
چنانچه خط کشش ثقل روی استخوان پس سری
منطبق نباشد و سر به طرفین خمیدگی داشته باشد،به
این ناهنجاری کج گردنی می گویند.
 شيوع دقيق بيماري كاملاً شناخته شده نيست،
اما شيوع آن در هر 3 نفر از 10000 نفر
ديده شده استنکته کلیدی درمورد کج گردنی
اولین علایمی که از کج گردنی دیده میشود پیشگیری باید صورت گیرد چون سرعت پیشرفت آن بیشتر از اندام های دیگر بدن میباشد.
اکثریت ناهنجاریهایی که در گردن رخ میدهد نخستین عامل وراثت می باشد.
عضلات نردبانی
(Scalenes)
این عضلات به سه دسته: قدامی، میانی و خلفی تقسیم می شوند.
در محل دنده های اول نردبانی میانی و قدامی ودوم نردبانی خلفی
به زائده های عرضی مهره های گردنی متصل می شوند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند ناهنجاری کج گردنی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس - 33 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس - 33 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس - 33 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس

پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس

پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس

پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس

 پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس

پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس

اپيد ميولوژي
شپش انگل اجباري،خارجي وخونخوارجامعه انساني كه ازدير بازشناخته شده ميباشدبطوريكه درمتون بسيار قديم پزشكي جهان آورده شده است.
اين انگل مي تواند ناقل تعدادي از بيماريها شامل تيفوس ،تب راجعه و.... باشد.
كاهش آلودگي به شپش ،به بالابردن سطح آگاهيهاي جامعه- بهبود وضعيت بهداشتي ،اقتصادي ،اجتماعي - ارتقاء رفتارهاي بهداشتي وتشخيص ودرمان به موقع بستگي دارد.
شپش به جامعه ياطبقه اجتماعي خاصي بستگي ندارد.
شپش سر

زيستكاه اصلي شپش سر لابلاي موها وبرروي پوست سربخصوص نواحي پشت گوش وپس سر ميباشد.
طول شپش نر 3- 2 ميليمتروطول شپش ماده 4-2 ميليمتر بوده ورنگ آن سفيد خاكستري است.
شپش سربزرگتر وكدرتر ازشپش تن وسرآن درشتتر
مي باشد.
شپش سرخودرامحكم به تارموي مجاورچسبانيده وبه خونخواري مي پردازد.
اين انگل تخم (رشك) خودرا درناحيه قاعده ساق مودرمحل خروج ازفوليكول مي چسباندودرناحيه ابرووپلك تخم گذاري نمي كند
شپش تن
زيستگاه آن درچين ودرزلباسها بخصوص البسه نزديك بدن وموهاي ريزبدن مي باشد.
درتشخيص ظاهري شپش نراز ماده بزرگتربوده ورنگ آنها سفيد خاكستري مي باشد.
تخم شپش ظرف 18روزدرشرايط مساعد به شپش بالغ تبديل مي گردد.
عمر شپش بالغ حداكثر40-30روز ومتوسط 18روزاست.
درشپش تن به تارموچندين رشك چسبيده است واين اتفاق درشپش هاي ديگر كمتررخ مي دهد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آشنايي با پديكلوزيس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران

بحران

ارائه یک تعریف مشخصی ازبحران کاربسیار دشواری است وتعریف های ارائه شده نیز همگی نسبی هستند .چرا که ممکن است موضوعی برای یک فرد ، سازمان یا جامعه بحران باشد امادرحامه دیگربحران محسوب نشود اما این نکته که درشرایط بحرانی باید اقدامات عاجل وجدی انجام شود تاشرایط بحرانی تر نشود مورد پذیرش همه جوامع می باشد زیرا شرایط بحرانی ازشرایط عادی متمایز است .

 

 

واینر و کان دریک نگرش جامع و همه جانبه برای بحران تعریف زیرا را ارائه کردند:
نقطه چرخش دررویدادها وکنشها پیامدهای غیره منتظره ای به دنبال می آورد.
شرایطی که واکنش فوری شرکت کنندگان راطلب کند.
شرایطی که ایجاد نا اطمینانی کند.
کاهش کنترل بررویدادها.
شرایطی که در آن اطلاعات دردسترس به شدت کاهش یابد.
شرایطی که همراه باافزایش فشارها وتنش برای کارکنان و جوامع باشد.
مدیریت بحران چیست ؟

برخلاف مدیریت موقعیتهای اضطراری و مخاطره آمیزکه تنها با سوانح طبیعی سرو کار دارند.مدیریت بحرا کلا با بحرانهایی که به دست انسان پدید آمده اند یا انسان مسبب رویدادن آنهابوده است سروکاردارندمانند : دزدی رایانه ای ،آلودگی ، محیط زیست ،مدیرربایی ، کلابرداری ،دست بردن درفرآورده ها وخشونت درمحیط کار برخلاف سوانح طبیعی بحرانهای که به دست انسان پدید
می آیند اجتناب پذیرند واصولا نباید اتفاق بیفتند.به همین دلیل مردم سازمانهایی رامسئول بروز انواع بحران ها هستند مورد انتقاد شدید قرار می دهند.
اصولا چرا بحران به وقوع می پچیوندد وبرای مدیریت بهترآن پیش ازروی دادن یا حین روی دادن وپس ازروی دادن بحران چه اقداماتی باید کرد.یکی ازبهترین وکارآمدترین چهر چوبهابرای بحران برنامه ریزی وتدوین برنامه عملیات اضطراری است .بااین همه متاسفانه حتی بهترین چارچوبها وبیشترین آمادگی ها هم نمی تواند ازبروز بحران پیشگیری کند .این موضوع حتی درمورد بحرانهایی که از وقوع آنها اطمینان داریم نیز مصداق دارد امابا درک (اصول اساسی) مدیریت بحران می توانیم ازاثرات بدآن بکاهیم.
ضمن اینکه حتی نمی توان بحرانهاراپیش بینی کرد – پیشگیری آنها به کنار درصورتی که آنچه امکان پذیر است – درصورتی که آنچه امکان پذیر است درک کنیم خیلی بهتر می توانییم آنهارا مهار کنیم.
همان طور که می بینید مواقعی که بحران رخ داده است کارزیادی جز هدایت وکنترل نمی توانیم انجام دهیم ومهمترین اقدامات دراین زمان اتخاذ تصمیم های صحیح است .ازدیدگاه مدیریت ، برای اتخاذ تصمیم صحیح به داده ها ، اطلاعات ، امکان پردازش وتحلیل نیاز داریم اما متاسفانه منابع اصلی همه این موارد تنها قبل ازبروز بحران دراختیار ما می باشد واگر دومرحله قبلی یعنی پیش بینی /پیشگیری ، برنامه ریزی / آموزش راانجام نداده باشیم شاهد بروز بحران جدیدی دردل بحران رخ داده ، خواهیم بود که مرتبا با تصمیم های عجولانه ونسنجیده نه تنها بروخامت اوضاع می افزاییم بلکه بحرانهای جدیدی می آفرینیم که حتی قابل شناسایی نیستند وفقط عوارض ناشی ازآنها مرتبا درکنترل بحران اصلی خلل ایجاد می کند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني

مباني تصميم گيري:(جهت گيري هاي اصلي در اصلاح ساختار شرکت راه  آهن ج.ا.ا)

چشم انداز و جهت گيريهاي اصلي:

اصلاح ساختار سازماني در حد تكفل امور حاكميتي (شركت زيرساخت ريلي) با رويكرد جدا سازي امور زيربنايي (متولي امور زير بنايي- شركت زير ساخت ريلي) از امور بهره برداري و واگذاري  كليه امور بهره برداري به بخش هاي غير دولتي ، استقرارسيستم مديريت فرآيند ها و سيستمهاي نوين مديريتي در سطح شركت متناسب با :

 انتظارات ذينفعان.

 ارتقاء مستمر سطح كيفي خدمات.

 تغييرات فن آوري و روش هاي نوين حمل و نقل ريلي.

 

مباني تصميم گيري:(جهت گيري هاي اصلي در اصلاح ساختار شرکت راه  آهن ج.ا.ا)

ماموريت اصلي: 

  توسعه كمي و كيفي حمل و نقل ريلي، بستر سازي و تسهيل در توليد و عرضه خدمات حمل و نقل ريلي )دسترس آسان) با رعايت اصل عدم تبعيض به بخشهاي متقاضي، تخصيص و مديريت بهينه ظرفيت شبكه مبتني بر اساس كاركرد تجاري، ايجاد و توسعه فضاي رقابتي در صنعت از طريق تدوين سياست ها و استانداردهاي عملكردي و نظارتهاي مستمر و  نظام مند (الزامات اصل 44 و قانون دسترسي آزاد)

 

مباني تصميم گيري :(اهداف کمي و کيفي در اصلاح ساختار شرکت راه  آهن ج.ا.ا)

اهداف کمي و کيفي: 

1- رعايت اصل يکپارچگي در زير بخش ريلي(فعاليتها و فرآيندهاي متنوع و پيچيده)
                    با رويکرد ارتقاء بهره وري و اثر بخشي در عملکرد، کاهش مديريت ريسک .

            2- فراهم نمودن بستر مشارکت بخش غير دولتي( آزاد سازي، تعريف بازار کسب و کار
                 مناسب و..

            3- تحقق بسته حمايتي در ابعاد(سال 1396):

                3-1- جايجايي حمل بار معادل 43/6 ميليارد تن – کيلبومتر.

                     3-2- جابجايي مسافر معادل23/7  ميليارد نفر – کيلومتر.

                    3-3 – سرمايه گذاري معادل 113،955 ميليارد ريال در بخش توسعه ظرفيت زير ساخت.

                     3-4- سرمايه گذاري معادل 72،500 ميليارد ريال در بخش نوسازي و افزايش ظرفيت
                              ناوگان. 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصلاح ساختار سازماني از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور - 55 اسلاید

فهرست مطالب

فرمان تشكيل گزينش
قانون تسري گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش
اداره امور گزينش كشور
تشکيل هيات عالی گزينش
اركان گزينش كشور
سرپرست و اعضاء هسته ها:
محور هاي عمده صرفه جوئي و اصلاح اداري و رفتاري .
احکام اعضاء و سرپرستان گزينش
اهداف هيأت مركزي گزينش
فعاليتهاي اصلي براي دستيابي به اهداف
اهم ضوابط عمومي گزينش داوطلبان
محور هاي عمده صرفه جوئي و اصلاح اداري و رفتاري
اقدامات خاص هیات مرکزی
نمودار گردهمایی منطقه ایی


اهم ضوابط عمومي گزينش داوطلبان عبارت است
1- اعتقاد به دين مبين اسلام و يايكي ازاديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
2- التزام عملي به احكام اسلام .
3- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي .
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق .
5- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي ، هواداري از احزاب و سازمانها وگروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات مصالحه اعلام شده و يا ميشود مگر آنكه توبه ايشان احرازشود .
6- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر .
7- عدم اعتياد به مواد مخدر .

