سوالات تستی کتاب نشاط در خانواده  

سوالات تستي کتاب نشاط در خانواده


مجموعه سؤالات تستي كتاب نشاط در خانواده نوشته زینب شاهمرادی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 260 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است.

ادامه مطلب  

سوالات تستی کتاب راهنمايي و مشاوره در خانواده  

سوالات تستي کتاب راهنمایی و مشاوره در خانواده


مجموعه سؤالات تستي كتاب راهنمایی و مشاوره در خانواده نوشته امید حمیدی و سرور احمدی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 416 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است.

ادامه مطلب  

سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی  

سوالات تستي کتاب الگوی تغذیه و آشپزی


  مجموعه سؤالات تستي كتاب الگوی تغذیه و آشپزی نوشته سیده ربابه ریاضی،  نشر دانشگاه علمی - كاربردی مشتمل بر 273 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان تهیه و ارائه شده است.

ادامه مطلب  

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری  

سوالات تستي کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری


مجموعه سؤالات تستي كتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری نوشته علی ارشدی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 271 سؤال همراه با پاسخنامه  و ذكر صفحه مأخذ مربوطه  به همراه پاسخنامه تشریحی نمونه مسائل طراحی شده جهت استفاده دانشجویان تهیه و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سوالات تستی کتاب مهندسی عوامل انسانی ( ارگونومی )  

سوالات تستي کتاب مهندسی عوامل انسانی ( ارگونومی )


مجموعه سؤالات تستي كتاب مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) نوشته مجید معتمدزاده (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 340 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است.

ادامه مطلب  

سوالات تستي کتاب مديريت رسانه در خانواده  

سوالات تستي کتاب مدیریت رسانه در خانواده


مجموعه سؤالات تستي كتاب مدیریت رسانه در خانواده نوشته خسرو رستمی و اعظم علی اصفهانی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 295 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است.

ادامه مطلب  

سوالات تستی کتاب خانواده درماني  

سوالات تستي کتاب خانواده درمانی


مجموعه سؤالات تستي كتاب خانواده درمانی نوشته اسماعیل اسدپور، مریم السادات حسینی صدیق، سمیه شاهدی و مهدی آگاه (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 312 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سوالات تستي كتاب تعليم و تربيت اسلامي در خانواده  

سوالات تستي كتاب تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده


مجموعه سؤالات تستي كتاب تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده نوشته علی محمدی آشنانی و صابر خالقی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 277 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان تهیه و ارائه شده است.

ادامه مطلب  

سؤالات تستي كتاب درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران  

سؤالات تستي كتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران


مجموعه سؤالات تستي كتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دكتر محمدرحیم عیوضی و دكتر محمدجواد هراتی (ویراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 502 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است.

ادامه مطلب  

سوالات تستي كتاب حقوق شهروندي  

سوالات تستي كتاب حقوق شهروندی


مجموعه سؤالات تستي كتاب حقوق شهروندی نوشته مجتبی زارع ، سمیه حمزه خانی(نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 313 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان تهیه و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سوالات تستی کتاب تحليل هزينه و منفعت  

سوالات تستي کتاب تحلیل هزینه و منفعت


مجموعه سؤالات تستي كتاب تحلیل هزینه و منفعت نوشته علی ارشدی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 195 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه به همراه پاسخنامه تشریحی نمونه مسائل طراحی شده جهت استفاده دانشجویان تهیه و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سوالات تستي کتاب روانشناسي رشد 2  

سوالات تستي کتاب روانشناسی رشد 2


مجموعه سؤالات تستي كتاب روانشناسی رشد 2 نوشته سهیل رحیمی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 394 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است.كلیه حقوق، محفوظ بوده و هرگونه فروش یا ارائه آن به هر نحوی برای استفاده كننده، شرعا و قانونا مجاز نمی باشد