 

اهداف کلی هيأت مركزي گزينش
انطباق فرايند استخدام و گزينش بر مبناي خط مشي ها وسياستهاي متعالي گزينش كشور .
- تقويت نظارت و ارزيابي مستمر بمنظور تطبيق عملكرد هسته ها با آئين نامه و قوانين اجرايي گزينش .
- احقاق حقوق افراد جامعه در امر گزينش
- ارتقا ء دانش اعضاء و همكاران هيأت مركزي و هسته هاي گزينش .
- كاهش بوروكراسي اداري و تسريع در دستيابي به نتايج مورد نظر در اقدامات اجرايي هيأت مركزي گزينش.
- حفظ و توسعه نظام گزينش
- هدايت و راهبري هسته هاي تابعه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید هایت مرکزی گزینش وزارت کشور از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ویژگی های نوزاد سالم - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید ویژگی های نوزاد سالم - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید ویژگی های نوزاد سالم - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید ویژگی های  نوزاد سالم 

پاورپوینت جدید ویژگی های  نوزاد سالم 

پاورپوینت جدید ویژگی های  نوزاد سالم 

پاورپوینت جدید ویژگی های  نوزاد سالم 

پاورپوینت جدید ویژگی های  نوزاد سالم 

پاورپوینت جدید ویژگی های  نوزاد سالم 

نوزادان طبیعی   

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان

پاورپوینت جدید احكام در سنین دبستان

—ادامه ی مقدّمه: کودکان و احکام دینی:

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره

پاورپوینت جدید مرد هزار چهره

داستان در مورد شخصی به نام مسعود شصت چی ( مهران مدیری) است که کارمند بایگانی ثبت احوال شیراز است . در آنجا عاشق دختری می شود و با او قصد ازدواج دارد پدردختردر خانه خود روز خواستگاری دفترچه حساب بانکی پسرش را که در نروژ پزشک است را می یابد و از مسعود می خواهد که آن حساب را با نام  پسرش تخلیه کند اما او انسانی مقرراتی است و کار خلاف قانون انجام نمی دهد ولی با اصرار پدر در بانک مجبور به این کار می شود . او در همان بانک  جایزه ویژه را برنده می شود و برای تحویل گرفتن ماشین با جعل عنوان راهی تهران می شود . او با دوست پسر پدرزنش آشنا می شود و به حرفه پزشکی به طور نا خواسته وارد می شود و طی اتفاقاتی در 13 قسمت وارد پست های دیگری همچون : پلیس ، شاعر  و گروه ما فیا می شود و عدم تخصص او در این شغل ها داستان های طنزی را رقم می زند

 

اولین جایی که شصت چی اشتباه گرفته شد با  یک پزشک مغز و اعصاب بود .او در این سمت انسانی بسیار دلسوز و همدزد با بیمار و در عین حال بی خیال خود را جلوه داد . چون او جدی گرفته شدن را دوست داشت حاضر به گفتن اصل ما جرا نبود .

از جمله کار های طنز او در این سمت : شرکت در عمل جراحی و عدم دریافت وزیت از بیماران بود

 

با آمدن استاد طوفان اصلی مسعود آرام از آن جمع بدون پول و گرسنه می گریزد . او در پارکی می نشیند . کسی در پارک به او پول و عکسی می دهد و از او می خواهد شخص صاحب عکس را بکشد باز هم نه نمی گوید و وارد جمع خوانواده قزاقه مندیان می شود ولی متوجه نیست که آن ها خلاف کار هستند . در کمال ناز و نعمت با دختر او از دواج می کند ولی یکی از مهمانان او را با قیافه پلیس دیده بود. خانواده قصد سربه نیست کردن او را می کنند ولی خود خانواده توسط پلیس دستگیر می شودند ومسعود هم شش ماه به خاطر جنبه عمومی جرایمش به حبس محکوم می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید مرد هزار چهره است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مرد هزار چهره از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها

پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها

پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها

پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها

پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها

پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها

 

اجزاء یک آب بند
مکانیکی

1-رینگ آب بندی ثابت
2-پکینگ رینگ
   آب بندی ثابت
3-رینگ آب بندی دوار
4-پکینگ رینگ
   آب بندی دوار
5- فنر 
 

 

 

یاتاقان ژورنال در حالت
 توقف
 راه اندازی
 کار معمولی

 

 

بلبرینگ در 3وضعیت


a توقف کامل
b راه اندازی
c کار معمولی 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها است

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اجزا فرعی پمپ ها از لینک زیر استفاده کنید:


 


پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید دیاگرام توالی - 23 اسلاید

مقدمه ای بر دیاگرام توالی

}نمودار توالی یکی از نمودارهای Interaction می باشد که روندی در یک Use case را مرحله به مرحله نشان می دهد. دیاگرام توالی به صورت منظم و در یک توالی زمانی پشت سر هم ارتباطات متقابل اشیا را به ما نشان می دهد. همچنین نمایشگر طول عمر اشیا نسبت به این پیام ها می باشد.

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال - 120اسلاید

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال - 120اسلاید

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال - 120اسلاید

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

پاورپوینت جدید آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

کنترل کیفیت

پاورپوینت جدید شبکه حسگر - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید شبکه حسگر - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید شبکه حسگر - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید شبکه حسگر

پاورپوینت جدید شبکه حسگر

پاورپوینت جدید شبکه حسگر

پاورپوینت جدید شبکه حسگر

پاورپوینت جدید شبکه حسگر

پاورپوینت جدید شبکه حسگر

شبکه حسگر شبکه‌ای متشکل از تعداد زیادی گره کوچک است که در هر گره تعدادی حسگر و کارانداز وجود دارد. شبکه حسکر بشدت با محیط فیزیکی تعامل دارد. از طریق حسگرها اطلاعات محیط را گرفته و از طریق کار اندازها واکنش نشان می‌دهد. ارتباط بین گره‌ها بصورت بیسیم است. هرگره بطور مستقل و بدون دخالت انسان کار می‌کند و از لحاظ فیزیکی بسیار کوچک است. تفاوت اساسی این شبکه‌ها ارتباط آن با محیط و پدیده‌های فیزیکی است. شبکه‌های قدیمی ارتباط بین انسانها و پایگاه‌های اطلاعاتی را فراهم می‌کند در حالی که شبکه ی حسگر مستقیماً با جهان فیزیکی در ارتباط است. با استفاده از حسگرها محیط فیزیکی را مشاهده کرده، بر اساس مشاهدات خود تصمیم گیری نموده و عملیات مناسب را انجام می‌دهند.

 

•ویژگی ها:

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها - 41 اسلاید

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها 

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها 

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها 

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها 

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها 

پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها 

معرفی پارامترهای سنسور

فرکانس سوئيچينگ:
حداکثر تعداد قطع و وصل يک سنسور در ثانيه می باشد .(واحد آن HZ می‌باشد.)

فاصله سوئيچينگ S) ):
فاصله بين قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئيچينگ می باشد.

فاصله سوئيچينگ نامی Sn)):
فاصله ای که در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغير از قبيل درجه حرارت ، ولتاژ تغذيه و ... تعريف شده است.

 

 

 

سنسورهاي خازني

ساختار این سنسور شبیه سنسورهای سلفی میباشد تنها تفاوت انها در تولید میدان الکترو استاتیکی به جای میدان الکترو مغناطیسی است.
این سنسور علاوه بر تشخیص فلزات مواد غیر فلزی مانند شیشه وکاغذ ومایعات را به خوبی حس میکند.

سنسورهاي فتوالكتريك

سنسور فتوالكتريك،  نوع ديگري از ابزارهاي تشخيص موقعيّت مي باشند.

اين سنسور از پرتوي نور مدوله شده  استفاده مي كند. اين پرتو توسّط شي يا منعكس شده  ويا قطع مي گردد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها - 41 اسلاید است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید معرفی سنسور ها - 41 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://azerbaijan.sellfile.ir/

آموزش سلامت به مددجو
فرایندی است:
هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده
به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد
تغییر در آگاهی، نگرش و مهارت مددجو
افزایش صلاحیت و توانایی مددجو در مراقبت از خود
افزایش سطح سلامت و رفاه وپیشگیری از عوارض بالقوه
در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی
مزایای آموزش سلامت به مددجو
افزایش رضایتمندی بیماران
کاهش اضطراب بیمار
کاهش دوره بستری
افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی
کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی
بهبود کیفیت زندگی بیمار
کاهش بروز عوارض بیماری
افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی
افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره
تکمیل برنامه های درمانی
کاهش پذیرش مجدد بیماران
سوپروایزرآموزش سلامت
داشتن مدرک کارشناسی ارشد (با گرایش پرستاری یا آموزش بهداشت)
داشتن سابقه کار بالینی حداقل 5 سال
آشنایی با مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
تسلط نسبی به زبان انگلیسی (جهت بررسی متون و منابع لاتین )
توانایی هدایت اجرایی برنامه های آموزش سلامت
توانایی تهیه جزوات، پوسترها، فیلم­ها و پمفلت های آموزشی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

http://azerbaijan.sellfile.ir/

طراحی مکانیسم
ویژگی های مورد انتظار یک مکانیسم
همگرایی/ تضمین موفقیت : یعنی در پایان حتما توافق حاصل شود.
حداکثر کردن رضایت اجتماعی (social welfare) : یعنی جمع سودمندی (utility) تمامی شرکت کنندگان حداکثر شود.
Pareto efficiency : نتیجه یک مذاکره Pareto efficient است اگر هیچ نتیجه دیگری وجود نداشته باشد که در آن یک عامل بیشتر سود کند بدون این که هیچ عامل دیگری ضرر کند. یعنی اگر نتیجه یک مذاکره Pareto efficient نباشد آن گاه در آن نتیجه ای وجود دارد که در آن حداقل یک عامل می تواند سود کند در حالی که سایر شرکت کنندگان در مذاکره را بدون ضرر دادن به آنها همچنان راضی نگه می دارد.
عقلانیت فردی: یعنی این که تابعیت از قوانین مکانیسم بهترین علاقه مندی (best interest) برای شرکت کنندگان آن محسوب شود. اگر مکانیسمی دارای این ویژگی نباشد انگیزه و دلیلی برای شرکت در آن برای عامل ها وجود نخواهد داشت
پارامترهای مزایده
الاها می توانند
دارای ارزش خصوصی (private) باشند. یعنی مثلا کالا برای تعدادی از عامل ها ارزشمند تر است.
دارای ارزش عمومی (public/common) باشند. یعنی آن کالا برای تمامی پیشنهاد دهندگان ارزش یکسانی دارد.
دارای ارزش وابسته (correlated) باشد. یعنی ارزش کالا برای یک عامل هم بستگی به عوامل خصوصی خود عامل و هم بستگی به ارزش آن کالا برای سایر عامل ها دارد.
تعیین برنده مزایده می تواند
اولین قیمت (first price) باشد. یعنی عاملی که بیشترین قیمت را می دهد برنده است و کالا را به همان قیمتی که پیشنهاد کرده است می خرد.
دومین قیمت (second price) باشد. یعنی عاملی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده است، کالا را به مقدار دومین قیمت بالای پیشنهادی می خرد.
مذاکره (ادامه)
تقسیم بندی مذاکرات از نظر تعداد ویژگی (attribute) های مورد مذاکره
تک موضوعی (single issue): نسبت به عاملها متقارن (symmetric) است. یعنی اگر یک نتیجه برای یک عامل ترجیح داشته باشد، آنگاه برای عامل دیگر ترجیح کمی دارد.
مثال: دو عامل فقط روی قیمت یک کالا مشغول مذاکره باشند.
چند موضوعی (multiple issue): در این گونه مذاکرات، عاملها بجای مذاکره بر روی ارزش تنها یک ویژگی، بر روی ارزشهای چند ویژگی مشغول مذاکره هستند.
مثال: خرید یک ماشین که عوامل مختلفی مانند قیمت، مدت گارانتی، تجهیزات مختلف آن مانند ضبط صوت، سیستم تهویه و ... در مذاکره دخیلند.
مذاکرات چند موضوعی دارای فضای حالات پیشنهاد نمایی هستند. مثلا اگر n متغیر بولی داشته باشیم حالت امکان پذیر است. یا اگر هر متغیر بتواند m مقدار بگیرد حالت امکان پذیر است. بنابراین نمی توان تمامی حالات را بررسی کرد.
مثال های دنیای واقعی: مذاکرات گرفتن وام، مذاکرات سیاسی،

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید الگو های ساختاری اتم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید الگو های ساختاری اتم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید الگو های ساختاری اتم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

http://azerbaijan.sellfile.ir/

معادله شرودینگر بر اساس مکانیک کوانتوم
شرودینگر با بکار بردن رابطه دوبروی معادله ای برای توصیف الکترون بر مبنای خصلت موجی آن بیان کرد، که این
معادله به صورت تابع موجی بود.

در مکانیک کوانتوم هر الکترون با چهر عدد کوانتومی مشخص می شود.

1- عدد کوانتومی اصلی n ...،1،2،3n=

2- عدد کوانتومی فرعی l (1-n)،...،0،1،2l=

3- عدد کوانتومی مغناطیسی ml l+ ml= -l, …,

4- عدد کوانتومی اسپین ms 1/2+ ،1/2- ms=

نام عناصر
1- ازخاصیت آن عنصر
2- از نام مکانی که آن عنصر در آن مکان کشف شده است
3- از نام کانی که شامل آن عنصر است
4- از کاربردی که آن عنصر دارد
چگالی گازها
در فشارهای پایین نسبت چگالی ایده آل دو گاز نسبت بهم مساوی نسبت جرم مولکولی دو گاز بهم است.
اگر چگالی ایده آل گاز نئون برابر 0.904 g/Lit باشد و چگالی ایده آل گاز اکسیژن مولکولی برابر 1.428 g/Lit و جرم مولکولی آن برابر 31.998 g باشد. جرم اتمی نئون را حساب کنید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

http://azerbaijan.sellfile.ir/

برای بردن پژوهش به مدرسه باید
به تحقق مدرسه پژوهنده و یادگیرنده فکر کنیم!
مدارس پژوهنده چه هستند ؟
مدارس پژوهنده در واقع نگاه به مدرسه به عنوان موجودي زنده ، و سازماني هوشيار و دايما در حال يادگيري و رشد است .
در مدارس پژوهنده هيچ عنصري بي نياز از يادگيري و پژوهش تلقي نمي شود . همه عناصر معلم ، دانش آموز ، مدير و ساير كاركنان پژوهش و يادگيري را وظيفه خود مي دانند و در اين زمِينه بطور جدی احساس نياز می کنند .
مدارس پژوهنده محل اتصال و تلاقی انواع اشكال پژوهش آموزشي براي پيشبرد اندیشه پژوهش و يادگيري براي همه است .
مدرسه پژوهنده ،فضايي ايجاد می کند تا در آن پژوهش ، خلاقيت و نوآوری براي حل مسايل تشويق شود . اين موضوع باعث مي شود كه مدرسه تبديل به يك" كارخانه فكر"شود. در چنين فضايي اصل " ما مي توانيم " مورد تشويق قرار مي گيرد .
در این مدرسه ، همواره جريان خروشاني از پژوهش، نوآوري‌ها و فرايندهاي جديد براي توسعه يادگيري، به چشم مي‌خورد
پژوهشهای معلم محور:
معلم بعنوان پژوهشگر
ساليان درازی است که پژوهش آموزشی در تسلط شيوه‌های كلاسيك و کمی بوده است اما اجرای اين دسته از پژوهش‌ها به معلم و تدريس وی کمک درخوری نکرده است. بنابراين جنبش معلم متفکر و پژوهنده رويکرد دیگری را برای تامین نیازهای خود برگزيده است.
پژوهش‌های معلم محور مبتنی بر موضوعات مرتبط با کلاس درس است و فرايند پژوهش، مبتنی بر جست‌وجو و اکتشاف در موضوعات اساسی کلاس درس برای توسعه يادگيری در ميان دانش‌آموزان است.
رويكرد، معلم پژوهنده هم به توسعه حرفه‌ای معلمان کمک می‌کند و هم مشارکت فعال آنها را در حل مشکلات موجود در کلاس درس فراهم می‌سازد
معلمان مشتاق و متعهد
درگروههاي درس‌پژوهي اگر اعضاي آن به اجبار مشاركت كنند به موفقيت نمي‌رسند. معلمان بايستي مشتاق صحبت كردن درباره نظرات و روشهايشان بوده و علاقه‌مند به همكاري با يكديگر باشند. از دانش‌آموزان ياد بگيرند، روش تدريسشان را تغيير دهند، ايده‌هاي جديد را امتحان كنند. نيازي به اعتقاد و باور حقيقي معلمان در ابتدا نمي‌باشد، اما چنانچه درس‌پژوهي را به عنوان كار اجباري بجاي داوطلبانه انجام دهند، احتمالا تلاشها به يك برنامه مؤثر و پايدار منتهي نمي‌شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای - 138 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای - 138 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای - 138 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

http://azerbaijan.sellfile.ir/

تعريف اخلاق:
در فرهنگ دهخدا اخلاق عبارت است از دانش بدخويي ونيک خويي ها.
- اخلاق بطور ساده و خلاصه شامل شناخت صحيح از ناصحيح و آنگاه انجام صحيح و ترک ناصحيح است.(سلطاني ،1382)
- اخلاق عبارت است از يک سلسله خصلتها و سجايا وملکات اکتسابي که بشر آن را بعنوان اصول اخلاقي مي پذيرد.(مطهري،1367)
انواع اخلاق :

1- اخلاق فطري و طبيعي :
صفات فطري ، غرايز و احساسات و استعدادهايي است كه در طبيعت انسان آفريده شده و اختيار و عمل در تحصيل آن هيچ‌گونه دخالتي ندارد. مانند حس خداجويي، كنجكاوي، عدالتخواهي و حبّ كمال و . . .

2- اخلاق اكتسابي و اختياري :
صفات اكتسابي آن گونه صفاتي را گويند كه در مقام عمل و اختيار به تدريج براي انسان حاصل مي‌شود. چنانچه از استعدادها و صفات خدا داده خوب بهره‌برداري نشود، صفات اكتسابي بد خواهد شد. در اين مرحله ، صفات و ملكات خوب را فضايل و مكارم اخلاق و صفات وملكات بد را رذايل اخلاق مي‌نامند.

حسن خلق
از علل بسيار مهم و پرارزشى كه در زيبايى باطن نقش بسزايى دارد و در سالم سازى حالات و حركات سهم قابل توجهى را داراست ، حسن خلق است ، كه پيامبر بزرگ اسلام از آن تعبير به برگ درخت دين كرده است .
اخلاق نيكو از حقايق عظيم است.
از هيچ حكمى از احكام فقهى در قرآن مجيد با وصف عظيم ياد نشده است . در قرآن صوم عظيم ، صلاة عظيم ، جهاد عظيم و حج عظيم نيامده است ، ولى صفت عظيم همراه اخلاق ذكر شده است :
( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) .
و راستى كه تو را خويى والاست .
( وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) .
و اگر بداخلاق و سنگدل و خالى از رأفت و رحمت و رفق و مدارا بودى ، هر آينه از پيرامونت پراكنده مى شدند 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

http://azerbaijan.sellfile.ir/

انواع وحی در قرآن
2- وحی به آسمان و زمین
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿فصلت:12-11﴾

پس آهنگ آفرینش آسمان کرد و آن بخاری بود ، پس به آن و به زمین فرمود :
خواه نا خواه بیائید . آن دو گفتند: با میل و رغبت آمدیم . پس آنها را به صورت
هفت آسمان در دو روز ، مقرر داشت و در هر آسمان کار مربوط به آن را
می فرمود و آسمان این دنیا را به چراغ ها آذین کردیم و آن را نیک نگاه
داشتیم ؛این است اندازه گیری آن نیرو مند دانا .
3- وحی (الهام غریزی ) به زنبور عسل
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ* ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
﴿نحل:69-68﴾
پرور دگار تو به زنبور عسل وحی (الهام غریزی ) کرد که از کوه ها و
درختان و دار بست هایی که (مردم) می سازند ، خانه هایی برای
خود درست کن ،پس از همه میوه ها بخور و راه های پروردگارت را
به راحتی بپیما؛آن گاه از درون شکم آنها ، شهدی که به رنگهای گوناگون
است بیرون می آید که در آن برای مردم درمانی است . به راستی در این برای
مردمی که تفکر می کنند نشانه قدرت الهی است
1- وحی به معنایی که مناسب نبوت و رسالت است
كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
﴿نساء:163﴾
چنانکه ما به نوح و پیمبران بعد از او و همچنین به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و
یعقوب و اسباط ( فرزندان یعقوب که دوازده سبط بودند ) و عیسی و ایوب و
یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم بر تو نیز وحی فرستادیم و به داوود هم
زبور را عطا کردیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

http://azerbaijan.sellfile.ir/

مدل كنترل دسترسي مدل رابطه‌اي
اغلب مدل‌هاي كنترل دسترسي و مجازشماري موجود براي مدل رابطه‌اي تعريف شده‌اند.

واحد كنترل دسترسي براي مدل رابطه‌اي
رابطه (Relation)
خصيصه يك رابطه (Attribute of a relation)
زيرمجموعه‌اي از تاپل يك رابطه (Subset of a tuple of a relation)
مفاهيم كلي در كنترل دسترسي(ادامه)
قاعده مجازشناسي ضمني
استنتاج قواعد مجازشناسي بر اساس روابط حاكم بر دامنه اشياء (O)
اگر يك كاربر مجاز به خواندن يك كلاس باشد، مجاز به خواندن تمام نمونه‌هاي آن نيز مي‌باشد.
استنتاج قواعد مجازشناسي بر اساس روابط حاكم بر دامنه عامل‌ها (S)
يك مدير به تمام اطلاعات در دسترس كارمندش دسترسي دارد.
استنتاج قواعد مجازشناسي بر اساس روابط حاكم بر دامنه اَعمال (A)
يك كاربر مجاز به تغيير يك شيئ داده‌اي مجاز به خواندن آن هم هست
مدل ORION – قواعد استنتاج (ادامه)
(3) دامنه اشياء
دو نوع سلسله‌مراتب
شماي اشياء : AOS
شبكه (Lattice) اشياء: AOL بر اساس رابطه ارث‌بري بين اشياء

تعريف 10
تابع c به صورت زير تعريف مي‌شود:

 


اين تابع نشان مي‌دهد كه انجام چه اَعمالي به صورت معنايي بر روي چه اشيائي ممكن مي‌باشند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

فرمول ترکیبات یونی و کووالانسی
فرمول در ترکیبات یونی نشان دهنده ساده ترین نسبت یون ها در بلور یا شبکه است
فرمول در ترکیبات کووالانسی بیانگر یک واحد مشخص است که مولکول نامیده می شود
و وجود خارجی دارد
چگونگی ایجاد پیوندهای کووالانسی چند گانه
در صورتی که دو اتم بیش از یک زوج الکترون به اشتراک بگذارند در این حالت گفته می شود
که اتم ها به وسیله پیوند چندگانه به یکدیگر متصل شده اند
بار قرار دادی
(تعداد الکترون های نا پیوندی) - (تعداد الکترون های مشترک) ½ -(تعداد الکترون های ظرفیتی) =بار قرار دادی
بار قرار دادی را در NH4 برای اتم های نیتروژن و هیدروژن حساب نمایید
مثال