ادامه مطلب  

سؤالات تستي کتاب ورزش 1  

سؤالات تستي کتاب ورزش 1


مجموعه سؤالات تستي كتاب ورزش 1 نوشته سعید كوثری و سید ابوالفضل تجلی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 238 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سوالات تستي كتاب آشنايي با انواع بيماريها  

سوالات تستي كتاب آشنایی با انواع بیماریها


مجموعه سؤالات تستي كتاب آشنایی با بیماریها نوشته سیده ربابه ریاضی ، نشر دانشگاه علمی - كاربردی مشتمل بر 436 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان تهیه و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سوالات تستي كتاب تربيت زيستي و بدني  

سوالات تستي كتاب تربیت زیستی و بدنی


مجموعه سؤالات تستي كتاب تربیت زیستی و بدنی نوشته عشرت داورپناه ، نشر دانشگاه علمی - كاربردی مشتمل بر 296 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان تهیه و ارائه شده است.كلیه حقوق، محفوظ بوده و هرگونه فروش یا ارائه آن به هر نحوی برای استفاده كننده، شرعا و قانونا مجاز نمی باشد

ادامه مطلب  

سوالات تستي كتاب اصول و فنون گفت و گو و مذاكره  

سوالات تستي كتاب اصول و فنون گفت و گو و مذاكره


مجموعه سؤالات تستي كتاب اصول و فنون گفت و گو و مذاكره نوشته خسرو رستمی، اعظم علی اصفهانی و زهرا آب جام (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 274 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

نمونه سوالات تستی PLC همراه با جواب  

نمونه سوالات تستي PLC همراه با جواب


شامل نمونه سوالات تستي LOGO , S5 , مفاهیم منطقی ، مفاهیم PLC , S7_200 و S7_300

ادامه مطلب  

سوالات تستي كتاب اخلاق خانواده ( درس جمعيت و تنظيم خانواده )  

سوالات تستي كتاب اخلاق خانواده ( درس جمعیت و تنظیم خانواده )


مجموعه سؤالات تستي كتاب اخلاق خانواده ، نوشته زهرا آیت اللهی نشر معارف مشتمل بر 249 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان تهیه و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سؤالات تستي کتاب تاريخ تحليلي صدر اسلام  

سؤالات تستي کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام


مجموعه سؤالات تستي كتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته دكتر محمدنصیری (ویراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 242 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سوالات تستي کتاب مهارت هاي مسئله يابي و تصميم گيري  

سوالات تستي کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری


مجموعه سؤالات تستي كتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری نوشته شهرام شریعت پناهی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 186 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم - آیات برگزیده  

سؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم - آیات برگزیده


مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) نوشته محسن قرائتی (ویراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 587 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است. 

ادامه مطلب  

سوالات تستي كتاب بازي هاي فردي و گروهي خانواده  

سوالات تستي كتاب بازی های فردی و گروهی خانواده


مجموعه سؤالات تستي كتاب بازی های فردی و گروهی خانواده نوشته مریم میرزایی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 229 سؤال همراه با پاسخنامه و ذكر صفحه مأخذ مربوطه جهت استفاده دانشجویان طراحی و ارائه شده است.كلیه حقوق، محفوظ بوده و هرگونه فروش یا ارائه آن به هر نحوی برای استفاده كننده، شرعا و قانونا مجاز نمی باشد

ادامه مطلب  

نمونه سئوالات تستی مطالعات اجتماعی سال هشتم  

نمونه سئوالات تستي مطالعات اجتماعی سال هشتم


نمونه سئوالات تستي درس اجتماعی کلاس هشتم پایه اول متوسطه درس اول تا درس دوازدهم بانضمام سئوالات ازمون پیشرفت تحصیلی مدارس عادی و نمونه در 22 صفحه بصورت pdf . 