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

http://azerbaijan.sellfile.ir/

در :
به طور كلي در به جزئي از ساختمان گفته مي شود كه با باز و بسته شدن فضاهاي مختلف خارجي و داخلي را به يكديگر مرتبط و يا مجزا مي نمايد . و امكان دسترسي و در بعضي موارد عبور نور و تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد ،لذا در را مي توان ديوار موقتي خواند كه در در گاهي قرار مي گيرد و آن را مي توان براي ايجاد دسترسي ،باز كرد و براي حفظ حريم خصوصي و ايمني بست . وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترسي است و وظايف ثانويه آن به عنوان بخشي از ديوار بر حسب مكان و موقعيت آن عبارت است از :
1-مقاومت و پايداري
در به هر صورتي كه باشد بايد از مقامومت كافي براي تحمل وزن خود و ضربات و آسيبهاي ناشي از استفاده نادرست برخوردار باشد و براي باز و بسته شدن آسان و كامل از پايداري كافي شكلي برخوردار باشد .
تنكه
قسمت صفحه مانندي از در كه ما بين دو وادار قرار مي گيرد را تنكه مي نامند .
پاخور
يال پاييني لنگه در كه معمولا پهنتر از يالهايي جانبي بوده و به منظور جلوگيري از صدمه ديدن در از ضربه پيش بيني مي شود .
شيشه خور
شيشه خور قسمتي از يالهايي در است كه شيشه بر روي آن تكيه مي كند بنابراين داراي جزئيات مناسب براي نصب شيشه است .
دماغه
قسمتي از لنگه در يا پنجره كه روي نماي قاب قرار مي گيرد و بالعكس قسمتي از قاب كه در نما روي لنگه در قرار مي گيرد را دماغه مي نامند دماغه به منظور جلوگيري از نفوذ هوا به داخل و همچنين حركت بيش از اندازه لنگه در پيش بيني مي شود
پنجره
پنجره قسمتي از ديوار است كه امكان ورود نور را از طريق شيشه هاي شفاف يا نيمه شفاف فراهم مي آورد اين وظيفه اوليه پنجره با نصب جام شيشه در قاب پنجره به انجام مي رسد اين نوع ساده پنجره را پنجره ثابت يا نور گير مي نامند هيچ يك از قسمتهاي آن باز نمي شود .
پنجره ها بخش مهمي از پوشش ساختمان به شمار مي روند و بايد عملكردهاي چندي را انجام دهند . علاوه بر عملكردهاي اوليه كه عبارت است از تامين نور طبيعي به داخل و ارتباط بصري با خارج پنجره ها حفاظتي هستند در برابر باران باد ،گرما و سرما ،و همچنين عايقي در برابر صداهاي ناهنجار خارج از ساختمان .
پنجره هاي رايج معمولا به نحوي طراحي مي شوند كه امكان تهيه اتاقها فراهم گردد در اين حالت با باز شدن يك يا چند قسمت از پنجره هواي خارج با داخل عوض مي شوند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

http://azerbaijan.sellfile.ir/

اخلاق چيست ؟ و اخلاق مديريت چيست ؟
پرسشگري سازنده تمدنها است .
پرسشگري به چهار شكل در چهار حوزه نمود مي يابد :
پرسش از حقيقت به شكل گيري علم مي انجامد .
پرسش از معنويت به شكل گيري دين مي انجامد .
پرسش از خوبي و بدي به شكل گيري اخلاق مي انجامد .
پرسش از زيبائي به شكل گيري هنر مي انجامد تجزيه و تحليل مسائل اخلاقي در مديريت
و
توازن بین عملکرداقتصادی و اجتماعی
1- تجزیه و تحلیل اقتصادی : که مبنای آن حد اکثر رساندن در آمدها و حد اقل رساندن هزینه هاست .( اخلاق مدیریت و اقتصاد )
2- تجزیه و تحلیل قانونی : که مبنای آن اجرای قانون به عنوان تبلور قضاوت .( قانون و اخلاق مدیریت )
3- بکار گیری فنون مدیریت
4 – تجزیه و تحلیل فلسفی :که مبنای آن فرایند عقل گرايي ست
5- روشهای برخورد در مسائل فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی
راه حل هایی برای علل ساختاری رفتار غیر اخلاقی و مسئولیت اخلاقی مدیران ارشد
چون اخلاق در مدیریت، نماینده تضاد بین عملکرد اقتصادی و اجتماعی یک سازمان است، متاسفانه در هنگام رویارویی با بروز مسائل اخلاقی وسایل مناسب و استانداردی برای اخذ تصمیم در اختیار نداریم، تنها می توانیم تاکید کنیم.

که در چنین شرایطی :
بر معیارهای ما دی تاکید کمتری کنید
بر معیارهای غير مادي (شکایات مشتریان، مرور کیفیت، غیبت نیروهای کار، نگرش های جامعه و...) توجه بیشتری مبذول کنید.
توجه : در شرایطی اگر مشکل توسط مدیران ارشد حل نشود، مدیران میانی و عملیاتی به حمایت از طرفه کفه اقتصادی این معادله خواهند پرداخت، زیرا عملکرد آنها توسط معیارهای اقتصادی ارزیابی و سنجش می شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اخلاق مديريت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اخلاق مديريت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

 پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

 پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

رئوس مطالب
قوانين طراحي اسلايد
ويژگي هاي يک اسلايد خوب
مشخصات خط
رنگ
پيکربندي صفحه
مثال
نکات تکميلي
منابع
ويژگي هاي يک اسلايد خوب: رنگ
متن و پيش زمينه :

استفاده از رنگ هاي تيره با پيش زمينه هاي روشن

استفاده از رنگ هاي روشن با پيش زمينه هاي تيره
ويژگي هاي يک اسلايد خوب: رنگ
عدم استفاده از رنگ ها و تركيب هاي نا متعارف

با توجه به تفاوت قدرت نمايش پروژكتور هاي ويدئويي
و وضوح رنگ ها، استفاده از رنگ هاي غير متضاد و با RGB
نزديك به هم توصيه نمي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید سالمندي - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید سالمندي - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید سالمندي - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

تعريف و علل سالمندي
   بطور کلي به جمعيتي كه بيش از 7 درصد آن به افراد بالاي 60 سال اختصاص يابد جمعيت سالمند مي گويند.

علل سالمندي جمعيت :
کاهش ميزان مواليد
بالا رفتن متوسط طول عمر افراد
کاهش ميزان مرگ ومير
مهاجرت
سالمندي در ايران
در ايران با ظاهر شدن آثار کنترل جمعيت از سال 1370 به بعد بتدريج از نسبت افراد کمتر از 15 سال کاسته و بر نسبت افراد ميانسال (64-15 سال) افزوده شده است. استمرار اين وضع در آينده مي‌تواند ترکيب سني جمعيت را تغير داده و به نحو محسوسي از نسبت افراد زير 15 سال بکاهد و جمعيت كليه استانهاي كشور را بسوي سالخوردگي سوق دهد
آخرین آمارها نشان می‌دهند، در ایران 7 تا 7/5 درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند. در بعضی استان‌های کشورمان جمعیت سالمندان به 9 درصد کل جمعیت آن استان نیز می‌رسد.
پیش بینی می شود که چهار دهه دیگر جمعیت سالمندان ایران به حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور برسد.
تعاريف
سالمند آموزش ديده : سالمنداني كه به حدود 70 درصد سوالات جواب صحيح داده اند به عنوان آموزش ديده همان كلاس و چنانچه در هر دو كلاس آموزشي شركت كرده باشند و به هر دو سوال پس آزمون حدود 70 درصد جواب صحيح داده باشند سالمند آموزش ديده اطلاق مي گردد.
سالمند داراي اطلاعات ماندگار : سالمند آموزش ديده اي است که پس از دو ماه از پايان كلاس، فرم بررسي اطلاعات ماندگار براي وي تکميل شده و به تمامي (70%) سئوالات پاسخ صحيح داده است. سالمنداني که بين 50 تا 70% سئوالات را پاسخ صحيح داده اند، در صورتي که مربي تشخيص دهد که پاسخ هاي نادرست سهوي بوده است و ناشي از عدم آگاهي آنان نيست و با يک توضيح و پرسش و پاسخ کوتاه، سالمندان به پاسخ صحيح مي رسند، در رده سالمندان با اطلاعات ماندگار قرار مي گيرند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید سالمندي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید سالمندي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

 پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

حلقه نگرا نی / حلقه نفوذ
یکی از بهترین راهها برای خودآ گاهی از میزان عامل بودن خود این است که ببینیم وقت وانرژی خود را صرف چه چیزی می کنیم . با ایجاد “حلقه نگرانی “می توانیم آن چیزهایی را که نسبت به آنها نگرانی خاصی نداریم جدا کنیم. اموری را که می توا نیم درباره شان کاری بکنیم در حلقه کوچکتر “ حلقه نفوذ “ قرار می دهیم .
دو ویژگی حلقه نگرا نی
عواقب : با اینکه در انتخاب اعمال خود آزادیم، در انتخاب
عواقب آن اعمال آزاد نیستیم . عواقب تابع قوانین طبیعی اند
ودر “ حلقه نگرانی “ قرار دارند .
اشتباهات : نگرش عامل به اشتباه ، تصدیق بی درنگ آن و
آموختن از آن بوده و موجب می شود که شکست به موفقیت تبدیل شود .
افرادی که تمام وقت خود را صرف مربع 1 می کنند، با بحران زند گی می کنند . ا فرا دی که تمام وقت خود را به مربع 3 و 4 اختصا ص میدهند، اساسا زندگی بی مسئولیتی را سپری می کنند .
مرد مان موثر هرگز به محدوده دو مربع 3 و4 گا م نمی نهند، زیرا ا ین کارها خواه فوری و یا غیر فوری هیچ گاه مهم و ضروری نیستند . این افراد بخش 1 را هم کوچک شمرده و بیشتر وقت خود را در مربع 2 می گذرانند .
ا بزا رمربع 2
سازماندهی مربع 2 مستلزم رعایت شش معیار است :
ارتباط : به این مفهوم است که بین بینش، رسالت، نقشها واهداف،
برنامه ها، اولویتها، تمایلات و نظم و ترتیب فرد، اتحاد، هما هنگی و انسجام وجود دارد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

مقدمه
نيروي كار بايستي اطلاعات صحيحي در مورد مواد شيميايي داشته باشد.

ايالات متحده در سال 1983، استاندارد مواجهه با مواد شيميايي ارائه شده توسط اداره ايمني و بهداشت حرفه اي (osha) خود را به تصويب رساند . اين استاندارد براي حفاظت شاغليني كه با مواد شيميايي سروكار دارند در نظر گرفته شده بود.
(شماره استاندارد (29 CFR 1910.1200

استاندارد مواجهه با مواد شيميايي بيان مي كند ، شركتهايي كه مواد شيميايي خطرناك راتوليدو مصرف ميكنند بايستي براي نيروي كارخود اطلاعات و آموزشهاي لازم را تدارك ببينند تا كار جابجايي و استفاده از اين مواد به صورت صحيح انجام گيرد .

كليه شاغلين به عنوان نيروي كار بايستي درباره مواد شيميايي خطرناك موجود در محيط كارشان و اثرات بالقوه آنها بر روي سلامتي و ايمني خود آگاهي داشته باشند .

عناصر كليدي استاندارد خطر مواجهه با مواد شيميايي OSHA
استاندارد مواجهه با مواد شيميايي OSHA از 5 عنصر كليدي تشكيل شده است كه عبارتند از :

1 - فهرست مواد : ليستي از مواد خطرناك موجود در محيط كار افراد
2 - برگه اطلاعات ايمني مواد : تشريح جزئيات هر ماده خطرناكي كه در فهرست مواد ليست شده
3 - برچسب گذاري : ظروف مواد خطرناك براي شناسايي مواد و آگاهي از خطر بالقوه آن بايستي برچسب گذاري شود .
4 - آموزش : همه كارگران بايد براي شناسايي و نحوه كار ايمن با مواد خطرناك آموزش ديده باشند .
5 - تهيه و نوشتن برنامه : برنامه اي بايد نوشته شود كه همه موارد فوق را به هم ارتباط دهد
طرح برچسب ها(لوزي خطر)
دربرچسب هاي تجاري، بسياري ازسازمان ها از برچسب هايي مانندآنچه كه درشكل آمده استفاده مي كنند يا سازمان شما ممكن است يك برچسب طراحي شده خاص كه شامل اطلاعات مشابهي است را استفاده كند. با كارشناسان ايمني وبهداشت حرفه اي براي كسب اطللاعات بيشتردرباره برچسب هايي كه به وسيله سازمانتان استفاده مي شود تماس بگيريد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

 پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

چنانکه می دانیم پنجره یکی از عوامل مهم در تولید بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان است. انرژی انتقالی توسط پنجره از نوع انتقال هدایتی، تشعشعی و نفوذ هوای خارج می باشد. روش های جدید ساخت پنجره عوامل شرح داده شده فوق را تحت کنترل درآورده و نتیجتاً از اتلاف انرژی بی مورد ساختمان جلوگیری می نماید. نکته مهم در انتقال نود در حد شفافیت آن همراه با صرفه جویی در انتقال حرارت محیط خارج و داخل و همچنین زیبایی آن است.
پنجره ها عمدتاً با ضریب انتقال حرارت اکتسابی و مقدار نفوذ هوا از درزها مشخص می شوند. سایر مشخصات پنجره ها از جمله جنس قاب و ساخت آن نیز در مرغوبیت پنجره مهم می باشد. نقش پنجره درباره سرمایشی به مراتب بیشتر از بار گرمایشی است چون در بار گرمایشی انتقال حرارت توسط پنجره صرفاً از نوع انتقال هدایتی است در صورتی که در بار سرمایشی انتقال حرارت علاوه بر نوع هدایت آن شامل انتقال تشعشعی نیز می شود. پنجره های بسیار جدید قادرند که با تغییر وضعیت خود انرژی اکتسابی تشعشعی را در فصول سرد به داخل محیط خانه انتقال و در نتیجه در انرژی مصرفی ساختمان ها صرفه جویی به عمل آورند. این پنجره ها علاوه براینکه در صرفه جویی انرژی مؤثر هستند باعث می شوند که دیگر احتیاجی به نصب وسایل گرم کننده در زیر پنجره جهت جلوگیری از کوران، نفوذ هوای خارج به داخل و انتقال هوای سرد از جدار شیشه به داخل نباشد.
به طور کلی پنجره ها به صورت یک، دو و سه جداره تولید می شوند. در کشورهای صنعتی پنجره دو جداره بیشترین مصرف را دارد و در سایر کشورها عمدتاً پنجره ها از نوع یک جداره می باشند که امروزه در کشور ما نیز جهت صرفه جویی انرژی مطابق اعلام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور می بایست از شیشه های دو جداره استفاده گردد. چرا که بین دو جداره شیشه ای معمولاً با گاز آرگون پر می شود که علاوه بر بهبود مسائل انتقال حرارتی از کدر شدن شیشه ها ناشی از اختلاف دمای دو طرف شیشه ها جلوگیری به عمل می‌آورد.
1-1- نام و کد محصول
در و پنجره های پی وی سی طبق کدبندی ISIC جزء محصولات لاستیک و پلاستیک (25) و در این دسته بندی جزء محصولات پلاستیکی(2520) محسوب می شود. بر این اساس کد کامل ISIC در و پنجره های پی وی سی با شماره 25201338 مشخص شده است.

 

1-2- شماره تعرفه گمرکی
در حال حاضر متأسفانه شماره تعرفه مجزایی برای صادرات و واردات در و پنجره های پی وی سی تعریف نشده است و این کالا مطمئناً با کد تعرفه محصولات مشابه دیگر مبادلات آن انجام می شود. از انجا که این محصول با پایه PVC می باشد، قطعاً در کد تعرفه 392043 که مربوط به کالاهای ساخته شده از PVC می باشد، قرار دارد.
طبق مذاکرات انجام شده با کارشناسان گمرک علاوه بر این که تعرفه، احتمال اینکه این محصول با کدهای دیگری نیز وارد یا صادر شده باشد وجود دارد.
1-3- شرایط واردات
طبق قوانین و مقررات واردات جمهوری اسلامی ایران، کالاهای وارداتی به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند:
3-کالای ممنوع: کالایی است که ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام(به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممونع گردد.
2-کلاس مشروط: کالایی است که ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
1-کالای مجاز: کالایی است که ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
در رابطه با محصول این طرح، در و پنجره های پی وی سی جزء گروه اول این دسته بندی قرار دارد و با رعایت ضوابط مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد.
هر کالایی که وارد کشور می شود بسته به ماهیت آن محصول دارای مقررات و ضوابط خاص خود می باشد و تعرفه های گمرکی برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی برای محصولات مختلف متفاوت می باشد. در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید کنندگان داخلی را به مخاطره بیاندازد مسلماً حقوق گمرکی ان محصول بالا خواهد بود و برعکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کشور تولید نشود یا اینکه نیاز کشور از تولید آن محصول بیشتر باشد به علت جلوگیری از مسائل تورم تا حد ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده است.
همانطور که در بند قبل نیز اشاره شده، تعرفه گمرکی مجزایی برای دو و پنجره های پی وی سی وجود ندارد و این محصول با تعرفه محصولات دیگر وارد کشور می وشد. لذا با توجه به کد تعرفه مشابه این محصول حقوق گمرکی آن در حال حاضر 4% می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

}روش های تولید چرخ دنده ها:

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

} تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

نیاز به اصلاحات
مسائل پیش روی بسیاری از طرح های تامین اجتماعی

سالمندی جمعیت
پایین بودن سن موثر بازنشستگی
سطوح پایین پوشش
ناکافی بودن سود و یا از دست رفتن سرمایه طرح های حق بیمه معین
حمایت ناکافی در برابر ریسک سالمندی و طول عمر در طرح های حق بیمه معین
مشوق ها ی موثر بر رفتارها و انگاره های گمراه کننده

 

اصلاحات بازنشستگی
مدل شیلی
اصلاحات از سال 1981
مشارکت اجباری
انتخاب صندوق بازنشستگی
مبتنی بر نرخ بازگشت (بازده) سالانه
اوراق قرضه برای به رسمیت شناختن حقوق قبلی
سطوح بالای هزینه انتقال
تضمین حداقل حقوق بازنشستگی توسط دولت
هزینه های بشدت بالای تضمین حقوق بازنشستگی


معایب اصلاحات ساختاری
این فرض که مالکیت حساب های انفرادی و مدیریت خصوصی مانع نفوذ دولت و سیاسیون بر منابع صندوق های بازنشستگی می شود عملاً نقض گردیده است. در آرژانتین دولت مدیران صندوق های بازنشستگی را در دوره رکود اقتصادی سال های 2001-02 جهت تامین کسری بودجه از محل سرمایه گذاری این صندوق ها تحت فشار قرار داد، سرانجام دولت منابع مالی صندوق های بازنشستگی خصوصی را در آرژانتین، بولیوی و مجارستان، ملی اعلام کردند.
توقف و یا کاهش قابل توجه تعداد بیمه پردازان نظام بازنشستگی عمومی، موجب ایجاد هزینه های بالای انتقال و همچنین طولانی تر شدن زمان گذار گردید که هزینه های مالی و بدهی های غیر قابل تحملی را بر دولت ها تحمیل کرد. در شیلی، دولت در سال 2010 7/4 درصد از تولید ناخالص داخلی را پس از 30 سال که از انجام اصلاحات ساختاری نظام بازنشستگی می گذرد، بابت هزینه های انتقال اختصاص داد، گرچه که این امر در بولیوی و مجارستان کمتر است، (می توان استدلال کرد که در کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب، هزینه های مالی در بلند مدت بیشتر از وضعیتی است که اصلاحات صورت نمی پذیرفت).
بحران مالی جهانی از سال 09-2007 و کاهش شدید انباشت سرمایه و نرخ های بازده در نظام های بازنشستگی خصوصی موجب افزایش انتقادها و توقف اصلاحات ساختاری بیشتر شده و در برخی از کشورها شاهد انجام اصلاحات مجدد به معنی برگشت از اصلاحات ساختاری و گرایش به نظام های بازنشستگی عمومی می باشیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

http://azerbaijan.sellfile.ir/

نشانگرهاي رنگي
اطلاعات مرتبط با ميزان انرژي بر اساس کيلو کالري در هر سهم ماده غذايي يا در 100گرم/ ميلي ليتر مواد غذايي که سهم براي آنها تعريف نشده است.
اطلاعات مرتبط با ميزان نمک (کلريد سديم)، چربي کل، اسيدهاي چرب ترانس، قند (کل قندهاي منو و دي ساکاريد آزاد به غير از پلي اولها) بر حسب گرم در هر سهم مواد غذايي يا 100 گرم / ميلي ليتر مواد غذايي که سهم براي آنها تعريف نشده است.
تعريف سهم يک ماده غذايي
مقداري از ماده غذايي که عموماً در هر وعده توسط فرد مصرف مي‌شود را سهم مي‌گويند.
مثال :
يک ليوان شير معادل240 ميلي ليتر
يک عد کيک معادل27 گرم
تکه گوشت پخته معادل 30گرم
پنير معادل 30 گرم و...
نرم افزار طراحی شده برای تعيين چراغ راهنماي تغذيه اي
مبنای برنامه بر اساس ضوابط برچسب گذاری (آخرين ويرايش در سال 93) می باشد.
در صورت تغيير ضوابط قابل ويرايش می باشد.
برنامه در محيط اکسل طراحی و نوشته شده است.
به سهولت امکان تعيين نشانگرهاي رنگي هر کدام از مواد غذائی وجود دارد.
يک فايل راهنما نيز در مورد شيوه کار با آن اضافه شده است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

http://azerbaijan.sellfile.ir/

بعضي از دروازه‌هاي مربوط به پروتكل ftp، قابليت رد درخواست‌هاي put و get براي هاست‌هاي مشخصي را دارند.
دروازه‌هاي داده‌اي e-mail امكان جمع‌آوري نامه‌هاو سپس توزيع آن‌ها به كاربرهاي شبكه دروني را دارند. از منظر يك كاربر خارجي، همه كاربرهاي دروني سيستم تنها يك آدرس mail به فرم user@emailhost دارند. ( روش پيشرفته‌تر استفاده از برنامه sendmail )

چرا دروازه داده‌اي؟
پوشش ضعف فيلترينگ بسته‌ها در روترها
برنامه مورد نياز ديوارهاي آتش براي حمايت از سرويس‌هايي مثل
به اين كاربرد، سرويس وكيل و به هاست اجرا كننده آن دروازه داده‌اي مي‌گويند.
امينت بالا و انعطاف‌پذيري در تناقض با كثرت منابع پردازنده‌اي و حافظه‌اي مورد نياز
مزاياي استفاده از دروازه‌هاي داده‌اي

كاهش پيچيدگي قواعد فيلترينگ
تنها سرويس‌هايي كه وكيل دارند! ( سرويس‌هايي كه از نظر آن شبكه قابل اعتماد هستند)
امكان فيلتر كردن پروتكل ارتباطي
مخفي‌سازي اطلاعات داخلي
متد قوي براي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی جنگل - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی جنگل - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی جنگل - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

http://azerbaijan.sellfile.ir/

اکولوژی جنگل چه است؟
اکولوژی جنگل (Forest ecology ) عبارت از مطالعه ایکوسیستم جنگل می باشد.

ایکولوژی جنگل (Forest ecology) رابطه متقابل بین درختان مختلف، نباتات و موجودات مختلف حیه ای دیگر را جامعه را تشکيل داده است مورد بحث قرار مي دهد وبا رابطه متقابل که بین موجودات زنده و محیط فزیکی ایشان موجود است سروکار دارد

ایکولوژی جنگلات چه است؟
وایکوسیستم بکار خود ادامه خواهد داد.

یک اکو سیستم ساده (simple ecosystem ) از بین رفته میتواند چون اکوسیستم ساده در مقابل عامل واحد آسیب اور مستعد پذیرش می باشد.
در یک ایکوسیستم مخلوط چوب سخت جنگلی، شاید یک نوع درخت توسط مرض از صحنه بیرون شود، ولی درعین حال درختان دیگر جای آنرا میگیرند، و در منبع چوب تیر کدام اتلاف
دربین درختان و عوامل محیطی روابط متقابل چه است؟
کیفیت، شدت و مدت روشنی عملیه ای فتوسنتیکی (photosynthetic) را متاثر می سازد.

روشنی که توسط درختان زیر درختی (understory) اخذ میگردد در رنگ و شدت خود نسبت به درختان بالایی (overstory) که روشنی اخذ می کند کاملاً متفاوت می باشند.