ادامه مطلب  

نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف دکتر محمد نصیری  

نمونه سوالات تستي و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف دکتر محمد نصیری


فایل حاضر جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان در آزمون های دروس معارف اسلامی و حاوی بیش از 250 نمونه سوال تستي و تشریحی ( با پاسخ و بدون پاسخ ) در ۲۹ صفحه از کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف دکتر محمد نصیری در دو فرمت WORD و PDF در اختیار شما عزیزان گذاشته می شود .توجه : اکثر سوالات به صفحه اصلی کتاب جهت مطالعه عمیق تر ارجاع داده شده اند . برچسب ها : دانلود ن

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1


        نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1رشته: مدیریت بازرگانیکد درس: 1214066تعداد نمونه سوالات : 11 نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96            فقط پاسخنامه  تستي نیمسال اول 97-96            با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال تابستان 96             با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95         

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1


        نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1رشته: مدیریت بازرگانیکد درس: 1214066تعداد نمونه سوالات : 11 نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96            فقط پاسخنامه  تستي نیمسال اول 97-96            با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال تابستان 96             با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95         

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1


        نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1رشته: مدیریت بازرگانیکد درس: 1214066تعداد نمونه سوالات : 11 نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96            فقط پاسخنامه  تستي نیمسال اول 97-96            با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال تابستان 96             با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95         

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1


        نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1رشته: حسابداریکد درس: 1214017تعداد نمونه سوالات : 11 نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96            فقط پاسخنامه  تستي نیمسال اول 97-96            با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال تابستان 96             با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95           با

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1


        نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1رشته: حسابداریکد درس: 1214017تعداد نمونه سوالات : 11 نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96            فقط پاسخنامه  تستي نیمسال اول 97-96            با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال تابستان 96             با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95           با

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1  

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1


         نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1رشته: حسابداریکد درس: 1214017تعداد نمونه سوالات : 11 نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96            فقط پاسخنامه  تستي نیمسال اول 97-96            با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال تابستان 96             با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95          

ادامه مطلب  

پاسخنامه تستی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق والکترونیک ومخابرات 96  

پاسخنامه تستي آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق والکترونیک ومخابرات 96


با سلام :توجه نمایید که ترتیب سئوالات آزمون به این صورت نیست و فقط سئوالاتی که یادم آمد در اینجا آورده ام

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2  

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2


        نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2رشته:حسابداریکد درس: 1214029تعداد نمونه سوالات : 9  نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96                   فقط پاسخنامه  تستينیمسال اول 97-96                  با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95                 با پاسخنامه

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2  

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2


        نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2رشته:حسابداریکد درس: 1214029تعداد نمونه سوالات :   9  نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96                   فقط پاسخنامه  تستينیمسال اول 97-96                  با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95                 با پاسخ

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2  

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2


        نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2رشته:حسابداریکد درس: 1214029تعداد نمونه سوالات :   9  نیمسال ها:نیمسال دوم 97-96                   فقط پاسخنامه تستينیمسال اول 97-96                  با پاسخنامه تستي و تشریحینیمسال دوم 96-95                 با پاسخن

ادامه مطلب  

نمونه سوالات تستی آشنایی با مبانی آزمایش های قیر و آسفالت و طرح اختلاط سری دوم به صورت فایل word  

نمونه سوالات تستي آشنایی با مبانی آزمایش های قیر و آسفالت و طرح اختلاط سری دوم به صورت فایل word


نمونه سولات تستي آشنایی با مبانی آزمایش های قیر  و آسفالت و طرح اختلاط سری دوم به شکل فایل word 

ادامه مطلب  

نمونه سوالات کاربر نرم افزار اداری فنی و حرفه ای (266 سوال تستی با جواب)  

نمونه سوالات کاربر نرم افزار اداری فنی و حرفه ای (266 سوال تستي با جواب)


در این پست 266 نمونه سوال تستي کاربر نرم افزار اداری سازمان فنی و حرفه ای با کیفیت بسیار خوب ارائه می گردد. شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک می توانید این نمونه سوالات را دریافت نمایید.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1