زیر درختی (understory) عبارت از درختان اند که در زیر سایبان (تاج پوشش درختان) درختان قد بلند رشد و نمو می کنند.
درختان بالایی (overstory) عبارت از درختان بالایی اند که درختان قد کوتاه را زیر سایبان خود دارند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي - 39 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي - 39 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي - 39 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

http://azerbaijan.sellfile.ir/

هر سیگنال حسی پس از ورود به نخاع به دو مقصد جداگانه سیر می کند. 1- یک نخسه به به ماده خاکستری 2- نخسه دیگر به سطوح بالاتر می رود.
نورون های حرکتی قدامی:1-نورون های حرکتی آلفا 2-نورون های حرکتی گاما.
نورون های واسطه ای:30برابر نورون حرکتی-1500ایمپالس در ثانیه.
زماني كه اين نرونها تحريك ميشوند يك انتقال دهنده عصبي ازاد ميكنند كه اثر مهاري بر نرونهاي حركتي دارد كه به عضلات مخالف عضله كشيده شده عصب دهي ميكند
به اين مهار چون دو سيناپس دارد دو سيناپسي ميگويند.
نرون رابط Ia درونداد همگرا را طوري پردازش ميكند كه عضلات مخالف به ميزان مناسب مهار شوند.
تكاليف مختلف به درجات متفاوتي از مهار عضله مخالف وفعاليت عضله موافق نياز دارد.
سلول رنشو :نرونهاي رابطي كه مستقيما با نرونهاي حركتي آلفا و نرون رابط مهاري Ia سيناپس برقرار مي كند.
درونداد حاصل همگرايي را از دروندادهاي قطعه اي ونزولي مختلف دريافت مي كند ولي درونداد اصلي رااز نرون حركتي آلفا دريافت مي كند.
هر سلول رنشو به يك نرون حركتي آلفا پيام رساني مي كند و اين نرون حركتي آلفا علاوه بر اينكه تارهاي عضلاني خارج دوكي را عصب دهي ميكند مستقيما به عقب بر مي گردد وسلول رنشو را عصب رساني مي كند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

http://azerbaijan.sellfile.ir/

سم شناسی صنعتی :
شاخه ای از سم شناسی که اختصاصا در محیطهای کار و صنایع به بررسی و مطالعه مواد شیمیایی ، تجسس و شناسایی ، چگونگی تاثیر آنها ، جستجو در محیط کار و نزد افراد ، نمونه برداری ، آزمایشات لازم و تعیین مقدار آنها و سپس مقایسه با استانداردها می پردازد و جزیی از علوم بهداشت صنعتی یا حرفه ای محسوب می شود.

هدف :

1- شناخت سموم ، خواص و چگونگی تاثیر آنها بر بدن انسان (نحوه تماس ، ورود ، انتشار ، جذب و دفع آنها)
2- شناخت انواع مسمومیت ها و بیماری های ناشی گردوغبار مواد شیمیایی و سمی
3- تجسس ، نمونه گیری ، تعیین مقدار سموم در محیط کار و نزد انسان و نیز مقایسه نتایج با استانداردها و ارائه توصیه های بهداشتی

اثرات سم بر روی بدن :

اثرات موضعی
اثراتی هستند که معمولا در محل ورود سم به بدن یا در محل تماس سم با بدن بوجود می آیند.
به عنوان مثال اثر مواد سوزاننده مثل قلیاها بر روی پوست یا قرمزی چشمها، تحریک مجاری تنفسی و تحریک دستگاه گوارش

اثرات سیستمیک
اثراتی هستند که پس از جذب و توزیع سموم در بدن بوجود می آیند.
به عنوان مثال پلی وینیل کلرید در عروق کبدی ایجاد سرطان می کند و استنشاق بخارات بنزن می تواند موجب ایجاد لوسمی شود .
انواع مسمومیت ها بر اساس شکل ایجاد :
1- مسمومیت اتفاقی : در اثر اشتباه ، بی دقتی و عدم اطلاع ایجاد می شود.اغلب به صورت خوراکی و سپس استنشاقی اتفاق می افتد.
2- مسمومیت عمدی : عمدتا از طریق خوراکی و تزریقی ایجاد می شود. آثار سم اغلب در معده ، روده و سایر جوارح جستجو می شود.
مسمومیت به قصد انتحار و خودکشی
مسمومیت جنایی
3- مسمومیت شغلی : در اثر تماس و یا کار با ماده سمی و زیان آور و در مدت نسبتا طولانی دچار عوارض و عائم مسمومیت می شود. اغلب به صورت مزمن و از طریق استنشاق و پوستی حاصل می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

http://azerbaijan.sellfile.ir/

فراورده ها از نظر میزان تفاوت
فراورده های مشابه با تفاوت های اندک
فراورده های غیر مشابه با تفاوت های زیاد
خرید از محل خانه
از راه کاتولوگ هایی که به خانه ها فرستاده می شوند.
سفارش مستقیم پستی و دریافت در خانه
خرید به کمک برنامه های تلویزیونی
پیشنهاد های فروش در روزنامه ها، مجله ها، رادیو و تلویزیون
بازاریابی تلفنی و تماس با خانه ها
سفارش از راه اینترنت
ترویج و پیشبرد فروش
تبلیغات ( آگهی ها، رویه بیرونی بسته ها، بروشور، پوستر و...)
پیشبرد فروش ( نمایشگاه های بازرگانی، کوپن تخفیف، مسابقه ها و...)
روابط عمومی (گزارش های مطبوعاتی، برنامه های حمایتی، سمینارها و ...)
نیروی فروش ( برنامه های پاداش دهی، عرضه نمونه ها، دیدارهای ویژه فروش و ...)
فروش حضوری ( با کاتالوگ،با پست، فروش الکترونیکی و ... )

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

http://azerbaijan.sellfile.ir/

1- مواد منفجره مانند انواع بمبها ، مينها ،راكتها و آمونيوم
2- گازها: اغلب گازها داراي بوي نافذ بوده و به مقادير ناچيزي پس از انتشار قابل تشخيص ميباشند .
بعضي از آنها در رنگهاي خاصي بوده و در غلظتهاي معين اين رنگ را ميتوان تشخيص داد :
گاز كلر با رنگ سبز و بوي نافذ و خفه كننده
اكسيد ازت به رنگ زرد خرمايي و محرك و سرفه آور
بخارات برم قهوه اي خرمايي و خفه كننده است
عده اي از گازها بي بو وبي رنگ ميباشند كه در صورت سمي بودن بسيار خطرناكندچون گاز مونواكسيد كربن
گازها از لحاظ خطر زايي شامل :
- گازهاي خفه كننده : بوتان – مونواكسيد كربن – اكسيژن فشرده – نيتروژن فشرده ، اكسيد اتيلن ، كلريد اتيلن ،و........
- گازهاي قابل اشتعال : استيلن ، هيدروژن
- گازهاي سمي : كلر ، بروميد متيل ، اكسيد نيتريك
- گازهاي خورنده : اكسيد هاي گوگرد
- گازهاي غير قابل اشتعال و غير سمي : دي اكسيد كربن ، نيتروژن
5- مواد سمي : آرسنيك ، نيترات جيوه ، سولفات جيوه ، نيكوتين ، پتاسيم وسرب و........
6- مواد ميكروبي : موادي كه با انتقال عوامل بيماريزا از قبيل باكتريها ، ويروسها ، قارچها و..... موجب بروز بيماريهاي عفوني در انسانها و حيوانات ميگردند چون نمونه هاي باكتري
7- مواد راديو اكتيو : مواد راديو اكتيو مواد يكه با ايجاد تشعشعات از خود سلامت انسانها و حيوانات و بطور كلي محيط زيست را بخطر مي اندازند مانند اورانيوم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید دارو درمانی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو درمانی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو درمانی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

دارو:ماده ای است که پس از ورود به بدن موجود زنده به تعدیل و اصلاح عملکردهای بدن وی منجر میشود
عواملي كه بر عملكرد داروها تاثير می گذارند
عوامل و توجهات مربوط به رشد:
افراد مسن،نوزادان،بارداری ،شیردهی
وزن
عوامل ژنتيك و فرهنگي :تفاوت تظاهرات دارويي در گروه هاي (آنتروپولوژی) مختلف قومي و نژاد
محيط :بيماري كه داروي مسكن را در يك محيط فعال و پر سر و صدا دريافت مينمايد نميتواند كاملا از فوائد آن دارو استفاده نمايد  
زمان دارو دادن، پاتولوژي،
عوامل رواني: انتظاراتي كه بيماران از تاثيرات دارو دارند پلاسبو(ماده ایی بی اثر و غیر فعال دارو نما:
ã˜ÇäیÓã Úãá ÏÇÑæåÇ
فارماکودینامیک:فرآیندی که طی آن دارو فیزیولوژی سلول را تغییر می دهد
فارماکوکینتیک:مطالعه حرکت مولکول های دارو در بدن در ارتباط با جذب،پخش و متابولیسم دفع
جذب:فرآیندی که طی آن دارو از محل ورود به داخل بدن به جریان خون راه یابد
متابولیسم:شکستن دارو و تبدیل آن به شکل غیر فعال(کبد اولین مکان)
دفع:بعد از متابولیسم اتفاق می افتد(کلیه،ریه،روده و
ÇÌÑÇی ی˜ ÏÓÊæÑ ÏÇÑæیی
نام بیمار:از نام کامل استفاده کنید
تاریخ و زمان دستور: به خصوص داروهایی که در زمان خاص باید استفاده شوند
نام دارو:معمولا ژنریک
مقدار دارو:برای استفاده در منزل:واحد اندازه گیری ظروف خانگی
روش تجویز:خوراکی
Sub lingualزیر زبانی:
Subcutaneous: تزریق زیر جلدی
تزرق عضلانی،تزریق داخل جلدی،تزریق وریدی-روش استفاده پوستی،واژینال،رکتال و..
Bid,Tid,qid,daily,q6h,…تعداد دفعات تجویز:
امضا فردی که دارو را تجویز و ثبت کرده است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دارو درمانی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دارو درمانی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

كلمه طيبه :
عقايد حقه‌اي كه ريشه‌اش در اعماق قلب ودر نهاد بشر جاي دارد.
قول به وحدانيت خدا و استقامت بر آن ، بيان قول حقي است كه داراي اصلي ثابت است و به همين جهت از تغيير و زوال و بطلان محفوظ است و آن اصل ، خداي عزاسمه و يا زمينه حقايق است و آن اصل داري شاخه ‌هائي است كه بد,ن هيچ مانع و عايقي از آن ريشه جوانه مي‌زند و آن عبارت است از معارف حقه فرعيه، و اخلاق پسنديده و اعمال صالحه كه مومن حياه طيبه خود را بوسيله آنها تامين مي‌كند و عالم بشريت و انسانيت بوسيله آنها رونق و عمارت واقعي خود را مي‌يابد و همانهاييكه با سير نظام كون كه منتهي به ظهور انسان ( البته انسان منظور بر اعتقاد حق و عمل صالح ) مي‌گردد سازگاري و موافقت دارند ( و هر چه كه غير اين معارف باشد در مبدا عالم جوانه نزده و با حياه طيبه انساني و با سير نظام كوني سازگار نيست
و همچنين هر كلمه حق و هر عمل صالحي مثلش اين مثل است كه اصلي ثابت و فروعي پررشد و نما وثمراتي طيب و مفيد و نافع دارد.
و مثل در آيه شريفه شامل همه آنها مي‌شود و اي بسا نكره ( بدون الف و لام ) آمدن كلمه طبيه براي همين بوده كه عموميت را برساند.
چيزيكه هست مقصود از آن در آيه شريفه بطوريكه از سياق بر مي‌آيد عموم نيست. بلكه مقصود از كلمه طيبه همان اصل توحيد است كه ساير عقايد حقه بر اساس آن و روي آن تنه جوانه مي‌زند .و فضايل اخلاقي هم از آن جوانه‌ها منشعب مي‌شود و همچنين اعمال صالحه به صورت ميوه از آنها سر مي زند.
تفسير الميزان – تاليف علامه طباطبايي – ترجمه استاد سيد محمد باقر موسوي همداني – جلد ( 12 ) – صفحات 76-74
اخلاقيات در مكاتب انساني
2- تدوين حقوق جنگ (حقوق لاهه):كنوانسيون هاي منعقده در لاهه در سال هاي 1899و1907
3- تدوين حقوق بشردوستانه(حقوق ژنو) كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو مصّوب 12 اوت 1949شامل:
كنوانسيون اول-بهبود سرنوشت مجروحين وبيماران نيروهاي مسّلح هنگام اردو كشي(جنگ هاي زميني)
كنوانسيون دوم-بهبود سرنوشت مجروحين وبيماران وغريقان نيروهاي مسّلح(جنگ هاي دريائي)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

http://azerbaijan.sellfile.ir/

فهرست مطالب
اصول مشترک :
وحی
دعوت به توحید
دعوت به وحدت
دعوت به عدالت اجتماعی
مبارزه و درگیری با اهل نفاق و استبداد
ویژگی های عمومی پیامبران
مظهریت غفران و رحمت الهی
عصمت
اخلاص
حسن خلق
6- دعوت به وحدت
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿آل عمران:103﴾
و همگی به رشته دین خدا چنگ زده و به راههای متفرق ( مدعیان دین ساز ) نروید
و به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید خدا در دلهای
شما مهربانی و الفت انداخت و به لطف خداوند همه برادر دینی یکدیگر شدید در
صورتی که در پرتگاه آتش بودید خدا شما را نجات داد باری بدین مرتبه وضوح و
بدین پایه کمال خداوند آیاتش را برای راهنمایی شما بیان می کند باشد که به
مقام سعادت هدایت شوید
آلکسیس کارل :
یک کودک ابله و گیج و ترسو و کاهل را نمی توان با پرورش و تربیت به یک مرد فعال ، یا یک زمامدارمقتدر و جسوری تبدیل کرد ، خصایصی چون فعالیت و تهور و روح حادثه جویی کاملاً زائیده ی محیط نیست و شاید محیط بر روی آنها اثری ندارد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید احکام محتضر - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام محتضر - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام محتضر - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

نماز وحشت
نحوه و زمان خواندن نماز وحشت
مستحب است در شب اول قبر ، دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند و دستور آن این است که :
در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انا انزلنا بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند : اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان .
بجای کلمه فلان ، اسم میت را بگویند.
نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می شود خواند ، ولی بهتر است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود.

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر
غسل مس میت
اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده وغسلش نداده اند مس کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید.
حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند.
برای مس مرده ای که تمام بدن او سرد نشده ، غسل واجب نیست اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.
بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا می آید ، وقتی بالغ شد واجب است غسل مس میت کند.

غسل مس میت
برای مس بچه مرده ، حتی بچة سقط شده ای که چهار ماه او تمام شده ، غسل مس میت واجب است.
بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده ای که از چهار ماه کمتر دارد غسل کرد. بنابراین اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید ، مادر او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهار ماه کمتر داشته باشد بهتر است مادر او غسل نماید.
اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید ، یک غسل کافی است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید احکام محتضر است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید احکام محتضر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر

http://azerbaijan.sellfile.ir/

گسيل القايي (تحريکي)

الکترون تحريکي براي مدت طولاني در تراز تحريک باقي مي ماند. با تابش فوتون ديگري با طول موج مشابه اختلاف تراز انرژي موجب تحريک الکترون و فرو افتادن آن به تراز پايه مي شود.
جمعيت معکوس (واروني جمعيت) پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر
براي اينکه بتوان ايجاد ليزر نمود بايستي تعداد الکترونها در لايه تحريکي از لايه پايينتر بيشتر باشد. اين پديده را inversion population نامند.
بايد يک تراز انرژي واسطه بين حالت زمينه و تحريک وجود داشته باشد (سه ترازي يا چهار ترازيليزر Nd:YAG
Neodymium Yttrium Aluminium Garnet
بيشتر براي ايجاد لخته (coagulation) بکار مي رود.
از لامپ گزنون يا کريپتون بعنوان پمپ دمش استفاده مي کنند. پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر
طول موج آن 1064 نانومتر (مادون قرمز) است.
تا توان 80 وات مي توان دست يافت پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تئوری بنیادی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

از آنجائیکه پژوهش از نوع کیفی است مسئله نمی تواند در قالب متغیرهای مستقل و وابسته بیان شود و تنها سوُال اصلی پژوهش مطرح می شود.

این استراتژی در پی ایجاد تئوری از طریق داده های جمع آوری شده است، نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمون تئوری تدوین شده .

در این روش مطالعه یک پدیده اجازه می دهد در گذر گردآوری و تحلیل داده ها ، تئوری حاکم بر رفتار آن پدیده آشکار شود.

گامهای عملی تئوری پردازی به روش تئوری بنیادی پاورپوینت جدید تئوری بنیادی
گام 1 - ابتدا سوال پژوهش مطرح می شود
مناسبترین شکل“مدیریت طراحی“ نظام اطلاعاتی در شرکت آلفا چیست ؟

گام 2 - برای پاسخ به سوال پژوهش داده های اطلاعاتی گردآوری و تحلیل می شوند.
داده ها از منابع اطلاعاتی مختلف مانند ، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک به دست می آید ونمونه گیری به صورت تئوریک ونه به صورت آماری انجام می شود.

نمونه ها :معاون تولید(x) ،معاون بازاریابی(y) ،معاون امور مالی(z)
تئوری بنیادی مدیریت طراحی نظام های اطلاعاتی شرکت آلفا به شرح زیر خلاصه می شود: پاورپوینت جدید تئوری بنیادی
(مدیریت طراحی، مجموعه ای از فرایندهایی است که به صورت جمعی نوعی سازوکار کنترلی برای کمک به عملیات اثربخش سیستم های رایانه ای شکل می دهند)
همچنین اگر مزایای مدیریت طراحی شناخته نشود مفید بودنش مورد تردید قرار می گیرد و از حمایت پرسنل فنی و بازرگانی برخوردار نخواهد شد. انتخاب ابزار مناسب در مدیریت طراحی نیز حائز اهمیت است.یک سیستم مدیریت طراحی پیشرفته در شناسایی این نکته که عناصر در چه جاها وچگونه با هم در تعامل باشند و روابط بین آنها چگونه باشد کمک خواهد کرد.پاورپوینت جدید تئوری بنیادی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تئوری بنیادی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تئوری بنیادی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه - 296 اسلاید

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه - 296 اسلاید

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه - 296 اسلاید

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

طرح جدید آموزش متوسطه
در خرداد 1369 گروهی از اعضای شورای تغییر نظام آموزش و پرورش به دستور وزیر وقت طرحی به عنوان طرح نظام جدید آموزش متوسطه تهیه کردندکمیسیون آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

کمیسیون دوره راهنمایی تحصیلی

کمیسیون دوره متوسطه فراگیر و فنی و حرفه ای

کمیسیون تامین و تربیت نیروی انسانی

کمیسیون نظام اداری و تشکیلاتی

کمیسیون برنامه ریزی توسعه

کمیسیون فعالیتهای تربیتی
ویژگی های کودکان دوره پیش دبستانی (پنج تا شش سال ) پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه
الف) اعم ویژگی های بدنی

1-کودک در فعالیتهای خود همه بدن را به کار می گیرد .

2-هماهنگیهای چشم و دست بتدریج آغاز می شود .

3-استخوانها نرم و انعطاف پذیرند .

4-قلب کودک نسبت به سالهای قبل سریعتر رشد می کند پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

¡يد يكي از اجزاي متشكله هورمونهاي تيروئيدي T4 و T3 است. اين هورمونها براي رشد و تكامل فيزيكي و رواني درحيوانات و انسانها ضروري هستند.

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پول شما و زندگی شما 

http://azerbaijan.sellfile.ir/

عبارت تشخیصیDiagnosis
داده های مربوط به تشخیص ، مهم ترین داده های پرونده پزشکی محسوب می شوند.که معمولا در قالب عبارت تشخیصی مستند می گردد.
عبارت تشخیصی موضوع پرونده را مشخص کرده و بایستی توسط پزشک معالج به طور کامل نوشته شود.
از نظر سازمان جهانی بهداشت WHO مسئولیت ثبت تشخیص کامل بعهده پزشک معالج می باشد.


Main condition
تعریف: وضعیتی است که در پایان دوره مراقبتی تشخیص داده شده و دلیل نیاز بیمار یا مراجعه کننده به درمان و یا رسیدگی بوده است.
اگر بیش از یک وضعیت در پایان دوره مراقبت بیمار وجود داشته باشد:
1- وضعیتی که بیشترین استفاده از امکانات و منابع و یا بیشترین مراقبت را به خود معطوف داشته باشد.
2 - از نظر پزشکی وخیم تر بوده و یا از شدت بیشتری برخوردار بوده باشد.
3-چنانچه در پایان

نکات مهم در ثبت تشخیص نئوپلاسم ها
اولیه یا ثانویه بودن نئوپلاسم
ثبت نئوپلاسم در سابقه خانوادگی در صورت وجود
استفاده از نوشتارهای نیازمند تفسیر در تشخیص
چنانچه پزشک با چند نئوپلاسم اولیه مستقل و با شدت یکسان روبرو گردد ، ثبت اولیه بودن نواحی مختلف در شرح تشخیص ضروری است .
Myeloma and Adenocarcinoma of Prostate ( both Primary Site )

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

žاجزای فرعی چشم

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پول شما و زندگی شما 

http://azerbaijan.sellfile.ir/

علم تغذیه: رساندن مواد غذایی به بدن به میزان مناسب و انتخاب انواع غذاهایی که احتیاجات روزانه به عوامل مغذی را برآورده سازد.

 

تعادل در تغذیه: سه نوع تعادل در تغذیه وجود دارد:

.1تعادل مثبت انرژی: هر گاه مقدار انرژی (کالری) دریافتی از مواد غذایی بیشتر از مقدار انرژی مصرفی روزانه باشد

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

دیستوشی
تعریف: لیبر دشوار، پیشرفت آهسته غیرطبیعی زایمان
شایعترین علت سزارین اولیه است.
اتیولوژی: 1) انقباض: اختلال عملکردی (Uterine dysfunction)
2) Passage: اشکال در لگن استخوانی یا بافت نرم
3) Passenger: CPD، پرزانتاسیون غیرطبیعی، آسنکلیتیسم


مرحله صفر: این مرحله قبل از لانه گزینی شروع و تا اواخر بارداری ادامه خواهد یافت.( 95 درصد طول بارداری)
تمایل ذاتی میومتر رحم برای انقباض به حالت تعلیق در می آید.بنابر این عضلات میومتر به تحریکات پاسخ نداده و نوعی فلجی نسبی در رحم ایجاد خواهد شد.
سفت باقیماندن سرویکس برای تداوم مرحله صفر وضع حمل ضروری است.
دیلاتاسیون و بی کفایتی سرویکس سبب پیامدهای نامطلوب بارداری خواهد شد.
نکته: در طی مرحله سکون تعدادی انقباض داریم.اما این انقباضات سبب دیلاتاسیون و افاسمان نمی شود.( انقباضات براکستون هیکس)
این انقباضات محدود به قسمت تحتانی شکم و کشاله ران بوده ، نزدیک به پایان ترم و در زنان مولتی پار شایعتر هستند.
گاهی به انقباضات براکستون هیکس لیبر کاذب نیز گفته می شود.

 

مرحله 2 وضع حمل همان مرحله لیبر است.
 
طول مرحله اول زایمان: از شروع انقباضات مطلوب تا زمان کامل شدن دیلاتاسیون سرویکس بر حسب دقیقه تعریف می شود.این مرحله خود شامل دو فاز نهفته و فعال است.

طول مرحله دوم زایمان: از دیلاتاسیون کامل سرویکس تا خروج جنین بر حسب دقیقه تعریف می شود.

طول مرحله سوم زایمان : از خروج جنین تا خروج جفت بر حسب دقیقه تعریف می شود.

 

 

دیستوشی
تعریف: لیبر دشوار، پیشرفت آهسته غیرطبیعی زایمان
شایعترین علت سزارین اولیه است.
اتیولوژی: 1) انقباض: اختلال عملکردی (Uterine dysfunction)
2) Passage: اشکال در لگن استخوانی یا بافت نرم
3) Passenger: CPD، پرزانتاسیون غیرطبیعی، آسنکلیتیسم


مرحله صفر: این مرحله قبل از لانه گزینی شروع و تا اواخر بارداری ادامه خواهد یافت.( 95 درصد طول بارداری)
تمایل ذاتی میومتر رحم برای انقباض به حالت تعلیق در می آید.بنابر این عضلات میومتر به تحریکات پاسخ نداده و نوعی فلجی نسبی در رحم ایجاد خواهد شد.
سفت باقیماندن سرویکس برای تداوم مرحله صفر وضع حمل ضروری است.
دیلاتاسیون و بی کفایتی سرویکس سبب پیامدهای نامطلوب بارداری خواهد شد.
نکته: در طی مرحله سکون تعدادی انقباض داریم.اما این انقباضات سبب دیلاتاسیون و افاسمان نمی شود.( انقباضات براکستون هیکس)
این انقباضات محدود به قسمت تحتانی شکم و کشاله ران بوده ، نزدیک به پایان ترم و در زنان مولتی پار شایعتر هستند.
گاهی به انقباضات براکستون هیکس لیبر کاذب نیز گفته می شود.

 

مرحله 2 وضع حمل همان مرحله لیبر است.
 
طول مرحله اول زایمان: از شروع انقباضات مطلوب تا زمان کامل شدن دیلاتاسیون سرویکس بر حسب دقیقه تعریف می شود.این مرحله خود شامل دو فاز نهفته و فعال است.

طول مرحله دوم زایمان: از دیلاتاسیون کامل سرویکس تا خروج جنین بر حسب دقیقه تعریف می شود.

طول مرحله سوم زایمان : از خروج جنین تا خروج جفت بر حسب دقیقه تعریف می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

دارایی های جاری


دارایی های جاری را بدین گونه تعریف میکنند:وجوه نقد و سایر دارایی ها یا منابعی که معمولا تحت این عنوان ارائه می شوند و انتظار می رود طی چرخه عملیات عادی شرکت به پول نقد تبدیل شوند،به فروش یا به مصرف برسند-از این دیدگاه ها تحقیق یابند.

 

دارایی های جاری پولی

عبارتند از:ادعا نسبت به مبلغ مشخصی پول(دلار)که دارای قدرت خرید عمومی است،در دسترس قرار میگیرد و می توان برای عملیات جاری ،در چرخه عملیاتی شرکت یا حداکثر یکسال به مصرف رسانید. اینها عبارتند از پول،در شکل های مختلف آن،و ادعا نسبت به پول.معمولا این ادعاها جنبه رسمی دارند یا طبق قراردادهای غیر رسمی مشخص می شوند.طرف قرارداد باید در تاریخی مشخص در یک دوره محدود زمانی(که معمولا این دوره زمانی بر اساس نوع فعالیت عادی شرکت تعیین می شود)مبلغ مشخصی پول پرداخت کند.

 

وجوه نقد حاصل از مطالبات

گاهی شرکت ها به پول نقد نیاز دارند و نمی توانند تا زمان سررسید حساب های دریافتنی منتظر بمانند. از این دیدگاه چندین راه پیش پای آنها قرار دارد.امکان دارد آنها حسابهای دریافتنی را به سازمان های تامین مالی که در ایران آنها را شرخر می نامند بفروشند.شرکت فروشنده ممکن است طبق قرار داد ریسک مربوط به پرداخت نشدن این حساب ها در سر رسید را بپذیرند و بدین گونه حسابهای پرداختنی را با حق ارجاع به فروش می رسانند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دارایی های جاری است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دارایی های جاری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي

پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي

پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي

پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي

پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي

پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي

مشخصات افراد شوراي ارزيابي دروني:

1) در مورد واحد مورد ارزيابي ‌‌(ساختار-   اهداف- عملكرد …) اطلاعات كافي  داشته باشند .

2) زمان مناسب.

3) تركيب شوراي ارزيابي بايد به گونه اي باشد كه

    اجراي نظام مورد ارزيابي را تحت پوشش قرار دهد .

هدف:

         هـدف را نقطه مطلوبي مي دانند كه دستيابي به آن

      مورد نظـ-ر است.نظامهاي دانشـــگاهي براي رسيدن به

      اهداف به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند.اين اهداف در

    سطوح مختلفي مورد نظر مي باشد.

      اين سطوح ميتواند شامل رسالتها و اهداف آرماني (AIMS)

        و اهداف كلـي (GOALS)  و اهداف رفتاري ((OBJECTIVE

      در سطح يك دانشگاه ،دانشكده ويا گروه آموزشي باشد.

      اهداف آرماني (AIMS) در سطح كلان توسط سياستمداران

      تدوين مي شود.

     

.

         

اهداف كلي(GOALS) در سطــح جزيي تر تدوين

         مي شوند و از شفــافيت بيشتري نسبت به آرمانهـــا

برخوردارند.

اهداف رفتاري(OBJECTIVE) بسيار جزيي بوده

          و انتظارات را بيان ميكنند و قابل اندازه گيري هستند

در ارزيــابي درونـــــي ، اهداف نظام دانشگاهي (گروههاي

آموزشي ) بايستي بصورت شفــاف و رفتــاري بيان شـوند تا

بتوان آنها را اندازه گيري كرده و مـــورد قضاوت قرار دا د.

هدفهاي رفتاري قابل تبديل به كميت و اندازه پذيرند.

هدفهاي دقيق آموزشي كه به آن هدفهاي رفتاري نيز مي گويند

بسهولت قابل شناسايي و قابل اندازه گيري هستند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ده گام ارزيابي دروني دانشگاههاي عـــــلوم پزشـــــكي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 58 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 58 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 58 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

اخلاق چيست ؟ و اخلاق مديريت چيست ؟
پرسشگري سازنده تمدنها است .
پرسشگري به چهار شكل در چهار حوزه نمود مي يابد :
پرسش از حقيقت به شكل گيري علم مي انجامد .
پرسش از معنويت به شكل گيري دين مي انجامد .
پرسش از خوبي و بدي به شكل گيري اخلاق مي انجامد .
پرسش از زيبائي به شكل گيري هنر مي انجامد اخلاق چیست ؟
پس :
در اخلاق صحبت از خوبي و بدي است .
در اخلاق مديريت صحبت از خوبي و بدي عمل مديريتي است .
-عمل مدیریتی وقتی در حوزه اخلاق مطرح میشود که : بین منافع سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیر تعارض بوجود آید
گزيده اي از منطق علي (ع) درباره حاکميت قانون
الف: مردم! به درستي که مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي. حقي که شما بر من داريد اين است که خيرخواه شما باشم، در راه افزون ساختن اموال (اسباب رفاه و آسايش) شما همت گمارم، در امر آموزش شما بکوشيم، تا از ورطه جهل رهايي يابيد و به شما آداب (زندگي فردي و سلوک اجتماعي) بياموزم تا دانا و فرهيخته گرديد و اما حق من بر شما اين است که بر بيعتي که با من بسته ايد وفادار بمانيد، در حضور من و در پشت سر، خيرخواه من باشيد و نصيحتم کنيد، آنگاه که شما را بخوانم، اجابت کنيد و چون دستوري به شما دهم، ااطاعت نماييد.
ب: فقد جعل الله سبحانه لي ....
خداوند سبحان براي من بر شما به جهت زمامداري و حکومت حقي قرار داده، و براي شما همانند حق من، حقي تعيين فرموده است ... حق به نفع هيچکس به جريان نمي افتد مگر اين که بر عليه او نيز جاري شود و بر عليه هيچکس جاري نمي شود مگر اين که به نفع او نيز جريان يابد.
ج: حق علي الامام ان يحکم بما انزل الله ...
حاکم جامعه بايد بر اساس قوانين الهي حکم راند و امانتي را که (از جانب مردم) بر عهده گرفته است، پاس دارد (يعني مطابق عهدي که با مردم بسته است، عمل کند). و چون چنين کند، مردم وظيفه خواهند داشت که به سخنان او گوش فرا دهند، اطلاعتش کنند و وقتي آن ها را بخواند، دعوتش را اجابت کنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اخلاق مديريت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اخلاق مديريت از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه

پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه

پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه

پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه

پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه

پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه

ماده مغذي چيست؟

غذاها از دودسته مواد مغذي تشكيل شده است:
الف-درشت مغذيها)كربوهيدرات ،چربي،پروتئين (
ب-ريز مغذيها(مواد معدني،ويتامين ها(
اصل تنوع وتعادل تغذیه ای :
كليه مواد مغذي براي سلامت بدن لازم است وهيچ ماده مغذي را
نميتوان جانشين ماده مغذي ديگري كرد.
بعلاوه هيچ ماده مغذي را نبايد بيشتر يا كمتر از مورد نياز مصرف كرد.
كم يا زياد مصرف كردن مواد مغذي فرد را با عوارض كمبود يا زيادي
آن ماده مغذي مواجه مي سازدمقدار توصیه شده گروه نان و غلات:
برای افراد بزرگسال سالم:6-11 واحد روزانه
نکات مهم در استفاده ازاین گروه:
بهتراست برنج را به صورت کته مصرف کنید.
بیشتر از نانهای سبوس دار مانند نان جو،نان سنگک و... استفاده کنید.
برای کامل کردن پروتئین گروه نان و غلات بهتراست آنها رابه صورت مخلوط با حبوبات مصرف کنید(مانند عدس پلو،عدسی با نان،باقلا پلوو...)
نحوه صحیح شست و شوی سبزیجات:
ابتدا سبزی‌ها را خوب تمیز کنید و سبزی‌های پلاسیده شده را جدا کنید.
سبزی‌ها را با آب سرد بشویید تا گل‌و لای و مواد اضافی آنها از بین برود (آب گرم سبب از بین رفتن برخی مواد مغذی موجود در آنها می‌شود، و سبزی را بیش از حد نرم می‌کند)
اگر شستشو تحت فشار آب انجام شود،سبزی ها بهتر تمیز می‌شوند.
برای از بین بردن تخم انگل‌ها باید سبزی‌ها را در یک ظرف مناسب بریبزید و ظرف را از آب پر کرد. برای هر لیتر آب باید ۳ـ۵ قطره مایع ظرفشویی در ظرف بریزید، سپس با دست هم بزنید تا تمام سبزی‌ها در کف حاصل از مایع ظرفشویی قرار گیرد.
پس از گذشت ۵ دقیقه باید سبزی‌ها را از بالای ظرف بردارید زیرا تخم انگل سنگین است و در ته ظرف قرار می‌گیرد (نباید ظرف همراه سبزیجات را در آبکش برگردانید) سپ با آب سرد سبزی ها را کاملاً آبکشی کنید.
برای از بین بردن میکروب‌ها باید سبزی‌هایی را که قبلا با مایع ظرفشویی شسته شده‌اند، در مایع ضدعفونی‌کننده بریزید. برای این کار باید در یک ظرف ۱۰ لیتری آب، یک قاشق چایخوری پرکلرین (گرد کلر) را حل کنید و سبزی‌ها را به مدت ۵ دقیقه در آن بگذارید.
پس از ضدعفونی کردن، باید سبزی‌ها را با آب سالم به خوبی بشویید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول صحیح تغذیه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي - 49 اسلاید

پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي - 49 اسلاید

پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي - 49 اسلاید

پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

پاورپوینت جدید بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

دماي محيط كار
دماي مطلوب محيط كار:
21-18 درجه سانتيگراد

دماي مطلوب بدن در محيط كار:
38-36 درجه سانتيگراد

عوامل مؤثر بر دماي محيط كار:
خصوصيات فردي، نوع پوشش،كيفيت هواي محيط
موضوعات مهم در ژلور
ضايعه معمولا از نسوج سطحي شروع ميشود؛
ضايعه عموما در انتهاها بروز ميكند؛
براي بروز ضايعه به سرماي شديد نياز نيست؛
مرحله دوم داراي چهار درجه است:
پرخوني ساده،
پرخوني + تاول،
نكروز كامل پوستي،
نكروز نسوج عمقي،
در فشار هواي عادي بين هواي آزاد بيرون از بدن و گازهاي آزاد و محلول در بدن تعادلي برقرار است.

در ارتفاعات به تدريج بدن تطابق يافته، مجددا تعادل برقرار ميشود.